Parlamentný kuriér: 75 rokov Centra vedecko-technických informácií SR

13. 01. 2014

(31. 12. 2013; Parlamentný kuriér; č. 224 – 225, s. 17;)

V tomto roku slávi Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 75. výročie svojho vzniku. Organizácia dlho známa ako Slovenská technická knižnica, dnes patrí medzi významné inštitúcie zamerané na komplexnú podporu vedy a techniky na Slovensku.


Ku knižnično informačným službám pribudli aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky, činnosti orientované na budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj a metodicko analytickú činnosť v oblasti podpory riadenia a hodnotenia kvality vedy. CVTI SR intenzívne podporuje proces prenosu výsledkov vedecko výskumnej činnosti z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe. Úlohy celonárodného charakteru úspešne plní aj vďaka piatim národným projektom, spolufinancovaným zo štrukturálnych fondov EÚ. CVTI SR sa aktívne zapája aj do implementácie medzinárodných projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a participuje vo viacerých medzinárodných sieťach a profesijných združeniach. Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI SR) Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI) Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava


 Výročie sme oslávili Dňom otvorených dverí

(31. 12. 2013; Parlamentný kuriér; č. 224 – 225, s. 18;)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dnes významnou inštitúciou, ktorá má 75 ročnú históriu. Bývalá Slovenská technická knižnica je vďaka súčasným aktivitám pre výskum a vývoj právom synonymom komplexnej podpory slovenskej vedy.

Moderné knižnično-informačné služby, vydavateľská činnosť, podpora transferu technológií, popularizácia vedy, prevádzka komplexných informačných systémov s celoštátnou pôsobnosťou a mnohé ďalšie služby boli predstavené 20. novembra 2013 účastníkom Dňa otvorených dverí (DOD), ktorý premiérovo pripravilo CVTI SR pri príležitosti osláv 75. výročia svojho vzniku.

"Výročie si pripomíname Dňom otvorených dverí práve preto, že chceme verejnosti priblížiť našu prácu a ukázať, kde sa prakticky odzrkadľujú jej výsledky," uviedol pri jeho otvorení Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.

Pre návštevníkov bolo pripravených sedem tematických stolov s informačnými panelmi a propagačnými materiálmi, pri ktorých kompetentní odborní pracovníci poskytovali osobné konzultácie a takouto neformálnou cestou informovali o svojej práci. Jednotlivé tematické stoly boli zamerané na nasledujúce oblasti činnosti CVTI SR:


knižnično-informačné činnosti

("Sme tu už 75 rokov!")

aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

("Veda v Centre, Vedecká cukráreň, Týždeň vedy a techniky..." )

prenos výsledkov vedeckej práce do spoločensko hospodárskej praxe

("Centrum transferu technológií   ...miesto, kde sa veda spája s praxou.")

podpora vedy prostredníctvom informačných systémov

("CVTI SR navrhuje, implementuje a prevádzkuje komplexné informačné systémy s celoštátnou pôsobnosťou: CIP VVI, SK CRIS, CREPČ a CREUČ, CRZP a APS .")

vydávanie odborných časopisov a publikácií

("ITlib.Informačné technológie a knižnice, TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, Quark")

národné a medzinárodné projekty

("VEDA   INOVÁCIE   PRAX")

3D tlač   technológia 21. storočia

("Od nápadu k realizácii")


Okrem aktivít CVTI SR prezentovali formou vystavovateľských stánkov svoje produkty a služby aj partnerské organizácie. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia spoločností HUMUSOFT, Albertina Icome Bratislava, SVOP, Emerald Group Publishing Limited, EBSCO Information Services, Microsoft Slovakia a Suweco SK. Deň otvorených dverí pravdepodobne nezostane jednorazovým podujatím. Na základe pozitívnej spätnej väzby uvažuje CVTI SR o možnosti organizovať takéto podujatie pravidelne.

Popoludnie patrilo slávnostnému stretnutiu odbornej verejnosti, ktorého sa zúčastnili okrem ministra školstva Dušana Čaploviča zástupcovia ministerstiev, diplomatických zborov, akademickej obce, profesijných združení a spolkov a ďalších spolupracujúcich organizácií.


Vyberáme z Pamätnej knihy:

"Otvárajte aj naďalej dvere k novým informáciám a riešeniam."

"Ďakujeme krásne za príjemné chvíle, odborný aj ľudský prístup."

"Som veľmi rád, že som za dve hodiny stihol vidieť množstvo noviniek."

"...veľa vzdelania chtivých študentov a veľa plodných partnerstiev a projektov."

"Bolo nám cťou byť partnerom osláv a CVTI budeme naďalej podporovať."

"Obrovská vďaka za vynikajúcu prácu v oblasti vedy, výskumu a inovácií, jej propagácii a pomoci v rozvoji vedomostnej ekonomiky..."

"Let us wish you all the best and many more centuries supporting science."


Centrum vedecko-technických informácií SR chce i naďalej rozvíjať svoje aktivity smerujúce k podpore vedy a znalostnej spoločnosti. Novými výzvami je napríklad ustanovenie CVTI SR ako národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie pre SR, implementácia nového národného projektu PopVaT –  Popularizácia vedy a techniky na Slovensku či aktívne zapojenie sa do nového rámcového programu Európskej únie pre výskum, vývoj a inovácie –  HORIZONT 2020 ako národný kontaktný bod.

Zdroj:

Parlamentný kuriér 224 – 228 str. 17 a 18.

 (MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, informačné a komunikačné technológie , popularizácia vedy a techniky

Tlač