Projekt P-MAT

25. 11. 2014

logo projektu P-MATNezisková organizácia P-MAT pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 15 rokov  a hlavne  buduje kladný vzťah k prírodným vedám a matematike.

Víziou organizácie, ktorá realizuje projekt  je, aby ani jedno dieťa nestratilo radosť z objavovania zákonitostí sveta okolo nás a aby sa prirodzená zvedavosť, ktorá drieme v každom dieťati, výchovou nepotláčala, ale naopak povzbudzovala. Ich záujmom je  vychovávať rozhľadených mladých ľudí s vysoko vyvinutým kritickým myslením a argumentačnými schopnosťami, ktorí však nezaostávajú ani v sociálnych zručnostiach.

Aktivity organizácie

P-MAT napĺňa toto poslanie najmä prostredníctvom svojich hlavných aktivít ako sú celoslovenské korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky PIKOMAT, PIKOFYZ, týždňové sústredenia najúspešnejších riešiteľov PIKOMAT-u a PIKOFYZ-u, kockaté víkendy, matematické krúžky, regionálne súťaže družstiev škôl PIKOPRETEK a Jesenný Matboj. Okrem toho sa venuje popularizácii vedy a inovatívnych nástrojov na výučbu matematiky a prírodných vied, ako je KhanAcademy a pripravuje ďalšie internetové projekty.

P-MAT, n. o. realizuje neštandardné formy práce s deťmi, ktoré umožňujú podchytiť a formovať aj deti v oblastiach s obmedzenými príležitosťami. Prevažujúcimi formami sú:

  • korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky a s nimi spojené aktivity, prostredníctvom ktorých rozvíja okrem znalostí z predmetných oblastí aj kauzálne myslenie a učí deti formulovať svoje myšlienky, čím ich pripravuje na to, aby obstáli v občianskom aj profesijnom živote. Hlavným prínosom seminárov je individuálny prístup k zapojeným účastníkom a rovnaká dostupnosť na celom Slovensku aj mimo centier.
  • e-learningové aktivity, atraktívnou formou realizované vzdelávacie projekty s maximálnym využitím možností výpočtovej techniky a internetu. Pri ich tvorbe využíva silný motivačný faktor súťaživosť. Projekty nepodávajú deťom vedomosti, ktoré musia naštudovať, ale sprostredkujú ich formou zážitku a skúsenosti.

 

Zdroj:

Stránka projektu P-mat

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač