MŠVVaŠ SR: podpora výskumu a vývoja

04. 10. 2018

Výzvu na stimuly pre podnikateľský sektor i návrh štátnych programov výskumu a vývoja na najbližšie roky zverejnilo v týchto dňoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je nastavenie efektívnej podpory zadefinovaných oblastí výskumu pre verejné i súkromné subjekty v nasledujúcich rokoch.logo MŠVVaŠ SR

Oznámenie na predkladanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj zverejnilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 25. septembra 2018. Na tento účel vyčlenil rezort školstva finančné prostriedky v celkovej výške 33,848 mil. eur na celé obdobie rokov 2018 – 2021. Podnikateľská sféra mala naposledy možnosť uchádzať sa o tieto stimuly v roku 2015.

Poskytované stimuly pre výskum budú smerované na päť tematických oblastí:
1.    Biomedicína a inteligentné technológie pre kvalitu života a zdravia,
2.    Biotechnológie, pôdohospodárstvo a životné prostredie,
3.    Industry 4.0,
4.    Dopravné systémy a dátové hospodárstvo,
5.    Bezpečnosť IKT.
     Podrobné informácie o podmienkach poskytnutia stimulov nájdete na stránke ministerstva školstva www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx.

  Celkovo je navrhnutých päť štátnych programov s nasledovným zameraním:
1. Materiály a výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov,
2. Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia,
3. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie,
4. Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť,
5. Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti.

Viac informácií na MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač