Rozhovor o projektoch laserového centra

07. 11. 2014

Televízna stanica TA 3_logo (28. 10. 2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová)

Simona Frantová, moderátorka: „Je známe, že Albert Einstein vo svojich predstavách cestoval na svetelnom lúči. My v 21. storočí hovoríme bežne o fotonike. Čo to vlastne znamená a aký význam má v dnešnom svete laser, sa už o chvíľu dozviete v ďalšej časti relácie Euroskop. Vitajte. Mojim dnešným hosťom je František Uherek z Medzinárodného laserového centra v Bratislave a pozvanie do štúdia prijal aj Marián Kostolányi z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Pekne vás vítam.

Pán Uherek, skúste nám, laikom, na úvod vysvetliť, čo to znamená fotonika. Kde sa s ňou v praxi, teda v bežnom živote môžeme stretnúť?"

František Uherek, riaditeľ Medzinárodného laserového centra: „Ak by som mal stručne vysvetliť pojem fotonika, musím povedať, že fotonika je vedný odbor, ktorý sa nachádza na rozhraní fyzikálnych a technických vied. Teda je to vedecko technicky odbor, ktorý skúma vlastnosti fotónov a možnosti ich aplikácie. S fotonikou sa prakticky môžeme stretnúť na každom kroku   aplikácie fotoniky a laserov ako unikátneho zdroja optického žiarenia, v medicíne pri všetkých známych operáciách očí excimerovými lasermi dnes. Ale fotoniku v oblasti lekárskych vied a biofotoniky využívame aj pre liečenie nádorových ochorení, ide o fotogenetické terapie. S fotonikou sa môžeme stretnúť v oblasti informačných, komunikačných technológií. Nevieme si dnes predstaviť internet v takej forme, ako ho poznáme, bez optických komunikačných systémov, ktoré sú založené na báze fotonických a elektronických prvkov. Fotonika s široko používa a dnes ju všetci poznáme v oblasti moderných osvetľovacích zariadení, ktoré elektroluminiscenčné diódy, ktorým mimochodom v tomto roku bola udelená aj Nobelova cena. Všetci poznáme moderné typy displejov, ktoré aj pri veľkých rozmeroch dosahujú malú váhu, malú spotrebu a na druhej strane. Sú to aplikácie výkonových laserov v oblasti technológií, strojárskych technológií najmä v automobilovom priemysle."

Simona Frantová: „Medzinárodné laserové centrum je ako štátne pracovisko vybavené špičkovou technikou. Aký bol teda váš dôvod uchádzať sa o fondy?"

František Uherek: „Laserové centrum bolo budované v zásade v troch etapách. Vzniklo na základe alebo bolo zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako excelentné vedecko pedagogické pracovisko s cieľom podporiť výskum a vzdelávanie na vysokých školách v oblasti laserov a fotoniky. Tá druhá etapa končila niekedy v roku 2007. A aj keď sme boli na tie časy ozaj špičkovo vybavené laserové a fotonické pracovisko, uvedomovali sme si, že ak chceme si tento štatút udržať, poprípade vylepšiť v budúcom období, je potrebné nájsť ďalšie zdroje. A preto sme s veľkým entuziazmom vstúpili do operačného programu Veda a výskum a spolu s partnermi sme sa snažili pripraviť ozaj kvalitný návrh projektu, aby bol akceptovaný, aby sme získali zdroje na ďalšie financovanie predovšetkým vedeckej infraštruktúry v Medzinárodnom laserovom centre."

Simona Frantová: "My už z predošlých relácií vieme, že úplne prvé výzvy z operačného programu Výskum a vývoj boli zamerané práve na centrá excelentnosti. Pá Kostolányi, pripomeňte nám, čo sú to za centrá, čo je ich podstatou?"

Marián Kostolányi, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ: „V programovom období 2007 až 2013 boli prvé výzvy z operačného programu Výskum a vývoj, ktoré boli financované prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja zamerané v rámci aktivít 2.1.4.1 na podporu siete excelentných pracovísk a podporu nadregionálnej spolupráce. Vznikli a následne sa budovali tieto špičkové centrá, kde sa koncentrovali najlepší odborníci a vedci na medzinárodnej úrovni z oblasti výskumu. Centrá excelentnosti boli zamerané na rôzne oblasti a to oblasť zdravotníctva, informačných technológií, kultúry, ekológie, biológie, techniky a samozrejme aj dopravy a teda uchádzali sa o nenávratný finančný príspevok, kde uchádzačmi mohli byť vysoké školy, univerzity, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy, iné výskumné organizácie a posledná výzva v roku 2013 bola určená aj pre súkromný sektor. Takto vznikali špičkové parkoviská, ktoré mali nadeurópsku úroveň a mali mimoriadny význam pre naše národné hospodárstvo. Celkovo agentúra v rámci tohto operačného programu pre centrá excelentnosti vyhlásila sedem výziev a vzniklo 70 excelentných pracovísk, respektíve centier excelentnosti, na ktorých bolo implementovaných 107 projektov. A tieto boli financované v celkovej výške nenávratného finančného príspevku v hodnote 233 miliónov eur a bola to druhá najväčšia skupina výziev, opatrení 2.1.4.1 z prioritnej osi 2 a 4 a väčšia bola len prioritná os 5, kde sa budovala štruktúra vysokých škôl."

Simona Frantová: „Pán Uherek, vy ste na prvý projekt centra excelentnosti použili viac ako 1,3 milióny eur, potom nasledovala druhá etapa tohto projektu, na ktorú ste získali viac ako 2,6 milióna eur. Čo bolo cieľom alebo zámerom týchto projektov?"

František Uherek: „Náš projekt s názvom Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniky a fotoniku v skratke NANONET bol zameraný na zriadenie centra excelentného výskumu v oblasti nanotechnológií, molekulárnej elektroniky a fotoniky. Prvý projekt bol včlenený do troch etáp. Prvá bola vytvorenie orgánov centra a štruktúry centra. Druhá tá najťažšia realizačná bola obstaranie ozaj špičkovej infraštruktúry do tohto centra. Pod infraštruktúrou treba rozumieť nielen prístroje ale aj kvalitných odborníkov, ktorí dokážu tieto prístroje ovládať. A v tretej etape sme sa snažili implementovať nové technológie, nové skúsenosti a poznatky do domácich a medzinárodných spoluprác. Že sa nám to darí, bolo vidieť z účasti Medzinárodného laserového centra v medzinárodných aj domácich projektoch. Ročne máme laserové centrum vo viac ako 20 domácich a zahraničných projektoch. V tomto období sme sa stali členmi Medzinárodného konzorcia laserových Laserlab Europe II., neskôr III., čo je združenie najvýznamnejších laserových laboratórií v celej Európe. Riešili sme veľký integrovaný projekt, ktorý bol orientovaný na výskum nanoštruktúr pre vysoko žiarivé biele luminiscenčné diódy pre všeobecné osvetlenie. Som hrdý na to, že jedna z našich prác bola citovaná tohtoročným nositeľom Nobelovej ceny, pretože mu bola práve za túto oblasť venovaná Nobelova cena. Tá druhá etapa budovania v hodnote 2,6 milióna eur bola zameraná na ďalšie skvalitnenie infraštruktúry jednak ....centra ale aj u našich partnerov v projekte a opäť záverečná správa jednoznačne preukázala, že všetky stanovené ciele, výstupy a neskôr aj dopady sme splnili, plníme a aj teraz vidíme, že tá vybudovaná infraštruktúra nám pomáha získavať ako domáce tak aj zahraničné projekty, už v rámci výzvy horizont 2020 sme získali dva nové projekty v oblasti fotoniky. Takže myslím si, že máme byť na čo hrdí a sme vďační agentúre, že takéto výzvy boli vypísané."

Simona Frantová: „Ešte doplním, že tieto projekty, o ktorých sa rozprávame, ste nerealizovali sami, akých partnerov ste si vybrali?"

František Uherek: „Partnerov veľmi zdatných a z hľadiska realizácie centra excelentnosti veľmi dobre lokalizovaných, pretože centrum excelentnosti je lokalizované v Mlynskej doline, kde máme partnerov Fakultu techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave."

Simona Frantová: „A ako s odstupom času hodnotíte túto spoluprácu?"

František Uherek: „My sme už v čase, keď sme písali tento projekt, týchto partnerov poznali. Pomáhali nám aj pri budovaní laserového centra v tých počiatkoch, keď sa laserové centrum budovalo. A v rámci projektu sme budovali ozaj veľmi silné konzorcium s veľmi silným synergickým efektom. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zastúpená Ústavom elektronicky a fotoniky sa zamerala predovšetkým na prípravu a diagnostiku nanoštruktúr na báze anorganických materiálov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského nám veľmi intenzívne pomáhala s vývojom nových organických materiálov, konkrétne to bola katedra organickej chémie s vývojom nových organických materiálov pre organickú elektroniku a fotoniku, molekulárnu elektroniku vo všeobecnosti, takže ich príspevok k celkovému riešeniu projektu bol veľmi významný."

Simona Frantová: „Spomeniem, že posledná výzva pre oblasť centier excelentnosti bola vyhlásená v roku 2013, pán Kostolányi, líšila sa v niečom od tých predchádzajúcich?"

Marián Kostolányi: „Tak posledná výzva v roku 2013 z operačného programu Výskum a vývoj bola zameraná na podporu centier excelentnosti a keďže bola z opatrenia 4.1, to znamená, že bola len pre Bratislavský kraj. Išlo tu o podporu centier excelentnosti nadregionálneho, nadnárodného významu a medzinárodnej integrácie. Výzva mala špecifické podmienky a mohli sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok len pobočky nadnárodných spoločností so sídlom v Slovenskej republike s tým, že museli tieto podniky byť samozrejme v rámci schémy štátnej pomoci. Povinné pre partnerov bolo, aby mali, čo povinné pre žiadateľov bolo, aby mali partnerov práve s ďalším podnikom a taktiež aj s výskumnou organizáciou. Celkovo bolo na túto výzvu alokovaných 20 miliónov eura a subjekty sa uchádzali o tieto projekty v rozpätí, teda jeden projekt mohol mať hodnotu od dvoch do piatich miliónov eur. Cieľom výzvy bolo najmä, aby sa tieto projekty začlenili alebo integrovali do medzinárodného výskumného priestoru do horizontu 2020 a samozrejme s dôrazom na programy Európskej únie."

Simona Frantová: „Máme ešte jednu minútu, pán Uherek zaujíma ma, aké má plány Medzinárodné laserové centrum do ďalšieho programového obdobia?"

František Uherek: „Jednak chceme sa veľmi intenzívne uchádzať v rámci projektu Horizont 2020 v rámci Európskej únie a európskeho výskumného priestoru, Jednak očakávame ďalšie výzvy v rámci Agentúry pre štrukturálne fondy a je nám jasné, že ak chceme udržať v činnosti unikátnu prístrojovú techniku, ktorú Medzinárodné laserové centrum spravuje, tak musíme získať ozaj relevantné projekty, ktoré nám umožnia Jednak naďalej využívať a udržiavať túto techniku, Jednak získať nových, mladých vedeckých pracovníkov, ktorí nám pomôžu pokračovať k tvorbe excelentnosti, ktorú si myslím, že v súčasnosti máme."

Simona Frantová: „Dnešný scenár sme vyčerpali. Ja vám ďakujem za cenné informácie. Dovidenia."

Marián Kostolányi: „Dovidenia."

František Uherek: „Ďakujeme. dovidenia."

Simona Frantová: „Ak vás niektorá z našich tém zaujala, svoje otázky nám môžete aj naďalej posielať na e mailovú adresu euroskop@ta3.com. Budúci týždeň sa budeme rozprávať o výskume potravín, tak nás nezabudnite sledovať. Dovtedy sa majte pekne. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač