Misia solúnskych bratov na Veľkej Morave

09. 07. 2019

Misia solúnskych bratov trvala na Veľkej Morave len dve desaťročia. Napriek krátkemu času priniesli väčšiu slobodu. Veľká Morava získala arcibiskupstvo a Nitra biskupstvo.

logo Televíznej stanice STV 1(05. 07. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Elena Senková/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Misia solúnskych bratov trvala na Veľkej Morave len dve desaťročia. Napriek krátkemu času priniesli väčšiu slobodu. Veľká Morava získala arcibiskupstvo a Nitra biskupstvo. Vďaka literárnej tvorbe ich žiakov majú historici informácie o našich najstarších dejinách.”

Elena Senková, redaktorka: „Kresťanstvo bolo na našom území už pred príchodom Konštantína a Metoda. V liste byzantskému cisárovi Michalovi III. píše Rastislav o misionároch z (?), Grécka a Nemiec. Veľkomoravská elita však chcela mať cirkev pod kontrolou a tiež sa chcela vymaniť z franského vplyvu. To sa stalo, keď pápež v roku 869 ustanovil Metoda za panónskeho biskupa. Solúnska misia tiež priniesla novú úroveň vzdelania.”

Ján Steinhübel, historik, Historický ústav: „Prvé čo urobili, tu založili slovanské učilište, začali vychovávať slovanskú domácu inteligenciu. Jej počet sa odhaduje zhruba na dvesto ľudí, ktoré potom v roku 886 po Metodovej smrti museli Veľkú Moravu opustiť.”

Elena Senková: „Pre západný svet bola veľkým pokrokom aj staroslovienčina ako liturgický jazyk.”

Vladimír Turčan, archeológ, Archeologické múzeum SNM: „V byzantskej sfére to bola samozrejmosť, že každý národ hovoril tým jazykom, ktorý mu bol vlastný, takže pre Cyrila a Metoda bola samozrejmosť, že budú potrebné knihy, ktoré používali pri obradoch mať preložené v jazyku Slovanov, aj keď treba povedať, že to bol dialekt macedónsky, ale vtedy ešte neboli veľké rozdiely medzi Slovanmi jazykové, takže určite si rozumeli bez problémov.”

Elena Senková: „Stredoveká cirkevná tradícia v Uhorsku bola latinská. Odkaz Konštantína Cyrila a Metoda pretrval skôr na románskom území Rumunska a Moldavska.”

Martin Homza, historik, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava: „Od štrnásteho storočia vieme doložiť svätého Konštantína Filozofa a jeho brata svätého Metoda aj v latinskej cirkvi v Bratislavskom misáli kalendári, v Spišskom misáli kalendári a od toho času je tu tento kult svätých Konštantína a Metoda integrálne prítomný.”

Elena Senková: „Kult ctili vládnuce rody Zápoľskovci, Jagelovci aj Habsburgovci. Mária Terézia v roku 1744 vyhlásila bratov za spolupatrónov uhorského kráľovstva.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač