Inšpektori NKÚ preverili vedecký MediPark

06. 12. 2019

Inšpektori Najvyššieho kontrolného úradu preverili vedecký MediPark na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Kontrola, ktorá trvala šesť mesiacov, nepokladá za hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa s názorom NKÚ nestotožňuje.

Rádio Regina - logo(05. 12. 2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17.00; Katarína Jarembinská, Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Inšpektori Najvyššieho kontrolného úradu preverili vedecký MediPark na Lekárskej fakulte Šafárikovej univerzity v Košiciach. V priebehu kontroly zistili viaceré nedostatky, ako napríklad chýbajúcu expozíciu pre verejnosť, alebo dva chýbajúce vedecké prístroje, ktoré našli v priestoroch súkromnej firmy. Ministerstvo školstva sa so závermi kontroly Najvyššieho kontrolného úradu nestotožňuje.“

Katarína Jarembinská, redaktorka: „Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu v MediParku trvala šesť mesiacov, pričom zistili, že v zariadení chýbajú dva prístroje, teda neboli podľa predpisov vo vedeckých priestoroch parku, ani na pôde univerzity. Až počas kontroly ich premiestnili do priestorov Lekárskej fakulty. Pokračuje riaditeľ MediParku a prorektor pre rozvoj a európsku problematiku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Jarčuška.“

Pavol Jarčuška, riaditeľ MediParku, prorektor pre rozvoj a európsku problematiku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika: „Robíme výskum klinický v pracoviskách, ktoré majú povolenie na zdravotnícku činnosť. Toto sa týkalo liečby neplodnosti. Tu žiaľ nemáme žiadne štátne zariadenie, tak výučba aj výskum sa realizujú v súkromnom zariadení. My sme tam umiestnili jeden prístroj, ktorý nebol celkom správne zaevidovaný v žiadosti, ktorú sme dávali ešte v roku 2013.“

Katarína Jarembinská: „Dodal, že žiadali agentúru, aby prístroj presunuli. Nedostali však odpoveď a potom prístroj presunuli do MediParku. Kontrolóri NKU vnímajú ako závažný nedostatok aj fakt, že interné smernice a analýzy pri vytváraní vedeckých parkov si všetky kontrolované vedecké parky vypracovali sami, okrem UPJŠ v Košiciach. Vysvetľuje hovorca Najvyššieho kontrolného úradu Marek Papajčík.“

Marek Papajčík, hovorca Najvyššieho kontrolného úradu: „Univerzita si objednala z externého prostredia od súkromného dodávateľa viaceré analýzy a komunikačnú stratégiu celkovo v hodnote tristopäťdesiattisíc eur, ktoré neboli celkom potrebné.“

Katarína Jarembinská: „Doplnil, že toto kontrola nepokladá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa s názorom NKÚ nestotožňuje. Z písomného stanoviska vyberáme.“

Redaktor (z písomného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR): „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v ktorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika uviedla, že predmetné dokumenty bude obstarávať externe, prešla nezávislým odborným hodnotením expertov.“

Katarína Jarembinská: „Najvyšší kontrolný úrad nemá sankčné právomoci, môže len odporúčať opatrenie. Celkovo bolo prijatých spolu dvadsaťšesť opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Ich plnenie bude Najvyšší kontrolný úrad monitorovať v rámci svojej kontrolnej činnosti.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)       

Kľúčové slová:
vysoké školy, vedecké parky, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač