Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

05. 05. 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI, organizujú pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL2017 (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

School of Synchrotron Radiation Users

 4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017 sa bude konať od 9. do 12. 5. 2017 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj. Na jej otvorení prisľúbil účasť aj minister školstva, vedy výskum a športu SR Peter Plavčan.

Organizátori evidujú registráciu viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnia študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude mať aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým  Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

 „Som presvedčený, že je šťastím pre slovenskú vedeckú komunitu, že vďaka podpore zo strany vlády SR a MŠVVaŠ SR mala otvorené dvere podieľať sa na výstavbe XFEL  a zároveň sa pripraviť na jeho využívanie. Máme šancu byť súčasťou tímov, ktoré budú riešiť prioritné úlohy EÚ k zvýšeniu kvality života ľudstva,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach  a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

School of XFEL and Synchrotron Radiation Users  SFEL2017
Slovenská republika má v European XFEL, GmbH významné postavenie akcionára a preto zámerom  SFEL2017 je jednak informovať slovenskú vedeckú komunitu o najnovšom stave výstavby najvýkonnejšieho röntgenového lasera na svete XFEL, ktorý bude uvedený do prevádzky v druhej polovici tohto roka v Hamburgu. Ďalším zámerom je zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej vedeckej a výskumnej komunity s formujúcimi sa medzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg, a zdroj neutrónov  ILL v Grenoble. Projekt SFEL2017 má ambíciu byť účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov.

Program SFEL2017 bude zameraný na oboznámenie sa účastníkov s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú zariadenia ako XFEL a zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2017 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkov vo forme posterov. Medzi významný aspekt programu SFEL2017 budú patriť diskusie okolo okrúhleho stola, ktoré budú orientované na posúdenie možností zintenzívnenia spolupráce medzi výskumnými tímami zo Slovenska a zo zahraničia.

Medzi avizované prednášky určite patria príspevky dvoch vedeckých riaditeľov XFEL  Thomasa Tschentschera a Sergueia Molodtsova, ktorí sa budú venovať významu a prínosu XFEL pre vedecké aplikácie. Pre študetnov a doktorandov budú rovnako atraktívne aj prednášky Andersa Madsena  o využití XFEL vo výskume materiálov,  ale aj prednášky slovenských odborníkov spolupracujúcich s výskumnými tímami v XFEL na vývoji dvoch experimentálnych stanovíšť Karla Saksla, Patrika Vagoviča, Jozefa Uličného a Imricha Baráka.

logá organizátorov

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel2017.sk/en/

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, semináre, fyzikálne vedy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít

Tlač