Ceny SAV udelili za významné výsledky

27. 06. 2017

Odovzdávanie Ceny SAV: Smolenice 2017Slovenská akadémia vied udelila vo svojom Kongresovom centre v  Smoleniciach 22. júna 2017 výročné Ceny SAV  vedeckým tímov a osobnostiam. SAV každoročne udeľuje ceny  za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období pri príležitosti výročia svojho založenia.

Ocenenia sa udeľujú za riešenie vedeckovýskumných úloh zásadného vedeckého významu, za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, za budovanie infraštruktúry pre vedu aj za popularizáciu vedy a vzdelávaciu činnosť.

Ceny za vedeckovýskumnú činnosť

Kolektív pracovníkov Chemického ústavu SAV pod vedením RNDr. Petra Bieleho, Dr.Sc.  za súbor vedeckovýskumných prác Nové mikrobiálne enzýmy degradujúce rastlinné bunkové steny – ide o významný slovenský príspevok k celosvetovému rozvoju biotechnológie využitia rastlinnej hmoty.

Ďalšiu cenu SAV získal kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4 Caryophyllales (2. časť), Ericales, získava kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku, Radosti slávností, strasti každodennosti získali Mgr. Diana Duchoňová, PhD., a  PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., z Historického ústavu SAV.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Konfigurácia slovenského realizmu, synopticko-pulzačný model kultúrneho javu získali pracovníci  z Ústavu slovenskej literatúry SAV v zložení:   PhDr. Marcela Mikulová, CSc., Mgr. Ivana Taranenková, PhD., prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., z Filozofickej fakulty UK Komenského v Bratislave.

Cenu SAV kolektívu mladých vedeckých pracovníkov si prevzali mladí vedci z  Ústavu materiálového výskumu SAV.

Ceny SAV za popularizáciu vedy

Ocenenia si za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť prevzali:

RNDr. Igor Broska, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV  
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV
Mgr. Mária Hatoková, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja získal
PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV                 

Ivica Ruttkayová – Rozhlas a televízia Slovenska.

Ďakovný list predsedu SAV za propagáciu Slovenska si z rúk predsedu SAV prevzali kolektív autorov: PhDr. Miroslav Londák, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., a PhDr. Peter Weiss, CSc.

Za prítomnosti predstaviteľov NRSR, MŠVVaŠ a ďalších hostí ceny odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia SAV za jednotlivé oddelenia. „Za pozitívnu a povzbudzujúcu môžeme považovať skutočnosť, že každoročne oceňujeme výsledky našich vedeckých tímov aj osobností s výrazným medzinárodným presahom. Naše úsilie smeruje k ich nielen morálnemu, ale aj spoločenskému oceneniu a posilneniu významu vedy v našej spoločnosti,“ povedal okrem iného predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Za ocenených poďakoval RNDr. Peter Biely, Dr.Sc., ktorý okrem iného poprial akadémii stabilitu, zvyšujúci vedecký kredit aj nové impulzy rozvoja. Podujatie prišiel podporiť aj bývalý zlatý slávik Peter Cmorík.

Informácie a foto nám poskytol vedúci referátu pre komunikáciu a média SAV Stanislav Ščepán.

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku

Odbory vedy a techniky:
Iné

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač