Vedecká cukráreň: Procesná technika – moderné spracovateľské technológie

06. 10. 2014

Pozývame žiakov bratislavských stredných škôl na prednášku do Bratislavskej vedeckej cukrárne dňa  21. októbra 2014 o 9.00 hod. Hosťom bude prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.


Prednáška bude zameraná na nasledovné okruhy potravinárskych a chemických technológií:

– výhody a nevýhody práškových a aglomerovaných materiálov, moderné formy produktov,
– ovplyvnenie rýchlosti rozpúšťania materiálov v kvapalinách, problémy dispergovania práškových materiálov do kvapalín,
–  výroba viackomponentných cukroviniek, vrstvené čokoládové produkty, farbenie a leštenie dražovaných cukríkov,
– výroba expandovaných potravín,
– priemyselné aplikácie aglomeračných technológií (hnojivá, farebné pigmenty, mikrogranule kozmetických prípravkov a liečiv...),
– niektoré zaujímavé aspekty procesnej techniky (var pri nízkych a vysokých teplotách, rozpúšťanie plynu v kvapalinách, destilácia ropy     na palivá...).

 prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

– profesor v odbore Procesná technika, garant študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a prorektor STU pre spoluprácu s praxou

prof. Marián Peciar

Profesor Marián Peciar vyštudoval špecializáciu Chemické a potravinárske stoje a zariadenia na Strojníckej fakulte SVŠT a už vyše 30 rokov pracuje v tomto odbore. Profesijne sa venuje dvom významným oblastiam tohto odboru: dizajnu a dimenzovaniu strojov a aparátov pre chemické a potravinárske procesy a technológie a mechanike partikulárnych (zrnitých, sypkých, práškových) látok. V oblasti dizajnu a dimenzovania zariadení sa špecializuje na nekonvenčné a atypické konštrukcie tlakových aparátov pre chemický, petrochemický a potravinársky priemysel s využívaním FEM prostriedkov dimenzovania. Vzhľadom na jedinečnosť študijného odboru Procesná technika sa mnohé spoločnosti z celej Európy a ďalších krajín obracajú na pracovisko profesora Peciara s riešením úloh intenzifikácie, optimalizácie a modernizácie chemických a potravinárskych technológií.

Významné aktivity vo výskume aj aplikačnej praxi sústreďuje vedecký tím profesora Peciara do oblasti mechaniky suchých, vlhkých aj pastovitých materiálov, kde dosahuje medzinárodne uznávané vedecké výsledky. Sú to hlavne technológie homogenizácie práškových materiálov, ich doprava, rôzne aglomeračné a granulačné techniky pre výrobu neprášivých ekologických produktov od mikrogranulátov až po granuláty veľkosti niekoľkých centimetrov. Mnohé výsledky výskumu sú aplikované vo výrobe nadnárodných spoločností a musia spĺňať prísne environmentálne kritéria.

Marián Peciar je autorom takmer dvesto vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch a na vedeckých konferenciách. Mimoriadne výsledky dosahuje v projektoch aplikovaného výskumu pre prax, kde sa podieľal na desiatkach úspešne vyriešených a realizovaných projektov na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti technológií, ako aj optimalizácie a intenzifikácie výroby. Ťažiskom práce je vývoj nových foriem granulovaných neprášivých produktov s exaktne predpísanými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami.

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.
Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Uverejnila: MI

Zdroj: Pozvánka

Kľúčové slová:
chemické vedy, strojárstvo , chemické inžinierstvo, priemyselná biotechnológia , popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač