Univerzita Komenského v Bratislave predstavila jedinečnú knihu

23. 01. 2014

Slovensko a Chorvátsko – historické paralely a vzťahy (do roku 1780)Bratislava, 21. januára 2014: Slovensko a Chorvátsko – historické paralely a vzťahy (do roku 1780) je názov publikácie, ktorá dnes bola uvedená do života v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Jakšu Muljačića, veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku.

Pod autorstvo publikácie sa podpísali odborníci UK v Bratislave prof. Mgr. Martin Homza, PhD., prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. (z Filozofickej fakulty UK) a prof. Neven Budak, PhD., z Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity. Publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v roku 2011 v Bratislave.

Slovensko a Chorvátsko – historické paralely a vzťahy (do roku 1780) je unikátnou publikáciou najmä z dôvodu, že Slováci a Chorváti žili spolu Uhorskom kráľovstve viac ako 800 rokov, teda desaťkrát dlhšie ako s Čechmi. V tomto období sa formovalo spoločné kultúrne a historické dedičstvo, ktoré doteraz nebolo z rôznych príčin vedou skúmané. Výsledkom je 448 strán zaujímavých informácií o mnohosti spoločných tradícií viažucich sa k vládnucim dynastiám, cirkvi, vzdelaniu, šľachte a pod.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii sa okrem slovenských a chorvátskych odborníkov zúčastnili aj Srbi, Rumuni, Maďari, Poliaci, Česi, Ukrajinci a Rusi. „Išlo o výsostne medzinárodný projekt, ktorý zastrešovala zdanlivo, paradoxne, Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Paradoxne preto, lebo niekto by povedal, že slovenské dejiny sa dajú robiť len so Slovákmi a na Slovensku, ale opak je pravdou. Slovenské dejiny totiž najmenej do roku 1918 splývajú aj s dejinami Uhorského kráľovstva, ktorého úradným jazykom bola minimálne do roku 1848 latinčina. Preto nečudo, že sa na našom projekte zúčastnilo toľko iných národov a mnoho vzácnych ľudí,“ povedal jeden z autorov publikácie prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

Na slávnostnom uvedení knihy do života nechýbal ani rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Publikáciu týchto autorov vnímam nielen ako cenný a zaujímavý dokument vzájomných historických vzťahov našich národov, ale aj ako jedinečnú prezentáciu fenoménu slovensko-chorvátskej blízkosti.“

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Fotozdroj:

UK v Bratislave

(MI)

Kľúčové slová:
konferencie, historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač