Tlačová beseda – Mapový klient – O novej webovej aplikácii týkajúcej sa katastra

03. 07. 2017

Prezentácia aplikácie, ktorá nahrádza doterajšiu aplikáciu takzvanú mapku, ktorá bola len dočasným riešením. Dnešným dňom bola spustená verejne, všetkým prístupná aplikácia, Mapový klient ZBGIS, kde dostanete také informácie na jednom mieste na hocijakom mobilnom alebo pevno zariadení, aké ste doteraz možnosť nemali. Dáva k dispozícii nielen informácie o parcelách, nielen informácie o pozemkoch a budovách, ale prepája ho aj  s registrom adries.
logo Televíznej stanice TA 3(30. 06. 2017; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 13.30; por. 1/1; ‑/‑)

Janka Burdová, hovorkyňa podpredsedu vlády: „Dámy a páni, vítame vás na tlačovej konferencii podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Márie Frindrichovej k novej webovej aplikácii Mapový klient. Nech sa páči."

Peter Pellegrini (Smer‑SD), podpredseda vlády pre investície a informatizáciu: „Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludnie dámy a páni vám prajem. Som veľmi rád, že vás dnes s pani predsedníčkou úradu budeme môcť informovať o ďalšom posune v oblasti digitalizácie a informatizácie Slovenska. Za posledné mesiace a týždne sme stále svedkami takého negativistického prístupu a neustálych komentárov, že za prostriedky, ktoré boli investované v minulosti do informačných systémov štátu, sa nič nespravilo, že nie sú žiadne výsledky, že veci nefungujú a tak ďalej. My vám dnes budeme prezentovať pravý opak, pretože dnes vám budeme s pani predsedníčkou úradu prezentovať aplikáciu, za ktorú sa nemusíme hanbiť v rámci všetkých krajín Európskej únie, je to aplikácia, ktorá sa týka údajov z katastra. Budem ja hovoriť jednoduchším jazykom tak, aby nás rozumeli naši občania. O malú chvíľku vám bude prezentovaná aplikácia, ktorá nahrádza doterajšiu aplikáciu takzvanú mapku, ktorá bola len dočasným riešením a dnešným dňom bola spustená verejne, všetkým prístupná aplikácia, mapový klient ZBGIS, kde dostanete také informácie na jednom mieste na hocijakom mobilnom alebo pevno zariadení, aké ste doteraz možnosť nemali. Je to výrazný posun dopredu, pretože dáva k dispozícii nielen informácie o parcelách, nielen informácie o pozemkoch a budovách, ale prepája ho s registrom adries. Môžete sa pozrieť na výšky alebo nadmorské výšky daných pozemkov. Dokonca si budete môcť pozrieť sklon danej parcely alebo celého územia k jednotlivým svetovým stranám alebo dokonca aj ako osvetľuje daný priestor, pozemok, slnečný svit. To je naozaj súhra všetkých vecí. A chcem pripomenúť, že všetky tieto informácie a dáta by neboli možné dnes používané, ak by nebolo došlo k investíciám v minulosti do jednotlivých systémov. Slovensko je naozaj v tejto oblasti veľmi ďaleko. Máme digitalizované už naozaj skoro všetko a pani predsedníčka bude detailnejšia. Podarilo sa naozaj z veľkých informačných systémov dať dokopy veľa informácii a čo mňa nesmierne teší, tak táto aplikácia do budúcna umožní, aby sme do nej vkladali ďalšie a ďalšie údaje. Ak to dovolí legislatíva, tak uvidíte sami, je to aplikácia, do ktorej by do budúcna mohli byť veľmi ľahko vsunuté aj informácie o rôznych sieťach, telekomunikačných sieťach a iných vedeniach, ktoré by prekryli mapový podklad a mohli by byť aj alternatívou toho tak často kritizovaného atlasu pasívnej infraštruktúry, ale to už je len samozrejme filozofická moja úvaha. Nie neberte to ako rozhodnutie, takže chcem veľmi pekne poďakovať úradu geodézie, že v rámci rozvoja informačných systémov pristúpili k tejto aplikácii. My ešte budeme hľadať spolu s pani predsedníčkou a kolegami na úradoch nejaký lepší názov, aby sa okrem tej oficiálnej adresy ZBGIS, alebo toho oficiálneho toho IT‑čkárskeho nudného názvu mapový klient ZBGIS, čo väčšinou ľuďom veľa nepovie, našli aj taký užívateľský príjemný názov, ktorý si veľmi jednoducho zapamätajú a budú si ho môcť vyťukať www nejaký ten názov a .sk a prídu k tejto aplikácii. Chcem povedať, že tá aplikácia ešte môže doznať mnohé zmeny, pretože je v prevádzke len prvý deň a úrad bude načúvať veľmi pozorne tým užívateľom, ktorí budú pripomienkovať možné vylepšenia funkcionalít, ale ja pevne verím, že už to, čo vám budeme môcť prezentovať naozaj patrí k tomu, čo sa patrí, aby v 21. storočí to takto sa využívalo, je to užívateľsky prístupné a je to presne to o čom, hovoríme, že aj keď niekedy navonok nevidno, tie obrovské investície, tak touto aplikáciou sa kataster posúva bližšie k tej poslednej míli, bližšie ku klientom, k občanom, firmám a všetkým tým, ktorí údaje z katastra, vlastníctve, alebo informáciu o type terénu a kvalite daného územia podstatne, podstatne bližšie. Ide o jeden z najväčších informačných systémov v tomto štáte, v ktorom sú informácie o vlastníckych vzťahoch zapísané každého jedného človeka, každej jednej firmy. Sú to jedni z najcitlivejších údajov, ktorými štát disponuje a verte, že tie systémy sú enormne robustné a pani predsedníčka vám povie, aj aké sú nároky a dennodenná prevádzka systému, čo všetko sa tam v akých intervaloch deje. Takže ešte raz. Pevne verím, že táto aplikácia bude prijatá veľmi pozitívne a že je to ďalší z krokov priblížiť informatizáciu bližšie k občanovi. Keď ukončíme prezentáciu tejto aplikácie, chceme potom s pani predsedníčkou vás informovať o ďalšej našej iniciatíve, ktorú sme spustili, a o ktorej budeme hovoriť potom neskôr. Je to veľká významná iniciatíva, ktorá nás má posunúť bližšie k našej iniciatíve jedenkrát a dosť, to znamená, všetko čo sa týka geodézie, kartografie, katastra, listov vlastníctva, výpisov z katastrálnych máp by v budúcnosti malo byť minulosťou, ale o tom trochu neskôr"

Mária Frindlichová, predsedníčka ÚGKK SR: „Ďakujem za slovo. Pekný deň prajem. Vážené dámy, páni, tak ako povedal pán podpredseda vlády, dnes prišlo k vypublikovaniu novej verzie aplikácie Mapový klient, ktorá vlastne vznikla z pôvodnej aplikácie ako výsledku úspešného projektu elektronické služby katastra nehnuteľnosti, základná báza údajov grafického informačného systému v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. V rámci päťročnej udržateľnosti a rozvoja tohto projektu bola vypublikovaná táto nová webová aplikácia. Táto aplikácia sama o sebe by nebolo možné ju vypublikovať, pokiaľ by sme nemali údaje. Tak, ako povedal pán podpredseda, bolo potrebné najprv všetky mapy dostať z tých mapových podkladov v digitálnej forme. Dnes už prebieha aktualizácia všetkým máp katastra nehnuteľností v elektronickom prostredí. Každé tri sekundy sa na pracovisku zaktualizuje alebo vloží jedna parcela celočíselne určená. Zároveň bolo v minulom roku ukončené konanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, kde sa všetky vlastnícke vzťahy, ktoré boli zapísané v rôznych starých listinách alebo v pozemno-knižných vložkách zapísali na listy vlastníctva, aby ste tieto údaje mohli práve touto aplikáciou získať. Čiže to bola viac ako 20‑ročná úloha, ktorú  sa nám podarilo minulý rok ukončiť, kde boli ukončené konania vo viac ako 3 500 katastrálnych územiach. Zároveň prebieha aktualizácia a digitalizácia listov vlastníctva, kde z papierových listov vlastníctva sa premietajú tieto údaje už len do digitálnej formy a budú vedené listy vlastníctva už len v elektronickej forme. Listov vlastníctva v súčasnosti evidujeme viac ako 4,5 milióna. Čiže tieto údaje všetky zaktualizovať a stotožniť z papierovej formy do digitálnej je naozaj veľmi veľká práca. Každý list vlastníctva má minimálne štyri strany. Čiže niektoré listy vlastníctva s veľkým počtom bytov majú 1 500 strán. Čiže skontrolovať všetky tieto údaje a dostať ich len do digitálnej formy je naozaj veľmi pracné a toto všetko robia zamestnanci na katastrálnych odboroch v rámci svojej práce. To nie sú žiadne aktivity mimo alebo nejaké projekty. Čiže robí sa to v rámci bežnej aktualizácie. Zároveň je treba povedať, že mapový klient vznikol integráciou dvoch projektov, a to ukončeného projektu elektronickej služby katastra nehnuteľnosti ZBGIS a projektu elektronické služby katastra nehnuteľnosti. Tieto služby boli vnútrorezortne integrované tak, ako to bolo predpísané pri zadávaní projektu. Asi by vás viacej zaujímali všetky informácie, čo sa týka mapového klienta. Tie by vám odprezentoval môj kolega."

Peter Pellegrini: „Navrhujem ešte pani predsedníčka, aby sme možno predtým, ako odovzdáme slovo kolegovi, ktorý predstaví o technickej stránke tú aplikáciu, aby sme ešte využili prítomnosť mikrofónov, ktoré sa potom budú musieť presunúť k nášmu pánovi kolegovi a predstavíme aj našu druhú iniciatívu, ktorá súvisí s odstránením povinností pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva, ako aj výpisy z katastrálnych máp. My sme požiadali pani predsedníčku úradu, aby sa pozrela na túto oblasť a som veľmi rád, že v krátkej dobe veľmi pozitívne reagovala a priniesla analýzu, kde všade štát alebo štátni úradníci vyžadujú od občanov alebo úradov alebo firiem predkladanie takýchto dokumentov. Je niekedy až paradoxné, že sa stretávame so situáciami, že úrad, ktorý napríklad okresný úrad, pod ktorý dnes spadajú aj odbory katastrálne a častokrát sídlia na jednej chodbe s iným odborom toho istého úradu, si vyžaduje predkladať výpisy z listov vlastníctva a pritom kolega vo vedľajšej kancelárii priamo spravuje katastrálne informácie, má k ním priamo prístup. Čo je samozrejme nonsens, aby to takto fungovalo a s pani predsedníčkou sme sa rozhodli, že to ideme v krátkej dobe odstrániť. Pretože mnohé úrady dnes majú možnosť a právo priamo vstupovať online do informácii z katastra a overovať si údaje. Dokonca to má aj ďalší efekt. Viete, ak je v zákone napísané, že máte priniesť list vlastníctva nie starší ako tri mesiace. No, akú vypovedaciu hodnotu má takýto list vlastníctva, keď pani predsedníčka pred malou chvíľkou informovala, že aktualizujú sa údaje každý deň, na dennej báze máte aktuálne údaje a v čase rozhodnutia daného úradníka už ten list vlastníctva môže byť už aj absolútne neplatný a môžu v ňom byť zapísané úplne iné údaje. Preto si myslíme, že musia fungovať naše úrady spôsobom, že v momente rozhodnutia, keď majú rozhodnúť o nejakej veci, si priamo pozrú v informačnom systému Úradu geodézie a kartografie, aká je skutočná situácia na danom pozemku s danou budovou alebo iné informácie a jednoducho budú rozhodovať na základe týchto online informácií a nie na základe papierov, ktorými zase terorizujú ľudí a firmy, aby im ich nosili. Môžem vám povedať, že povinnosť predložiť list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy je zakotvená v 14 zákonoch, v 12 vyhláškach, čo je spolu 26 právnych predpisov a ešte aj ďalších 12 interných predpisov. Tieto všetky právne predpisy by sme chceli postupne novelizovať, tak aby sme naozaj odbúrali povinnosť predkladať listy vlastníctva alebo snímky z katastrálnej mapy na nulu a aby si tie úrady, ktoré tieto dáta potrebujú, si ich čerpali priamo z informačných systémov úradu, pretože ten informačný systém je na to nachystaný, online informácie sú tam, sú to informácie pravdivé, overené, nemenné a preto toto je tá správna cesta a ja chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať pani predsedníčke, že takúto analýzu vykonala. Ja tu mám celý zoznam jednotlivých právnych predpisov, v ktorých navrhneme zrušiť povinnosť predkladať. To znamená, o niekoľko mesiacov, ak všetko dobre pôjde, by postupne ľudia a firmy nemuseli na úrady nosiť žiaden list vlastníctva, žiaden výpis z katastrálnej mapy. To je tiež nás príspevok k systému jedenkrát a dosť. Ďakujem veľmi pekne."

Janka Burdová: „Kolegovia, pán Ľuboslav Michalík je vedúci odboru zodpovedného za projekt Mapového klienta a teraz vám odprezentuje detaily."

Ľubomír Michalík, ÚGKK SR: „Ďakujem za slovo. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti ukázal aplikáciu, ktorá tu bola spomínaná, jedná sa o webovú aplikáciu, to znamená, že je dostupná jednoducho vo webovom prehliadači na akejkoľvek platforme, či už je to v deskopovom počítači, smartfóne, tablete, nie sú tam žiadne obmedzenia. Aplikácia je dostupná na tejto webovej adrese. Dá sa jednoducho zapamätať, je to www.zbgis.sk. Na zobrazení sa vám objaví aplikácia v takomto stave. Cieľom bolo aplikácie maximalizovať mapové okno, čiže dať používateľovi možnosť dať spracovať v najväčšom mapovom okne, aby videl v celom rozsahu údaje si ide vyhľadávať. Aplikácia je orientovaná a rozdelená do viacerých tém, a to sú práve tieto témy, čiže základná mapa. Základnou mapou sa rozumie práve topografická mapa, čiže podkladová, nad ktorou je potom možné zobrazovať ďalšie vrstvy. Druhou témou je kataster nehnuteľnosti, ako tu bolo spomínané, kde zobrazujeme parcely a katastre nehnuteľnosti, listy vlastníctva, zobrazuje vlastníkov, ukážem neskôr aj detailnejšie. Ďalšou témou je terén, to sú údaje práve o nadmorských výškach, sklonoch a orientáciách terénu. Máme tu aj špecializovanú tému geodetické základy, ktorá vyslovene slúži pre geodetov. Tí si práve v tejto časti vedia dohľadať informácie o geodetických bodoch, ktoré potrebujú k svojej každodennej práci. Ďalšou témou je archív. Archív pozostáva z máp, ktoré v minulosti boli vyhotovené v papierovej forme. Tu ich máme vo forme digitalizovanej. Toto dielo je už uložené v archíve a je tu sprístupnené, lebo častokrát používatelia potrebujú sa pozrieť aj do minulosti, ako niektorý stav územia vyzeral. Poslednou šiestou témou je geografické. Táto téme je ešte vo vývoji, bude obohacovaná o ďalšie vrstvy zatiaľ sa tam zobrazujú názvy štátov, tak ako sú tam štandardizované, ako je záväzné ich používanie. Vrátime sa teda naspäť a pozrieme si konkrétne najzaujímavejšiu tému, ktorá sa nachádza v tejto aplikácii a to je kataster nehnuteľností. Keď sa chcem jednoducho lokalizovať, aplikácia umožňuje ma priamo lokalizovať pomocou tejto funkcie, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. Ako vidíme, došlo k lokalizovaniu, kde sa práve nachádzame. Tie číselka, ktoré tu vidíme, tak okrem parcelných čísel vidíme tu aj adresné body, ktoré máme z registra adries. Sme online integrovaný na register adries, dochádza tam k aktualizácii na dennej báze týchto adresných bodov. Čo je možné teda ďalej vykonať, teda pokiaľ som sa lokalizoval, jednoduchým kliknutím do mapy získam informácie o súradniciach, súradnice: zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a potom národné súradnice a výška terénu. Nachádzame sa teda vo výške 162 metrov nad morom, jedná sa o nadmorské výšky. Jednoducho ďalej po kliknutí na tú ikonku i si vieme zobrať základné informácie o parcele. Čiže okrem katastrálneho územia, druhu pozemku a ďalších náležitostiach sa aj dozvieme napríklad, či sa jedná o druh chránenej nehnuteľnosti alebo nie, aké stavby sú tu zapísané a dozvieme sa aj vlastníka. Keď si klikneme napríklad na vlastníka, hneď sa prepojíme na ďalšie údaje, napríklad aké parcely daný vlastník tu vlastní na príslušnom liste vlastníctva. Keď si klikne číslo listu vlastníctva, tak opäť sa dozviem, aké parcely sú na ňom zapísané a aké stavby. A dole mám niekoľko rýchlych užitočných funkcií, ako napríklad môžem si to pridať medzi obľúbené položky a vie sa k tomu kedykoľvek vrátiť, ale čo je také najdôležitejšie, veľmi rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva. Zatiaľ nepoužiteľný na právne úkony, ale v budúcnosti aj to bude možné. Čiže ako ste videli, v podstate štyrmi, piatimi kliknutiami sa veľmi ľahko dostanem k takejto informácii. Čiže z ďalších funkcionalít v rýchlosti spomeniem možnosti aspoň zapínania ďalších vrstiev. Viem si podkladovú mapu aj vypnúť podľa potreby, podľa toho, o čo mám záujem a čo chcem z aplikácie si vyexportovať, respektíve stiahnuť. Ako už povedal pán podpredseda, tak je možno zobraziť aj už spomínané orientácie pozemkov voči svetovým stranám. V aplikácii je možno jednoducho zobrať aj legendu, čiže vysvetlivky k tej mape, čo ktorá farba znamená a opäť jednoducho si viem pripraviť aj tlačovú zostavu so všetkými značkami a jednoducho s tým po tlačení tlačítka tlačiť. Naše servery spracujú túto informáciu a ponúknu ju používateľovi na stiahnutie vo formáte PDF, ktorý môže potom či už zaslať, vytlačiť a používať ďalej. Okrem toho samozrejme aplikácia umožňuje pridávať aj vlastné vrstvy, to znamená, sú používatelia, ktorí disponujú svojimi údajmi a tieto údaje si chcú zobraziť, na to je tu vytvorený priestor. Sú to najmä súbory pre technické výkresy alebo teda rôzne GIS formáty. Taktiež je možné pripájať aj online mapové služby. Z ďalších funkcionalít je zaujímavá funkcia merania, pokiaľ mám nejakú konkrétnu trasu, alebo ma zaujímajú nejaké konkrétne vzdialenosti, jednoducho si v mape túto vzdialenosť naklikám, po ukončení merania sa mi objaví napríklad aj výškový profil, ktorý sa práve vypočítal z toho digitálneho modelu terénu. To je veľmi užitočné práve pri projektovaní a plánovaní rôznych stavieb. Samozrejme tlač som už spomínal a nemôže tu chýbať dnes populárne zdieľanie na sociálnych sieťach. Zatiaľ v tejto fáze funkcionality mapového klienta tak asi všetko. Ale môžeme si ešte ukázať podkladovú mapu satelitnú, klikneme. Môžeme ukázať aj na takýchto satelitných scénach, takže môžem si dať digitálny model reliéfu, aby som vedel, ak mám nejaký záujme o nejaký parcelu z územia, aby som si vedel predstaviť, či sa to nachádza na svahu, či na rovine, kam je to orientované a podobne. Verím, že tých možnosti je veľa, takže sa aplikácia bude páčiť a tešíme sa na ďalší rozvoj."

Janka Burdová: „Ďakujem. Takže dámy a páni, priestor pre vaše otázky."

Jozef Šivák, redaktor TA 3: „Dobrý deň, ak chcem si inštalovať tohto Mapového klienta, musím inštalovať nejaké doplnky, ako je v to v prípade elektronických schránok alebo je obmedzený na istý druh prehliadača?"

Mária Frindlichová: „Nie, nie je potrebné, stačí vám mobilné zariadenie, alebo deskopový počítač a mať pripojenie na internet a internetový prehliadač."

Jozef Šivák: „Ak by ste ešte mohli povedať, kto vlastne vyvíjal a koľko to stálo?"

Mária Frindlichová: „Táto aplikácia bola vyvíjaná v rámci rozvoja pôvodného projektu, čiže na rozvojovú zmluvu a servisnú zmluvu je tam vysúťažená firma ... a bolo to vyvíjané v spolupráci s našimi zamestnancami. ."

Jozef Šivák: „A koľko to stálo?"

Mária Frindlichová: „Stálo to, v štátnom rozpočte nám boli pridelené finančné prostriedky na rozvoj tohto projektu a celá táto aplikácia stála 150‑tisíc eur, aj s analýzou, aj s rozvojom celej aplikácie."

Jozef Šivák: „Ďakujem pekne."

Peter Pellegrini: „Chcem pripomenúť, na tú otázku vašu prvú, áno, dokonca už nebude problém ani s operačnými systémami, nebude problém ani s Apple zariadeniami, ktoré fungujú v úplne inom systéme, takže toto všetko naozaj bez ohľadu na to, čo vlastníte, aký typ digitálneho zariadenia, aký typ smartfónu, či je to android alebo iný, toto vám bude fičať, dúfam, bez akýchkoľvek problémov a nemusíte si inštalovať nič. A myslím, že aj to ovládanie je značne intuitívne a dá sa v tom značne dobre orientovať aj laikovi, čo je vlastne to, po čom ja volám, že prosím nerobme len technicky super zdatné aplikácie, ale aj aby im ľudia nerozumeli. A tu sa javí, že tu sa podarilo skĺbiť jedno aj druhé."

Janka Burdová: „Ďakujem pekne. Nech sa páči."

Laura Kellöová, redaktorka RTVS: „Dobrý deň, pani Frindlichová, ja sa chcem opýtať, je to teda už jedna zo služieb, ktorú sme spomínali už dávnejšie a to bol ten online kataster z obývačky, ktorý sa tak prezentoval? Alebo to nie je to, aby sme aj my laici vedeli, či to je toho súčasťou alebo nie? Potom ešte ďalšie otázky mám."

Mária Frindlichová: „Myslím si, že dnes už ani nemusíte byť ani v obývačke, ale sa so svojím mobilným zariadením postaviť na danú nehnuteľnosť a získate tieto údaje."

Laura Kellöová: „Takže je to súčasťou toho projektu?"

Mária Frindlichová: „Áno, je to súčasťou toho projektu. Tak ako som povedala, je to vlastne integrácia dvoch projektov. Jeden projekt je ukončený a ... sa postupne ukončuje."

Laura Kellöová: „Vy ste spomínali, že to stálo zhruba 150‑tisíc, tá konkrétna aplikácia, čo sa ale týka celého projektu, tam boli vlastne problémy, nakoniec tam vznikli aj korekcie za dva projekty, zhruba vyše 13,5 milióna eur, teda bude to mať aj nejaký vplyv na fungovanie, respektíve spomaľuje sa tými korekciami nejaké fungovanie, čo sa týka aplikácii jednotlivých?"

Mária Frindlichová: „Nie."

Laura Kellöová: „A potom, vy ste si dohodli splátkový kalendár s Úradom vlády a podobne, už ste teda prišli na proces alebo na systém vyvodzovania zodpovednosti za tie vzniknuté korekcie?"

Mária Frindlichová: „K tomu by som povedala veľmi jednoduchú vec, pretože tam bolo zistené, že verejné obstarávanie mohlo mať vplyv. Že tie podmienky, ktoré boli stanovené mohli mať vplyv. Čiže nie že mali vplyv, ale mohli mať vplyv a celé verejné obstarávanie v roku 2009 robila externá firma, čiže voči niekomu vyvodzovať dôsledky, jedine voči nejakej firme, ktorá robila toto verejné obstarávanie. A druhá vec je, že my sme dostali v podstate korekciu aj na projekt práve ten pôvodný, ktorý bol úspešne ukončený v roku 2016, dokonca bol medzinárodne ocenený v San Diegu v roku 2014 a dostali sme na to korekcie."

Laura Kellöová: „Možno paradox, ešte sa teda vrátim k tomu online katastru, ktorý mal pôvodne fungovať v roku 2012, potom sa to niekoľkokrát odďaľovalo, čiže koľko z tých všetkých služieb dnes naozaj funguje a ľudia ich môžu využívať. Ako sa má celá táto vec?"

Mária Frindlichová: „V októbri 2015 sme vypublikovali 15 služieb. Tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. A v júli, čiže na budúci mesiac začneme užívateľsko‑akceptačné testovanie, čo sa týka používania jednotlivých registrov a vytvorenia centrálneho systému katastra nehnuteľností."

Peter Pellegrini: „Celkovo by mal byť ukončený ten projekt v roku 2018, tak je predĺžený zatiaľ."

Laura Kellöová: „Ako si teda vysvetľujete to 6‑ročné meškanie v podstate, alebo ako si to majú vysvetliť občania tejto krajiny?"

Mária Frindlichová: „Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov. Tak ako tu bolo spomenuté, má 4,5 milióna listov vlastníctva, 8 miliónov aj niečo parciel registra E. Dennodenne využíva tento softvér niečo vyše 2,5‑tisíca zamestnancov a aktualizuje sa na dennej báze. Tak, ako som povedala, každé tri minúty jedna číselná parcela. Každých deväť sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri. Dennodenne sa overí viac ako 250 geometrických plánov. Čiže je to veľmi mohutný informačný systém. A naozaj veľké množstvo zamestnancov nielen Úradu geodézie, ale aj na katastrálnych odboroch testuje práve tie jednotlivé registre a zápisy vlastných vzťahoch, ktorých vlastnícke právo je chránené ústavou. A my si nedovolíme spustiť nejaký informačný systém, pokiaľ to neprejde kompletným testovaním a nebudeme mať istotu, že ten informačný systém funguje. To, čo sa týka občanov, to je vypublikované, tých 15 služieb. Tam sú všetky informácie, ktoré potrebuje. Či sú to bežní používatelia alebo podnikatelia. Naši podnikatelia, ktorí podnikajú v oblasti geodetických prác, dnes majú už tak zjednodušenú prácu, že dostávajú v podstate všetky informácie v elektronickej podobe. Takže tu by som povedala, že pre tých používateľov, ktorí používajú údaje katastra nehnuteľnosti, boli vypublikované všetky údaje. Na týchto 15 služieb sú integrované ďalšie registre, napríklad register adries. Tak isto berú tieto údaje samosprávy a všetky ministerstvá. Takže údaje sú vypublikované, sú použiteľné aj pre ďalšie registre. Teraz riešime ten back office."

Laura Kellöová: „Koľko celkovo služieb tam má byť?"

Mária Frindlichová: „45."

Laura Kellöová: „45. Pán Pellegrini, ešte aj otázka na vás, tiež súvisí s tým, čo som sa pýtala pani Frindlichovej. Ako si má spoločnosť vysvetliť, poznáme ten príbeh, aj to zákulisie, vlastne outsourcingovala to firma, ktorá už dnes možno nie je asi ani k dispozícii, nevieme o nej. Ten projekt mešká, navyše sú tam korekcie, čiže kde je vyvodenie zodpovednosti? Ako naháňať tých ľudí alebo kde ich nájsť, na koho ukázať prstom? Lebo o tom sa hovorí už roky. Aj váš predchodca Vážny o tom hovoril. Minimálne z nejakého morálneho hľadiska."

Peter Pellegrini: „Určite, jedným z trestov alebo vyvodením zodpovednosti je aj pomenovanie a verejné oznámenie, ktorá firma vie štátu dodať v načas a v kvalite a ktorá firma nevie dodať. Pretože v tomto prípade by so nevrhal vinu na kataster. Ja som svedkom, ako sa pani predsedníčka borí s tým projektom veľmi dlho a s tými firmami je v dennodennom súboji. To je aj spôsobené tým, čo ste povedali vy, že niekedy sa nám o zákazku uchádzajú firmy, ktoré majú značný apetít zákazku získať, ale ich schopnosť ju aj realizovať je veľmi nízka. A opäť, vrátim sa k téme, ktorú nám vyčíta Európska únia –  náš fetiš najnižšej ceny nás priviedol k situácii, že rozhodujúca je cena a nemali sme niekedy v minulosti ani právo, lebo by sme boli kritizovaní, že sa vôbec zaoberáme kvalitou dotyčnej firmy, či má vôbec zamestnancov a ľudí a expertízu, ktorá to dokáže. A preto sa nám stalo, že sa fungovalo takýmto spôsobom, ako sa fungovalo a dnes už dokončujú ten systém úplne iné firmy ako tie, čo ho začali, Takže áno, ja si myslím, že postupne k tomu vyvodzovaniu zodpovednosti dôjde, buď morálne, verejne označíme firmu, ktorá to nemôže spraviť, alebo aj odstúpením od zmluvy. My sme takto veľmi tvrdo reagovali aj pri Úrade priemyselného vlastníctva, kde som firmu označil a sme odstúpili od zmluvy, pretože posledným dátum odovzdania diela bolo konštatované, že systém nefunguje a tu v tomto musíme byť nekompromisný. Samozrejme, trpí tým úrad, lebo musí vracať peniaze, ale dotyčná firmy by si už nemala škrtnúť v štátnej správe. Čo zase tiež nemôžeme urobiť, lebo má právo sa prihlasovať do obstarávaní. Ale ten zoznam, čierny zoznam, ten blacklist by mal byť veľmi transparentný a mali by sme naň dávať každú jednu firmu, ktorá štátu nedodala načas a v primeranej kvalite to, čo mala dodať. A nielen v IT, či v stavebníctve či v dodávaní služieb a mali by sme takúto listinu hanby normálne zverejňovať, či sa to tým firmám páči alebo sa to tým firmám nepáči. V tomto ja som nekompromisný."

Laura Kellöová: „Na druhej strane hovoríte, že sú to peniaze úradu, ale v konečnom dôsledku aj daňových poplatníkov, čiže Slovákov."

Peter Pellegrini: „Berte, že korekcia, vy máte v RTVS veľmi radi korekcie, to sledujem mesiac dva, ale v skutočnosti je korekcia len zníženie kofinancovania. To znamená, ak únia nám sľúbila predtým, že nám dá 95 percent z vlastných peňazí na tento projekt, tak korekcia v tomto prípade znamená, že nám dala možno len 91,3 percenta a zvyšok si musí zaplatiť Slovenská republika sama. Keby sme neboli členmi únie, všetky tieto projekty musíme financovať z vlastných rozpočtov, čiže to nie je primárne nejaký trest. Poväčšine my sme ešte stihli z uvoľnených prostriedkov realizovať ešte náhradné projekty. Čiže tá korekcia na úrade bola použitá niekde inde a z toho bol odfinancovaný nejaký iný projekt. Čiže to nie je taká nejaká pokuta, ktorú teraz štát musí zaplatiť naspäť. O to menej je len kofinancovaný z európskych peňazí a to kofinancovanie je vždy na negociácii s Komisiou A ja vyčítam aj úradu rozhodnutia, ale Úradu verejného obstarávania takú tu alibistickú formuláciu mohlo mať. No tak povedia, či malo alebo nemalo. Keď do Európskej komisie oznámite, že niečo mohlo mať vplyv, okamžite vám sa snažia udeliť korekciu, ale oni neskúmajú či malo alebo nemalo. Jednoducho úrad ako autorita pre verejné obstarávanie konštatuje možnosť. A preto teraz pri hearingu kandidátov na možných predsedov som sa pýtal, jedna z otázok mojich bola práve tá, či si nemyslíme, že štátne orgány by už mali preberať zodpovednosť a neodpovedať vágne a všeobecne buď áno alebo nie a pod to sa podpísať a potom si pod to rozhodnutie aj stáť. V tomto prípade ja trošku vyčítam niektorým úradom na rôznych úrovniach nejaký alibizmus, že len niečo skonštatujeme, však nech len tá vyššia autorita nad nad nami to posúdi. Takže je to komplikovaná záležitosť. Aj tie korekcie, to nie je také biele a čierne. To by ste niekedy museli s nami chodiť do Bruseli negociovať a rokovať. Niekedy vás zoberieme na služobnú cestu a uvidíte, že to nie je jednoduché a častokrát aj zo strany Komisie, to sú len ľudia, takže ide o subjektívny pocit, že na základe údajov vám jeden department povie, že je to OK, nulová korekcia, dáta to inej osobe, ktorá má iný subjektívny názor a povie vám, myslím, že 25‑percentná korekcia pre vás by bola fajn, čiže sú to negociácie a boje a tie rozhodnutia sú Niekedy nepredvídateľné, ale chceme hlavne sa vyvarovať týmto veciam v rokoch 2014 ‑ 2020."

Janka Burdová: „Dámy a páni, máte ďalšie otázky? Ak nie, ďakujeme všetkým za účasť, prajeme krásny víkend a príjemné využívanie Mapového klienta. Dovidenia."

Peter Pellegrini: „Ďakujeme, prajeme pekný víkend."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, technológie, tlačová beseda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač