Vedecká cukráreň: K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť

04. 05. 2017

Hosťom májovej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční výnimočne vo štvrtok 25. 5. 2017 o 9.00 hod., bude RNDr. Ivan Králik, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
Prednášať bude na tému, ktorej úplny názov je  K počiatkom Vesmíru – cesta tam a späť  (Kvarkovo-gluónová plazma).

banner k májovej cukrárni 2017

Kvarkovo-gluónová plazma je stav hmoty, ktorý existuje pri extrémne vysokých teplotách a/alebo tlakoch. Pozostáva z voľných kvarkov a gluónov. Podľa súčasných znalostí o histórii Vesmíru, tento sa nachádzal v stave kvarkovo-gluónovej plazmy niekoľko mikrosekúnd po Veľkom tresku. Cieľom prednášky je širokej verejnosti priblížiť vlastnosti kvarkovo-gluónovej plazmy a možnosti jej štúdia v laboratórnych podmienkach.

RNDr. Ivan Králik, CSc.
RNDr. Ivan Králik, CSc. vyštudoval odbor jadrová fyzika na Univerzite Karlovej v Prahe, diplomovú prácu robil v SÚJV Dubna v Rusku. Od roku 1989 pracuje v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Od roku 1991 participoval na viacerých experimentoch v CERN-e, Ženeva, zameraných na štúdium zrážok ťažkých iónov pri vysokých energiách. V súčasnosti pracuje na experimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e. Zastáva funkciu vedúceho Oddelenia subjadrovej fyziky ÚEF SAV.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroje:
NCP VaT

Rozhovor s autorom je  uverejnený na portáli Veda na dosah.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač