Boj proti nenávistným prejavom na internete rieši EK

02. 06. 2017

ilustračný obrázok: sociálne médiáPrijatie kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete už má svoje prvé výročie. Spoločná iniciatíva Európskej komisie a platforiem sociálnych médií a občianskej spoločnosti prináša výsledky v boji proti nezákonným nenávistným prejavom na internete.

Jeho súčasťou sú záväzky zo strany Facebooku, Twitteru, YouTube a Microsoftu bojovať proti šíreniu takéhoto obsahu v Európe. Z vyhodnotenia, ktoré uskutočnili mimovládne organizácie a verejné subjekty v 24 členských štátoch a ktoré bolo uverejnené pri príležitosti prvého výročia kódexu správania, vyplýva, že zapojené spoločnosti dosiahli značný pokrok pri plnení svojich záväzkov.

Z nedávneho európskeho prieskumu vyplynulo, že 75 % osôb, ktoré sledujú diskusie na internete alebo sa ich zúčastňujú, sa stretlo s prípadmi napádania, vyhrážok alebo nenávistných prejavov. Takmer polovica týchto respondentov uviedla, že ich to odradilo od zapojenia sa do internetových diskusií.
EÚ a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a inými platformami kolektívnu zodpovednosť za podporu a uľahčovanie slobody prejavu v online prostredí. Všetky tieto subjekty majú zároveň zodpovedné za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre násilie a nenávisť.
V reakcii na prehlbujúci sa problém nezákonných nenávistných prejavov na internete Európska komisia a štyri najvýznamnejšie IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) predstavili 31. mája 2016 „Kódex správania pre o proti nezákonným nenávistným prejavom na internete“. Komisia 7. decembra 2016 predložila výsledky prvého monitorovania zameraného na vyhodnotenie vykonávania tohto kódexu správania.

Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a základných práv. EÚ a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a s inými platformami zodpovednosť za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre nezákonné nenávistné prejavy a násilie.

IT spoločnosti sa podpisom kódexu správania zaviazali najmä k tomu, že väčšinu platných oznámení týkajúcich sa nezákonných nenávistných prejavov preveria za menej ako 24 hodín a v prípade potreby takýto obsah odstránia alebo zablokujú k nemu prístup na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými boli transponované európske právne predpisy. V kódexe sa takisto zdôrazňuje potreba ďalej diskutovať o tom, ako posilniť transparentnosť a podnietiť protiargumenty a alternatívne argumenty.
Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom prispel už rok po svojom prijatí k významnému pokroku, hoci stále pretrvávajú isté problémy:

  • V priemere v 59 % prípadoch IT spoločnosti reagovali na oznámenie týkajúce sa nezákonných nenávistných prejavov odstránením obsahu. To predstavuje dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov, kedy miera odstraňovania obsahu bola 28 %.
  • V tom istom šesťmesačnom období došlo k zlepšeniu miery preverovania oznámení do 24 hodín zo 40 % na 51 %. Facebook je však jedinou spoločnosťou, ktorá v plnej miere dosahuje cieľ preveriť väčšinu oznámení do jedného dňa.
  • V porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov IT spoločnosti zlepšili svoj prístup k vybavovaniu oznámení od občanov, ktoré vybavujú rovnako ako oznámenia pochádzajúce od spoločností, ktoré používajú dôveryhodné spravodajské kanály. Stále však pretrvávajú určité rozdiely a celkové miery odstraňovania obsahu sú nižšie v prípade, že oznámenie pochádza od verejnosti.
  • Z monitorovania okrem toho vyplynulo, že kým Facebook zasiela používateľom systematickú spätnú väzbu o tom, akým spôsobom bolo ich oznámenie posúdené, príslušné postupy sa medzi IT spoločnosťami značne líšia. Poskytovanie spätnej väzby o dôvodoch rozhodnutia je oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť ďalší pokrok.


Ďalšie kroky
Európskej komisie

Komisia bude s pomocou organizácií občianskej spoločnosti aj naďalej monitorovať vykonávanie kódexu správania. Očakáva sa, že IT spoločnosti zlepšia najmä transparentnosť kritérií pre analýzu označeného obsahu a spätnú väzbu pre používateľov.

Komisia zohľadní výsledky tohto hodnotenia pri práci a bude aj naďalej usilovať o podporu efektívnejšej spolupráce medzi IT spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi.

Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete

Zdroj:

Európska komisia

Obrázok: Pixabay.com

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač