Rovnaká odmena za prácu pre mužov a ženy? Aká je realita v štátoch EÚ?

05. 06. 2017

obálka správy EKTransparentnosť v oblasti vyplácania miezd za vykonanú prácu je nevyhnutná na účinné uplatňovanie zásady rovnakej odmeny. Zvýšená transparentnosť odmeňovania môže odhaliť rodovú zaujatosť alebo diskrimináciu v platových štruktúrach organizácie a umožňuje zamestnancom, zamestnávateľom a sociálnym partnerom prijať opatrenia v tejto oblasti. Táto správa hodnotí vnútroštátne opatrenia týkajúce sa transparentnosti vo vyplácaní miezd zavedené členskými štátmi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom ( spolu v 31 krajinách) s cieľom vykonať základné opatrenia odporúčané Európskou komisiou na  posilnenie zásady rovnakej odmeny medzi mužmi a ženami (odporúčanie C (2014) 1405, konečné znenie).

Správa taktiež posudzuje, hodnotí a porovnáva situáciu vo vyššie uvedených krajinách, pokiaľ ide o právo zamestnanca žiadať o informácie o úrovniach platov podľa pohlavia, správu zamestnávateľa o priemerných platových úrovniach, povinnosť zamestnávateľa kontrolovať platy a rozdiely v odmeňovaní na základe pohlavia. Opatrenia zamerané na zabezpečenie rovnosti miezd sa môžu prediskutovávať na úrovni kolektívneho vyjednávania. Správa poskytuje príklady osvedčených postupov vo všetkých týchto oblastiach a záver tvorí  analýza, ktorá poukazuje na prekážky zavedenia vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa transparentnosti výšky miezd a ako pokračovať ďalej.

Transparentnosť týkajúca sa miezd je dôležitá na podporu rodovo neutrálnych štruktúr a žiaľ chýba v mnohých európskych krajinách nevynímajúc Slovensko. Napriek tomu je dôležité uvedomiť si, že zavedenie transparentnosti odmeňovania upozorňuje zainteresované strany na možnú diskrimináciu v oblasti odmeňovania žien a mužov.

Správa Európskej komisie vyšla v apríli 2017 a môžete si ju stiahnuť.


Pay transparency in the EU: A legal analysis of the situation in the EU Member States, Iceland,Liechtenstein and Norway (692 Kb)

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
právne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač