Projekt MŠ VVaŠ SR, ktorého súčasťou je zriadenie digitálnej triedy

17. 01. 2014

Do škôl prichádza digitálna nádielka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriaďuje v školách    1 000 digitálnych tried. V triedach bude výučba zabezpečovaná prostredníctvom 5 680 digitálnych setov, ktoré tvoria interaktívna tabuľa, projektor, notebook, tablety a tiež farebná tlačiareň.

Táto aktivita je súčasťou projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Projekt je pripravený pokryť záujem všetkých škôl, ktoré sa rozhodnú do projektu prihlásiť. O výrazné skvalitnenie svojho technologického zázemia má možnosť požiadať každá škola, zatiaľ s výnimkou škôl z Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky podrobné informácie a pokyny, súvisiace s zapojením sa do projektu, vrátane presne stanovených kritérií na zriadenie digitálnej triedy a súvisiacich zaškolení, obdržia riaditelia škôl v najbližšom období formou osobného listu a tiež prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá im zároveň umožní samotné prihlásenie sa do projektu, ako aj podávanie žiadosti o využívanie elektronických služieb a setov digitálnych zariadení. V rámci projektu je školám celkovo k dispozícii 5 680 digitálnych setov, ktoré pozostávajú z modernej interaktívnej tabule, projektora a obslužného notebook-u. Ďalej ide o 2 600 farebných tlačiarní, určených pre materské školy ako doplnková súčasť digitálneho setu a 20 000 tabletov pre základné a stredné školy. Súčasťou digitálnych tried využívajúcich tablety budú aj wifi routre.


„Projekt je pripravený uviesť do prevádzky všetky zariadenia, ktoré sú k dispozícii do konca tohto školského roka. Rýchlosť budovania digitálnych tried však závisí aj od dynamiky a aktivity škôl, ktoré prejavia záujem o skvalitňovanie moderného vzdelávania,“ hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý zdôrazňuje, že informatizácia školstva bude pokračovať aj ďalšími pripravovanými aktivitami rezortu. Projekt, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.

MŠVVaŠ SR

(MI)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Humanitné vedy

Tlač