Klimatická zmena predstavuje čoraz vážnejšie riziká aj v Európe

09. 06. 2017

Správa  Európskej environmentálnej agentúry (EEA) prináša hodnotenie založené na ukazovateľoch predchádzajúcej a predpokladanej klimatickej zmeny a jej vplyvov na zdravie, ekosystémy a spoločnosť. Zaoberá sa aj zraniteľnosťou spoločnosti voči týmto vplyvov a prípravou stratégií na adaptáciu.

obálka správy EEAV dôsledku klimatickej zmeny, ako sa uvádza v uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry, Európa a jej regióny  čelia rastúcej hladine morí a extrémnejšiemu počasiu, napríklad častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, záplavám, obdobiam sucha a búrok. Posudzujú sa v nej najnovšie trendy a prognózy ohľadom klimatickej zmeny a jej vplyvov v celej Európe. Ďalej sa konštatuje, že na zmiernenie týchto vplyvov budú nevyhnutne lepšie a flexibilnejšie adaptačné stratégie, politiky a opatrenia.

Klimatická zmena bude pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach. Jej rozsah a rozsah jej vplyvov bude závisieť od účinnosti realizácie opatrení vychádzajúcich z našich globálnych dohôd zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj od snahy o zavedenie vhodných adaptačných stratégií a politík na obmedzenie rizík vyplývajúcich zo súčasných a predpokladaných klimatických extrémov.

Podľa  výkonného riaditeľa EEA pozorované zmeny klímy už v značnej miere vplývajú na ekosystémy, hospodárstvo a zdravie a pohodu ľudí v Európe, ako sa uvádza v správe Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (Klimatická zmena, vplyvy a zraniteľnosť v Európe z roku 2016). Tak ako vo svete, tak aj v Európe sa dosahujú stále nové teplotné rekordy,   rekordné hodnoty výšky hladiny morí a zmenšovania plochy morského ľadu v Arktíde. Zrážkové modely sa menia, vo všeobecnosti sú vlhké regióny Európy ešte vlhkejšie a suché regióny ešte suchšie. Objem ľadovcov a snehovej pokrývky sa zmenšuje. Zároveň v mnohých regiónoch narastá frekvencia a intenzita klimatických extrémov, napr. vĺn horúčav, výdatných zrážok a období sucha. Zdokonalené klimatické predpovede poskytujú ďalšie dôkazy o tom, že v mnohých európskych regiónoch dôjde k nárastu klimatických extrémov.

Ohrozené regióny v súvislosti so zmenou klímy

Všetky európske regióny sú ohrozené klimatickou zmenou, avšak niektoré regióny budú negatívnymi vplyvmi postihnuté viac než iné. Predpokladá sa, že južná a juhovýchodná Európa bude rizikovou oblasťou s ohľadom na klimatickú zmenu , keďže sa očakáva, že bude čeliť najväčšiemu počtu nepriaznivých vplyvov. Tento región už pociťuje veľký nárast tepelných extrémov a pokles množstva zrážok a prietoku riek, čím sa zvýšilo riziko opakujúceho sa extrémneho sucha, nižších výnosov poľnohospodárskych plodín, straty biodiverzity a lesných požiarov. Očakáva sa, že v dôsledku častejších vĺn horúčav a zmien vo výskyte klimaticky viazaných infekčných chorôb že dôjde k nárastu rizík pre zdravie a komfort ľudí.

Pobrežné a záplavové oblasti v západných častiach Európy sa tiež považujú za problémové, keďže čelia zvýšenému riziku záplav v dôsledku stúpajúcej hladiny morí a možného nárastu prívalových vĺn. Klimatická zmena taktiež vedie k významným zmenám morských ekosystémov v dôsledku acidifikácie oceánov, otepľovania a rozširovania mŕtvych zón s vyčerpaným kyslíkom.

Významne ovplyvnené budú aj ekosystémy a ľudské aktivity v Arktíde v dôsledku veľmi prudkého nárastu teploty ovzdušia a morí a s tým súvisiaceho topenia sa pevninského a morského ľadu.

Aj keď niektoré regióny môžu pociťovať aj určité pozitívne vplyvy, ako napríklad zlepšenie podmienok pre poľnohospodárstvo v niektorých častiach severnej Európy, väčšina regiónov a odvetví bude ovplyvnená negatívne.

Vplyvy na biodiverzitu

Na ekosystémy a chránené oblasti v celej Európe vplýva klimatická zmena a iné stresové faktory, ako napr. zmena vo využívaní pôdy. V správe sa poukazuje na to, že vplyvy klimatickej zmeny sú hrozbou pre biodiverzitu na súši i v moriach. V prípade mnohých živočíšnych a rastlinných druhov dochádza k zmenám v ich životných cykloch a migrujú na sever a do vyšších nadmorských výšok, zatiaľ čo rôzne invázne druhy sa už usídlili alebo rozšírili svoj areál. Morské živočíšne druhy, vrátane komerčne významných zásob rýb, tiež migrujú na sever. Tieto zmeny ovplyvňujú rôzne ekosystémové služby a hospodárske odvetvia, ako napr. poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo.

Dôsledky na zdravie

Hlavné vplyvy na zdravie v dôsledku klimatickej zmeny sa spájajú s extrémnymi poveternostnými podmienkami, zmenami vo výskyte klimaticky viazaných chorôb a zmenami životného prostredia a sociálnych podmienok. Riečne a pobrežné záplavy v poslednom desaťročí zasiahli milióny ľudí v Európe. K vplyvom na zdravie patria zranenia, infekcie, vystavenie chemickým nebezpečenstvám a duševné následky. Vlny horúčav sú čoraz častejšie a intenzívnejšie, čo vedie k desiatkam tisícom predčasných úmrtí v Európe. Ak sa neprijmú príslušné adaptačné opatrenia, tento trend sa bude podľa prognóz posilňovať a zintenzívňovať. Rozšírenie určitých druhov kliešťov, ázijského moskyta tygrového a ďalších prenášačov chorôb zvyšuje riziko takých chorôb ako lymská borelióza, kliešťová encefalitída, západonílska horúčka, horúčka dengue, horúčka chikungunya a leišmanióza.

Hospodárske náklady spojené s klimatickou zmenou môžu byť veľmi vysoké. Mimoriadne udalosti v členských štátoch agentúry EEA súvisiace s klimatickou zmenou zodpovedajú od roku 1980 za hospodárske straty vo výške viac než 400 miliárd EUR. Dostupné odhady budúcich nákladov v dôsledku klimatickej zmeny v Európe zohľadňujú len niektoré hospodárske odvetvia a vykazujú značnú neistotu. Najvyššie predpokladané hospodárske škody spôsobené klimatickou zmenou sú však v Stredozemí. Na Európu majú vplyv aj dôsledky klimatickej zmeny, ku ktorým dochádza mimo Európy, prostredníctvom obchodu, infraštruktúry, geopolitických a bezpečnostných rizík a migrácie.

Zlepšenie súladu politík

mapka EEA o prehľade národných adaptačných stratégií (rok 2014, 2015)

Zohľadňovanie adaptácie na klimatickú zmenu pri tvorbe aj iných ako environmentálnych politík sa stáva bežným faktom, zlepšenia sú však aj naďalej možné. Patria medzi ne zlepšenie súladu politík v rôznych politických oblastiach a na rôznych úrovniach riadenia (na úrovni EÚ, na nadnárodnej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni), flexibilnejšie adaptabilné prístupy riadenia a kombinácia technických riešení, ekosystémových prístupov a tzv. mäkkých (soft) opatrení.

Pojem „adaptácia" zahŕňa široké spektrum činností a politík, ktoré sa snažia pripraviť spoločnosť na zmenu klímy. Efektívne spojenie adaptačných opatrení a opatrení na zmiernenie môže obmedziť budúce vplyvy klímy a zabezpečiť väčšiu odolnosť a pripravenosť Európy na ne.

Správu vypracovala agentúra EEA v spolupráci so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie, Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, Regionálnym úradom pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie a tromi európskymi tematickými strediskami (ETC-CCA, ETC-BD, ETC-ICM). Je to štvrtá správa s názvom „Klimatická zmena, vplyvy a zraniteľnosť v Európe“, ktorá sa uverejňuje každé štyri roky. Toto vydanie je zamerané na podporu procesu vykonávania a preskúmania adaptačnej stratégie EÚ z roku 2013, ktorý sa plánuje na rok 2018 a na rozvoj vnútroštátnych a nadnárodných adaptačných stratégií a plánov.

Zdroje:Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016

Zdroj mapa: publikácia Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (str. 56)

Spracovala: MI

 

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač