Vláda otvorila cestu k transformácii SAV

25. 05. 2017

logo MŠVVaŠVláda prináša významnú zmenu v postavení našej najväčšej vedeckej inštitúcie Slovenskej akadémie vied. Schválila  zákon, ktorý otvorí cestu k transformácii SAV.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:  Nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, ako aj efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom – to všetko prináša Slovenskej akadémii vied (SAV) zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý 24. 5. 2017 schválila vláda SR na svojom zasadnutí.
  
Schválenie legislatívneho návrhu prináša významnú zmenu v postavení našej najväčšej vedeckej inštitúcie, vďaka čomu bude môcť fungovať v podmienkach porovnateľných s vyspelými štátmi sveta. Výzvy, pred ktorými dnes stojí SAV, bude môcť napĺňať vďaka novým formám spolupráce s akademickým a podnikateľským sektorom. V neposlednom rade sa otvoria cesty pre viaczdrojové financovanie, ako aj pre motivačnejšie ohodnotenie vedeckých pracovníkov.    
Návrh zákona vytvára nový typ právnickej osoby, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou a ktorej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu.
Nová právna forma prinesie subjektom uskutočňujúcim výskumnú a vývojovú činnosť nové možnosti napĺňať svoje poslanie a obstáť tak v konkurencii na národnej i medzinárodnej úrovni. Umožní im predovšetkým získavať zdroje na svoju činnosť z nadnárodných projektov, ale aj z podnikateľského prostredia, čo by sa v konečnom dôsledku malo prejaviť v zefektívnení prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Viaczdrojové financovanie taktiež prispeje k väčšej ekonomickej stabilite týchto inštitúcií, ktoré boli doteraz dotované prostredníctvom štátneho rozpočtu.
Verejné výskumné inštitúcie budú môcť nakladať so svojím majetkom a okrem výskumu budú vykonávať aj iné činnosti, ako napríklad zabezpečovanie a správu infraštruktúry výskumu a vývoja, účasť na pedagogickom procese vysokých škôl, ale aj spoluprácu s nimi v oblasti vedy a techniky. Rovnako príspevok získaný od štátu budú môcť regulovať podľa skutočne odvedených výkonov a získajú tiež možnosť efektívnejšie odmeňovať vedecko-výskumných pracovníkov za účelom ich motivácie. 
Návrh zákona rieši taktiež doterajšiu nemožnosť príspevkových a rozpočtových organizácii získavať úvery, čím boli znevýhodnené nielen voči slovenským verejným vysokým školám, ale aj voči iným európskym výskumným inštitúciám, ktoré využívajú úverové financovanie na svoju výskumnú činnosť.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018, čo vytvára dostatočný priestor pre SAV na zabezpečenie procesu transformácie jej ústavov k 1. júlu 2018.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač