Vyhlásenie vyzvaní pre národné projekty a veľký projekt na podporu výskumu a inovácií

14. 11. 2018

logo: Operačný program Výskum a inovácieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II), vyzvanie na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ako aj vyzvanie (veľký projekt) na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD).

Oba národné projekty sa budú realizovať prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému výskumu a vývoja prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a informačno-komunikačných technológií (IKT)

Tieto národné projekty bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako štátna príspevková organizácia pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Viac informácí nájdete na stránke MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač