Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu projektov v rámci schémy EUREKA SK

02. 09. 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na projekty, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA v súlade so Zámerom MŠVVaŠ SR na poskytovanie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na projekty programu EUREKA na Slovensku do roku 2020.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v SR uskutočňujúci výskum a vývoj, môžu svoje žiadosti podávať do 21. septembra 2019. Všetci uchádzači predložia žiadosť na získanie finančnej podpory na spolufinancovanie projektu EUREKA SK v elektronickej a tlačenej forme na MŠVVaŠ SR ako národnému koordinátorovi pre iniciatívu EUREKA. Podporené budú projekty s najvyšším bodovým hodnotením PAM (Project Assessment Methodology). Dĺžka spolufinancovania projektov EUREKA SK nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Na roky 2019 až 2021 je na podporu projektov výskumu a vývoja v rámci schémy EUREKA SK celkovo vyčlenených 170 000 eur.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač