Finálna verzia publikácie She figures 2015

13. 06. 2017

Final She Figures: obálkaEurópska komisia publikovala minulý rok finálnu verziu publikácie  She figures 2015. Táto publikácia vydávaná  každé tri roky, od roku 2003, poskytuje v celoeurópskom  rozsahu štatistiky o rodovej rovnosti vo vede a výskume, ktoré sú  rozšírené v tomto vydaní o inovácie. Slúži ako nástroj na meranie vplyvu a účinnosti politík v tejto oblasti. Vznikla v spolupráci s Helsinskou skupinou (Helsinki Group on Gender in Research and Innovation) a Eurostatom a odporúča sa  pre politikov, výskumníkov a pre všetkých tých, ktorí majú všeobecný záujem o túto problematiku.

Už v roku 2012 Európska komisia varovala, že výskum „stále trpí značnou stratou neefektívneho využívania vysokokvalifikovaných žien“ (Európska komisia, 2012, s. 12). Tak ako národné vlády, aj Európska komisia sa snaží reagovať na túto výzvu.

Veľká časť publikácie She Figures sa venuje štatistickým ukazovateľom.
Väčšina týchto ukazovateľov prezentuje a skúma  témy:

- prítomnosť žien vo výskume v rôznych odvetviach hospodárstva;
- horizontálna segregácia podľa pohlavia v rôznych študijných odboroch
  výskumu;
- vertikálnu segregáciu podľa pohlavia v akademickej oblasti; 
- ženy v najvyšších platových triedach/pracovných miestach výskumu a ako vedúce akademických inštitúcií

Každé vydanie knihy She Figures sa tiež zameriava na hlbšie pochopenie týchto otázok zavedením ďalších ukazovateľov, ktoré prinášajú do popredia kritické otázky týkajúce sa rodovej rovnosti v diskusiách o vede a technike.
Druhé, tretie a štvrté vydanie She Figures (2006, 2009 a 2012) rozšírilo indikátory mnohými spôsobmi. Publikácia She Figures 2006 vyvinula nové ukazovatele, ktoré poskytujú podrobnejší obraz o pracovnej sile ako celku a spôsobov zamestnávania žien a mužov vo výskume v rôznych odvetviach, aj ako napríklad v podnikateľskom sektore. Edícia z roku 2009 zaviedla ukazovatele rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a začala rozčleňovať niektoré údaje podľa vekových skupín.
Okrem iného sa v správe za rok 2012 pridali ukazovatele o mobilite výskumníkov a aký je podiel výskumných pracovníkov s deťmi.

Podobne She Figures 2015 obsahuje nové ukazovatele, ktoré zodpovedajú novo vznikajúcim politickým prioritám. Niektoré poskytujú ďalší pohľad na pracovné podmienky výskumných pracovníkov vzhľadom na pracovný pomer k zamestnávateľovi (či ide o čiastočný úväzok alebo na neisté zmluvy). Ďalšie nové ukazovatele uvažujú o tom, čo výskumné organizácie urobili na podporu rodovej rovnosti na pracovisku, ako aj relatívny prínos žien a mužov k publikovanému výskumu a patentom, ako aj začlenenie rodového rozmeru" do vedeckých článkov. Všetky nové ukazovatele sú zahrnuté v kapitolách  5 alebo 7.
--------------------------------------------
Ukážka grafu (zdroj: She Figures 2015)

Podiel žien v EÚ-28 v porovnaní s celkovou zamestnanosťou, populáciou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a technikov (HRSTC) a populáciou vedcov a inžinierov v roku 2013 a ročná miera rastu pre ženy a mužov na roky 2008  –  2013 (Obr. 3.1. str. 43/224)

 Podiel žien v EÚ-28 v porovnaní s celkovou zamestnanosťou, populáciou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a technikov (HRSTC) a populáciou vedcov a inžinierov v roku 2013 a ročná miera rastu pre ženy a mužov na roky 2008  –  2013 (Obr. 3.1. str.43/224)Kliknutím na graf, získate ho v lepšom rozlíšení.

Zdroj: She Figures 2015/Gender in Research and Innovation

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
ženy vo vede, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Iné

She Figures 2015 – prvé výsledky štatistických údajov o stave rodovej rovnosti vo vede a inováciách

Tlač