Európska komisia Slovensku schválila miliardy na vedu a inovácie

06. 11. 2014

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(30. 10. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 2/4; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „S 2 miliardami a 300 miliónmi môže Slovensko počítať na výskum a inovácie v novom operačnom programe. Ide tak o jeden z prvých programov, ktoré Európska komisia schválila v rámci všetkých krajín únie. Na čo všetko bude možné využiť vyše 2 miliardový balíček, a kto sa bude môcť o peniaze uchádzať, spýtal som sa štátneho tajomníka ministerstva školstva Vladimíra Kováčika.

Vladimír Kováčik, štátny tajomník ministerstva školstva (telefonát): „Z týchto prostriedkov sú viac ako tri štvrtiny určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácie, a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredný podnikov. Časť potenciálnych prijímateľov máme vysoké školy, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií, alebo sú to rôzne výskumné organizácie, podnikateľský sektor, neziskový sektor."

Michal Katuška: „V končiacom programovacom období sme mali k dispozícii v predchodcovi, v operačnom programe Výskum a vývoj miliardu a 200 miliónov eur, no a na ich dočerpanie máme 14 mesiacov, pričom sme dokázali využiť zatiaľ necelých 60 percent. To je údaj z konca septembra. No a z tohto pohľadu sa dvojnásobok pre nové obdobie javí ako skôr pekné číslo na papieri, než niečo, čo v skutočnosti budeme môcť využiť. Čiže otázka na vás, ako to chcete zmeniť v tom novom?"

Vladimír Kováčik: „Tam chceme v prvom rade lepšie a efektívnejšie zazmluvňovať projekty tak, aby sa od začiatku realizovali najmä tie nosné, ktorých realizácia samozrejme trvá dlhší čas, pretože napríklad v súčasnom období sa tieto projekty začali realizovať až ku koncu programovacieho obdobia. Zároveň chceme znížiť počet projektov, ktoré sú v realizácii, keďže v súčasnosti máme vyše 500 projektov v operačnom programe Výskum a vývoj, a chceme sa radšej sústrediť na menej projektov s väčšou alokáciou. Uvediem príklad, dnes máme napríklad jednu univerzitu, ktorá čerpá u nás vyše 30 individuálnych projektov, čo nie je dobre. Chceme naozaj sa sústrediť na menší počet projektov s vyššou alokáciou, a na tak tie nosné."

Michal Katuška: „A toto pomôže k tomu, aby sa nestala tá situácia, ktorá je teraz, že chýba ešte 40 percent k vyčerpanosti prostriedkov z toho aktuálneho končiaceho programovacieho obdobia."

Vladimír Kováčik: „Je to o tom lepšom rozdelení práce a lepšom plánovaní."

Michal Katuška: „K tomu končiacemu podľa vás sa podarí dočerpať tie peniaze všetky?"

Vladimír Kováčik: „Veľmi ťažko odhadnúť, či všetky. Bude to samozrejme závisieť od úspešnosti realizovania tých nosných projektov, ako som už spomínal, univerzitné vedecké parky, a výskumné centrá."

Michal Katuška: „Keď sa vrátime naspäť, k tomu novému operačnému programu, ktorý teda môže spomenúť, že je jeden z prvých, ktoré Európska komisia schválila spomedzi vyše 300 operačných programov rôznych krajín, bude rozdelený medzi ministerstvo hospodárstva a ministerstvo školstva. Čiže aká suma vlastne teda definitívne pôjde na vedu a výskum?"

Vladimír Kováčik: „2,3 miliardy je na operačný program ako taký, z toho na časť realizovanú cez ministerstvo školstva, to bude zhruba 963 miliónov, a cez ministerstvo hospodárstva zhruba 1,23 miliardy."

Michal Katuška: „Na to, aby sa mohlo dariť lepšie čerpať, efektívnejšie, ale aj transparentnejšie, musíte urobiť nejaké zmeny Najvyšší kontrolný úrad minulý rok riešil 400 pochybení pri hodnotení projektov a 13 značil vtedy za vysoko závažné, napríklad sa peniaze na výskum mali dávať firmám, ktoré žiadny výskum nerobia. Ako teda zabezpečiť, aby sa to neopakovalo?"

Vladimír Kováčik: „Chceme to urobiť prostredníctvom zadefinovania efektívnejších a transparentnejších výberových a hodnotiacich kritérií, a najmä jasným zacielením projektov a tie priority, ktoré sú popísaní v operačnom programe."

Michal Katuška: „Budete napríklad zverejňovať mená týchto hodnotiteľov? Títo hodnotitelia, poviem poslucháčom, prideľujú jednotlivým projektom a podľa tých bodov sa nakoniec zoradia podľa toho, ktoré dostanú, a ktoré nedostanú peniaze na realizáciu. Čiže záleží na každom bode. Bude možné napríklad mať prístup k tomu, kto sú títo hodnotitelia? Bude verejnosť môcť zistiť, kto hodnotil projekty, aspoň ex post?"

Vladimír Kováčik: „Tieto veci budú nastavené na národnej úrovni cez centrálny koordinačný orgán. Takto detailne ešte nie sú tieto postupy rozpracované. Rozhodne budú zverejňované tieto posudky. Či už budú zverejňované aj konkrétne mená, to vám v tejto chvíli povedať neviem."

Michal Katuška: „Znamená to, že zatiaľ teda nie je známy napríklad ani návrh vicepremiéra Vážneho, ktorý hovoril o hodnotení hodnotení hodnotiteľov, teda o nejakej ďalšej skupine ľudí, ktorá bude kontrolovať tých, čo kontrolujú."

Vladimír Kováčik: „Tieto procesy sa ešte nejakým spôsobom dolaďujú a pokiaľ viem, nie je ešte finálny stav zadefinovaný, ako to bude."

Michal Katuška: „Kedy Slovensko začne čerpať nové eurofondy?"

Vladimír Kováčik: „My musíme zhruba do troch mesiacov vypracovať kompletnú dokumentáciu. Podľa môjho predpokladu prvé výzvy by mohli byť na svete už začiatkom budúceho kalendárneho roka."

Michal Katuška: „Toľko Vladimír Kováčik, štátny tajomník ministerstva školstva. Ďakujeme pekne, že ste si našli čas. Dopočutia."

Vladimír Kováčik: „Ďakujem pekne. Dopočutia."

Michal Katuška: „Nové programovacie obdobie, ktoré sa začalo od januára, tak bude príležitosťou pre vedecké ustanovizne. Jednou z nich je aj Slovenská akadémia vied, ktorá aktuálne zápasí rozpočet na budúci rok s ministerstvom školstva a financií. S predsedom SAV Ľubomírom(?) Pastorekom som hovoril aj o tom, aký význam pre nich majú eurofondy, z ktorých k máju realizovali 73 rôznych projektov za 155 miliónov eur."

Jaromír Pastorek, predseda SAV (telefonát): „Takáto veľká suma musí pomôcť každej inštitúcii a organizáciám Slovenskej akadémie vied, a bez finančných prostriedkov z eurofondov, ktoré išli najmä na dobudovanie prístrojovej infraštruktúry, samozrejme, bolo to podmienené veľmi dobrým výskumom, by sme dneska neboli tam, kde sme. Vzhľadom na to, že nie je toľko prostriedkov zo štátneho rozpočtu, aby mohli takto masívne podporovať vedu a výskum, tak tá situácia by bola oveľa, oveľa horšia."

Michal Katuška: „Skúsme teda podrobnejšie takým pokojne aj niekoľkými príkladmi povedať, že čo všetko sa vám podarilo v Slovenskej akadémii vied za tých posledných sedem rokov z eurofondov?"

Jaromír Pastorek: „Projekty, ktoré riešia diabetes, ktoré riešia využitie nových materiálov pri výrobe svietidiel, ktoré idú nové materiály do automobilového priemyslu, do elektrotechnického priemyslu, môžme ísť od kompozitných materiálov, titanovo..."

Michal Katuška: „V nových eurofondoch v tomto novom operačnom programe je teda aspoň opticky takmer dvojnásobné množstvo prostriedkov, dvojnásobný počet prostriedkov bude znamenať v budúcnosti aj dvojnásobný počet projektov pre Slovenskú akadémiu vied?"

Jaromír Pastorek: „Ja by som to chcel, ale asi to nebude reálne, pretože úlohou Slovenskej akadémie vied je robiť základný aplikovaný výskum. Je tam množstvo projektov aj, ktoré budú smerovať k inováciám, myslím, že ten náš podiel nepredpokladám teda, že bude až taký výrazný, ale samozrejme budeme sa usilovať, aby sme získali tých prostriedkov čo najviac, bude to záležať od toho, aké kvalitné projekty budeme podávať. Programom slovenskej vedy, ktorých je teda niekoľko, ale jedným z nich je... fragmentácia, a z tohto dôvodu ja nie som veľký zástanca, aby sme mali stovky a stovky relatívne malých projektov, ale ja by som sa skôr sústredil na také väčšie strategické, ktoré určite ten benefit majú priniesť."

Michal Katuška: „Slovenská akadémia vied aktuálne zápasí o rozpočet na budúci rok s ministerstvom financií. Môžu eurofondy nejako vykryť ten rozdiel, o ktorý máte na budúci rok od štátu dostať menej?"

Jaromír Pastorek: „Myslím si, že nie, pretože tie eurofondy majú v podstate iné poslanie, tam nie sú nejaké masívne mzdové prostriedky. Tie projekty často krát sú dlhodobé a nepokrývajú všetkých zamestnancov Slovenskej akadémie vied. Tú otázku môže položiť aj univerzitám, tie projekty sú zazmluvnené, kde už je jasne napísané koľko ide na čo, koľko ide na prístroje, koľko ide na bežné prostriedky, čiže to sa nedá tak, že, aha, od 1. januára to zmeniť."

Michal Katuška: „Pán Pastorek, a posledná otázka, ešte sa vrátime teda k tomu novému programovaciemu obdobiu. Keď sa teda pozriete na ten nový operačný program, je to progres pre vedu a výskum na Slovensku, alebo nie?"

Jaromír Pastorek: „Ja si myslím, že je. Na rozdiel od predchádzajúceho programovacieho obdobia tento operačný bol schválený na základe určitých..., Slovenská republika... sa veľmi dobre toho zhostila. Idea bola od kvalitnej vedy, výskumu až po inovácie, a z tých inovácií udržať zamestnanosť a zvýšiť exportnú schopnosť Slovenska."

Michal Katuška: „Ďakujem pekne, pán Pastorek, že ste si našli čas. Všetko dobré a dopočutia."

Jaromír Pastorek: „Ďakujem. Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač