Parlamentný kuriér: Slovensko získalo 14,9 mil. eur z eurofondov na popularizáciu vedy

14. 01. 2014

Moderná a interaktívna stratégia má prilákať najmä mladých ľudí.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) využilo možnosť zapojiť sa do operačného programu z fondov Európskej únie určeného aj na popularizáciu vedy a techniky v členských krajinách EÚ. Takmer dva roky pripravovalo národný projekt s rozpočtom 14,9 mil. EUR, ktorý sa bude realizovať necelé tri roky. Slovensko sa tak pripojilo k viacerým krajinám EÚ, ktoré využijú europeniaze na zvýšenie povedomia a záujmu o vedu.


"Slovensko má problém držať krok s krajinami OECD v podiele počtu vedcov na obyvateľa a hlavne zabrániť úniku mozgov do zahraničia, pričom aj v našich podmienkach dosahujú niektorí vedci výsledky porovnateľné so svetovou špičkou," vysvetľuje dôvody a potreby popularizácie vedy riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.: "Rozvoj a podpora vedy patria k pilierom znalostnej ekonomiky. Je to investícia do budúcnosti našej krajiny. Aj preto sme radi, že sa nám podarilo využiť európske zdroje na tento cieľ, aby sme slovenskú vedu a vedcov atraktívne predstavili širokej verejnosti a motivovali hlavne mladých ľudí študovať niektorú perspektívnu vednú disciplínu."

Národný projekt má rozpočet vo výške 14,9 milióny € s DPH na obdobie takmer troch rokov. Projekt začal prípravou komunikačnej a mediálnej stratégie. Projekt PopVaT pozostáva z dvoch hlavných aktivít:


* Vybudovania Centra vedy ako zážitkového vedeckého parku. Cieľom je zvýšiť záujem ľudí o vedu pomocou interaktívnych expozícií, atraktívnou formou motivovať k štúdiu technických odborov a prírodných vied, prezentovať slovenský priemysel a súčasný slovenský výskum. Celkové náklady súvisiace s jeho vybudovaním a prevádzkou predstavujú takmer 5 miliónov € s DPH.


* Organizovania viacerých typov aktivít, ako sú popularizačno odborné podujatia (nový vedecký filmový festival, zavedenie Národnej ceny za vedu a techniku. Podpora jestvujúcich podujatí, akými sú Noc výskumníkov či Cena SAV. Prezentácia popularizačných činností jednotlivých ústavov univerzít a vedeckých inštitúcií, ďalej odborné prednášky, workshopy pre vedeckú a odbornú verejnosť, multimediálne programy pre študentov (80 programov minimálne pre 16 000 žiakov), kvízy, tlač a distribúcia vedecko popularizačných publikácií. Priblíženie úspešných príkladov vedeckej činnosti a jej aplikácií v praxi. Výroba celého radu audiovizuálnych diel a iných mediálnych produktov. Propagácia na internete (vytvorenie, rozvoj a napĺňanie vedecko popularizačnej platformy). Príprava online aplikácií a hier. Vytvorenie profilov na sociálnych sieťach, ako Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube. Na organizovanie týchto aktivít je naplánovaných takmer 3,5 milióna € s DPH.


Nevyhnutnou súčasťou úspechu projektu, s prihliadnutím i na odporúčania iných krajín, je aj spolupráca s médiami na rôznych mediálnych projektoch a aktívne využitie mediálneho priestoru. V rozpočte sú na túto položku vyčlenené ročne 2 milióny € s DPH.


.....


PRÍKLADY REALIZÁCIE PROJEKTOV POPULARIZÁCIE VEDY INÝCH ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ


Európska únia v programovom období 2007 – 2013 vytvorila pre všetky členské krajiny EÚ priestor na podporu popularizácie vedy a techniky. V rámci operačných programov z fondov EÚ bolo možné podporiť priamo popularizáciu vedy a techniky. Urobili tak mnohé krajiny EÚ   Poľsko, Česká republika, Belgicko, Slovinsko, Maďarsko, atď. Nižšie uvádzame len niekoľko príkladov úspešných prebiehajúcich a ukončených projektov.


V Poľsku vybudovali Kopernik Science Center vo Varšave. Realizácia bola dokončená v roku 2012 s objemom finančných prostriedkov 53 705 901 €. V slovinskej Ľubľane bude v roku 2014 dokončené Prírodovedné centrum. Finančné prostriedky vynaložené na tento projekt predstavujú 75 265 000 €. Malta investuje do Národného interaktívneho centra 25 000 000 €. Centrum plánujú dokončiť v roku 2014.

V Belgicku funguje TECHNOPOLIS. Jeho finančná náročnosť predstavovala 15 500 000 €. V Českej republike je rozbehnutých viacero projektov. V prvom rade ide o aktivitu Ministerstva pre miestny rozvoj ČR. To v roku 2010 prezentovalo výzvu na predkladanie projektov v oblasti popularizácie, propagácie a medializácie vedy a techniky. Celková výška alokovaných prostriedkov predstavovala cca 85 miliónov €. V Ostrave je vybudované moderné centrum komunikácie vedy s názvom Vesmírna brána. Finančná náročnosť projektu bola 5,7 milióna €. Ďalším projektom realizovaným v Ostrave je Svet techniky – Science and Technology Center Ostrava, ktorého budovanie stálo 22,16 milióna €. Moravian Science Center funguje v Brne a investované prostriedky predstavovali 23,11 milióna €. V Hradci Králové majú Digitálne planetárium za 4 milióny €. Science Learning Center je vybudované v Liberci. Hodnota projektu predstavuje 14,78 milióna €. Plzenské Techmania Science Center bolo pokryté finančnými prostriedkami v hodnote 23,16 milióna €.

Spomenuté projekty sú len výberom z projektov popularizácie, pričom boli financované z kombinovaných zdrojov (zo ŠF EÚ a iných verejných, resp. súkromných zdrojov). PopVaT Popularizácia vedy a techniky na Slovensku národný projekt: Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Zdroj:

Parlamentný kuriér č. 224 – 225, s. 31 z 31. 12. 2014

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač