Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 bol slávnostne otvorený

10. 11. 2014

Slávnostné otvorenie TVT 2014 v Bratislave

Slávnostného otvorenia 11. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 10. 11. 2014 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa zúčastnili: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, generálny riaditeľ CVTI SR Ján Turňa, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil, prezident Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR Robert Redhammer, viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan Petráš, zástupca Klubu 500 Martin Kele, prezident Zväzu výskumných organizácií neziskového sektora Peter Klamo, v zastúpení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s. riaditeľ externých vzťahov Michele Bologna, ako aj ďalší zástupcovia vedy a výskumu.

Hlavným partnerom TVT 2014 sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny ENEL.

Otvorenie TVT 2014 v Bratislave

Bližšie informácie o podujatiach TVT nájdete na www.tyzdenvedy.sk

Viac informácií obsahuje súvisiaci článok: Motto TVT 2014: Spájame sa pre vedu a techniku

Uverejnila: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: NCP VaT

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač