Andrea Putalová získala ocenenie Popularizátor vedy

19. 11. 2014

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR

Riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Mgr. Andrea Putalová získala Cenu za vedu a techniku 2014 v kategórii Popularizátor vedy – za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. 

Ocenenie si prevzala na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré bolo zároveň vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014. Ceny za vedu a techniku odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini vedcom a vedeckým kolektívom za ich dosiahnuté úspechy a prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 13. 11. 2014 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Mgr. Andrea Putalová bola pri založení Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v roku 2007, ktoré sa stalo jedným z nových odborov Centra vedecko-technických informácií SR. Jeho vznik a činnosť reflektovali aktuálnu požiadavku potreby propagovať a popularizovať vedu, výskum, inovácie a techniku v spoločnosti. Originálne popularizačné aktivity a rôzne projekty na podporu popularizácie vedy a techniky, na ktorých vzniku a organizovaní sa Andrea Putalová od začiatku aktívne podieľala, výrazným spôsobom prispeli a naďalej prispievajú k zvýšeniu povedomia verejnosti o nezastupiteľnom význame vedy, výskumu a techniky v celkovom rozvoji spoločnosti.

(ZH)

Foto: Ing. Alena Oravcová

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač