Správa o stave mládeže na Slovensku

02. 07. 2018

Tlogo Rozhlasovej stanice Slovenskoímy expertov každé štyri roky pripravia správu o stave mládeže na Slovensku. V tohtoročnej konštatujú napríklad, že sa zlepšila zamestnanosť mladých ľudí, nedostatočné je ale ich zapájanie sa do politického života. Autori upozorňujú aj na problém sociálnej vylúčenosti mladých ľudí.

(23. 06. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Katarína Otová/Viliam Hauzer)

Viliam Hauzer, moderátor: „Každé štyri roky tímy expertov pripravia správu o stave mládeže na Slovensku. V tohtoročnej konštatujú napríklad, že sa zlepšila zamestnanosť mladých ľudí, nedostatočné je ale ich zapájanie sa do politického života. Autori upozorňujú aj na problém sociálnej vylúčenosti mladých ľudí.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Na špici povedomia o sociálne vylúčených je mládež, ktorá žije v segregovaných rómskych osadách. Existuje ale aj skupina mladých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Práve táto skupina narastá a podľa Janette Motlovej z neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu, ktorá bola koordinátorkou správy v časti o inklúzii, sa na ňu zabúda, pretože ich vylúčenie nie je také viditeľné. Sú to napríklad mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov, nepočujúci, ktorých primárnym jazykom nie je slovenčina, ale posunková reč a tiež je to veľká skupina sídliskovej mládeže. Hovorí Janette Motlová.“

Janette Motlová, nezisková organizácia Od emócií k poznaniu: „To, že sme ich nepovažovali za ohrozených sa nám teraz vypomstilo, lebo keď si pozrieme, že kde je silnejúci extrémizmus medzi mladými ľuďmi, tak je naozaj medzi sídliskovou mládežou.“

Katarína Ottová: „Sú zraniteľní a sociálna vylúčenosť ohrozuje ich prístup k informáciám, k zamestnaniu. Analytička projektu To dá rozum Miroslava Hapalová upozorňuje napríklad na deti v detských domovoch.“

Miroslava Hapalová, analytička projektu To dá rozum: „Nepatria medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda školy nedostávajú ani na ich vzdelávanie nejaké špeciálne navýšené prostriedky a takisto im nemajú z čoho veľmi hradiť podporné opatrenia, pokiaľ tieto deti nemajú ešte nejaký iný typ diagnózy.“

Katarína Ottová: „Ministerka školstva Martina Lubyová hovorí, že s podporou sociálne vylúčených skupín sa ráta v Národnom programe výchovy a vzdelávania. Jedným z preventívnych opatrení má byť povinná zaškolenosť päťročných detí.“

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Mnohé deti zo sociálne slabého alebo marginalizovaného prostredia nemajú rovnakú štartovaciu čiaru pri vstupe na základnú školu a práve týmto opatrením by sa mala vyrovnať.“

Katarína Ottová: „Na Slovensku stále chýba štatistika o sociálne vylúčenej mládeži.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač