Povedomie o plagiátorstve: slovenskí vysokoškoláci sú na najvyššej priečke v Európe

16. 01. 2014

Slovenskí študenti majú suverénne najvyššie povedomie o plagiátorstve spomedzi vysokoškolákov v 27 krajinách EÚ. Vyplýva to z výskumu realizovaného v rámci medzinárodného projektu IPPHEA (Impact of Plagiarism Policies in Higher Education Across Europe),  ktorý bol zameraný na prevenciu plagiátorstva, antiplagiátorske politiky, nástroje na zistenie plagiátorstva, ako aj ochranu autorských práv.

Toto výborné umiestnenie sa podarilo Slovensku dosiahnuť práve vďaka existencii ANTIPLAGu, ktorý tvorí Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov pre slovenské vysoké školy. Prevádzkovaný je v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). ANTIPLAG získal v minulom roku prestížnu Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe udelenú Európskou komisiou.       

Systém na odhaľovanie plagiátov kontroluje originalitu vysokoškolských záverečných prác prichádzajúcich do CRZP, v ktorom sa sústreďuje päť druhov prác - bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné. Originalita každej práce sa porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj ďalšími dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov. Výstupom je protokol o kontrole originality. Rozhodnutie o tom, či daný prípad je plagiátorstvom alebo nie, je úlohou školiteľa a skúšobnej komisie.

Zdroj:

web MŠVVaŠ SR

(AO)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač