Otvorenie výstavy fotografií Antarktída 2017

26. 06. 2017

Dňa  19. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie putovnej výstavy fotografií Antarktída 2017. Autor výstavy, prof. RNDr. Martin Bačkor, DrCs., predstavil na svojich fotografiách zaujímavosti z expedície na Antarktídu, ktorej sa zúčastnil začiatkom tohto roka spolu s kolegami z Masarykovej univerzity v Brne.

výstava fotografií Antarktída 2017Slávnostného otvorenia sa zúčastnil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., ako aj  autor fotografií, člen expedície Antarktída 2017, prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Výstava fotografií z expedície Antarktída 2017 je verejnosti sprístupnená do 28. júla 2017 v Kaštieli v Krásnej nad Hornádom v čase od 8.00 do 15.00 hod.

  „Naším cieľom je hľadať ďalšie možnosti popularizácie výskumu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a motivácia mladých ľudí k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a učiteľstva týchto predmetov. V tomto prípade ide o skĺbenie prezentácie výsledkov fyziologického a botanického výskumu a spoznávania veľmi atraktívneho zákutia našej Zeme formou umeleckej fotografie”, uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Čo priniesla expedícia Antarktída 2017

Na prelome rokov 2016 a 2017 sa Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach spolupodieľala na príprave a realizácii medzinárodnej expedície do Antarktídy. Expedícia sa konala pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne, na polárnej stanici Johanna Gregora Mendela, na ostrove Jamesa Rossa, ktorá je účelovým pracoviskom MU v Brne. UPJŠ v Košiciach zastupoval profesor Martin Bačkor z Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach, ktorý sa venuje najmä štúdiu stresovej fyziológie rastlín. Medzi členmi expedície mala svojich dvoch zástupcov aj Karlova univerzita v Prahe a účastníkom expedície bol aj turecký botanik Mehmet Gökhan Halici z Erciyes Üniversitesi Kayseri v Turecku.
V rámci vedeckého programu expedície sa realizoval výskum v oblasti ekofyziológie rastlín, botaniky, mikrobiológie, klimatológie,výstava fotografií Antarktída 2017 glaciológie, geomorfológie, hydrológie a geológie. UPJŠ v Košiciach sa na tohtoročnej expedícii podieľala na ekofyziologických výskumoch chladnomilnej vegetácie na dlhodobých experimentálnych plochách, najmä zbere údajov o mikroklíme a fyziologickej aktivite machorastov a lišajníkov. Na týchto miestach sa tiež sledovala biodiverzita ďalších rastlín, napr. rias a siníc. Vo vybraných lokalitách s rozdielnymi vlastnosťami prostredia sme odobrali vzorky dominantních druhov lišajníkov, ktoré poslúžia na testovanie produkcie ich sekundárnych metabolitov. V laboratórnych podmienkach budeme následne testovať biologické a ekologické funkcie týchto zlúčenín, najmä s ohľadom na ochranu buniek pred UV žiarením, chladom, vysychaním a ich prípadné využitie vo farmaceutickom výskume.
Príloha: fotografie z otvorenia výstavy


Bližšie informácie o výstave:

http://www.kastielkrasna.sk/sk/vystava-antarktida-2017

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
výstavy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Výstava fotografií ANTARKTÍDA 2017

Tlač