Veda v CENTRE – Nitra: „Doba plastová“ Ftaláty a ľudské zdravie

14. 01. 2014

doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.

Doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.

Od roku 2002 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre. V roku 2009 sa habilitovala v oblasti reprodukčnej biológie. Ako pedagóg zabezpečuje predmety Fyziológia živočíchov a človeka, Aplikovaná fyziológia, Etológia a fyziológia rozmnožovania, Vývinová biológia živočíchov. Počas svojho pôsobenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vybudovala dve vedecké laboratóriá (Multifunkčné laboratórium embryotechnológií a Fyziologicko-analytické laboratórium pre prácu s biologickými matricami.) Bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektov, výsledky ktorých prezentovala na viacerých svetových konferenciách a tiež v karentovaných časopisoch. Časť svojej vedeckej práce realizovala v spolupráci so zahraničnými pracoviskami. Jej výskum sa zam

eriava na oblasť reprodukčnej biológie avšak v posledných 4 rokoch svoju oblasť výskumu rozšírila o biomonitoring vybraných biomarkerov (ftalátov) v živých organizmoch.

Obsah prednášky

Veda v centre plagát

 

Plasty sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam majú množstvo výhod oproti ostatným materiálom avšak väčšina z nich obsahuje viaceré aditíva, ktoré majú negatívny dopad na ľudské zdravie. Do tejto skupiny látok patria aj ftaláty. Napriek faktu, že ftaláty nevykazujú vysokú akútnu toxicitu, ich dlhodobé pôsobenie má patogénny vplyv na živé organizmy. Prednáška je zameraná na objasnenie ich negatívneho dopadu na ľudské zdravie.

Kedy: 23. 1. 2014 o 17.00 hod.

Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Pozvánka

Veda v CENTRE – Nitra

(JN)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač