Nové iniciatívy EK v oblasti vzdelávania zamerané na budúcnosť

02. 06. 2017

infografika vzdelávanieNajnovšie výsledky Programu pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) poukazujú na nedostatky v rámci rozvoja schopností na školskom stupni vzdelávania. Školy by mohli zohrávať významnejšiu úlohu v presadzovaní sociálnej spravodlivosti, ako aj v zlepšovaní svojej reakcie na rýchle technologické a digitálne zmeny, ktoré majú veľký vplyv na naše hospodárstva a spoločnosti. Zariadenia vysokoškolského vzdelávania môžu okrem týchto úloh pomáhať oživiť hospodárstvo regiónov, v ktorých sa nachádzajú, a sú nesmierne dôležitou hybnou silou inovácie.

Podľa štúdií nemá 70 miliónov Európanov primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Tým sa pre nich zvyšuje riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám. Pritom až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce.

Európska komisia prijala 30. 5. 2017 nové iniciatívy v oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania, ako aj návrh na sledovanie uplatnenia absolventov, aby pomohla členským štátom zhromažďovať informácie o tom, čo absolventi robia po skončení štúdia.

Hlavným cieľom týchto iniciatív je pomáhať členským štátom prostredníctvom viacerých konkrétnych opatrení poskytovať všetkým mladým ľuďom kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, aby získali vedomosti a zručnosti potrebné na plnú účasť v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú napríklad globalizácia a technologické zmeny, a aby mohli prispôsobiť svoje vzdelávanie potrebám trhu práce.

Mladí ľudia potrebujú široký súbor schopností, aby sa im dobre viedlo v živote, našli si pracovné miesta, ktoré ich napĺňajú, a stali sa angažovanými občanmi bez ohľadu na ich pôvod. Najlepší štart na dosiahnutie toho im poskytuje najmä vzdelávanie, potrebné sú však opatrenia na zlepšenie kvality a výkonnosti vzdelávacích systémov v Európe, aby dokázali udržať krok so spoločenskými zmenami a lepšie slúžili všetkým deťom a mladým ľuďom. Rozhodnutia v oblasti vzdelávania sa síce prijímajú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ale EÚ podporuje členské štáty, pričom plne rešpektuje zásadu subsidiarity.

Pokiaľ ide o školy, dôkazy z členských štátov poukazujú na tieto tri oblasti, kde treba konať a kde podpora EÚ môže pomôcť pri riešení dôležitých výziev:

  • zvýšenie kvality a inkluzívnosti škôl,
  • podpora excelentných učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl,
  • zlepšenie riadenia systémov školského vzdelávania.

Komisia navrhuje doplniť opatrenia prijaté členskými štátmi v týchto troch oblastiach podporovaním vzájomného učenia, rozšírením poznatkov o tom, čo úspešne funguje vo vzdelávaní, a poskytovaním pomoci pri vykonávaní národných reforiem tým členským štátom, ktoré o to prejavia záujem. Príklady takejto pomoci zahŕňajú podporu rozvoja schopností a medzikultúrneho vzdelávania prostredníctvom školských partnerstiev, mobility a e-twinningových projektov v rámci programu Erasmus+, posilnenie partnerského vzdelávania v oblasti kariér a podporu profesijného rozvoja učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, ako aj zriadenie nového podporného mechanizmu s cieľom poskytnúť členským štátom oporu pri hľadaní pomoci s vypracúvaním a vykonávaním reforiem v oblasti vzdelávania.

V oznámení, ktoré bolo koncom mája  prijaté, Európska  komisia stanovuje svoje plány pre štyri kľúčové oblasti:

  • zabezpečiť, aby absolventi opúšťali vysokoškolské vzdelávanie so súborom zručností, ktoré oni a moderné hospodárstvo potrebujú,
  • budovať inkluzívne systémy vysokoškolského vzdelávania,
  • zabezpečiť, aby zariadenia vysokoškolského vzdelávania prispievali k inováciám v ostatných oblastiach hospodárstva,
  • podporovať zariadenia vysokoškolského vzdelávania a vlády v tom, aby čo najlepšie využívali dostupné ľudské a finančné zdroje.

Na to, aby mohlo vysokoškolské vzdelávanie prispievať k zvyšovaniu rastu a vytváraniu pracovných miest, treba prispôsobiť učebné osnovy súčasným a predpokladaným potrebám hospodárstva a spoločnosti. Budúci študenti potrebujú aktuálne, solídne informácie, aby sa mohli rozhodnúť, ktoré odbory si vyberú. Komisia preto súbežne predkladá návrh odporúčania Rady na sledovanie uplatnenia absolventov ako súčasť nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sa bude okrem vysokoškolských absolventov vzťahovať aj na absolventov programov odborného vzdelávania a prípravy. Tým sa povzbudia a podporia orgány členských štátov v ich úsilí zlepšiť kvalitu a dostupnosť informácií o tom, ako absolventi pokračujú vo svojej kariére alebo v ďalšom vzdelávaní po ukončení štúdia.

Komisia takisto navrhla rozpočet na nasledujúce tri roky a osobitný právny základ Európskeho zboru solidarity.

Zdroj:

EK 30. mája 2017

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač