Univerzitu Komenského povedie aj v nasledujúcom funkčnom období prof. Karol Mičieta

11. 11. 2014

Univerzita Komenského v Bratislave_logoTlačová správa, Bratislava 11. novembra 2014: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) dnes zvolil za kandidáta na rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., súčasného rektora univerzity.
 
O post rektora UK vo funkčnom období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 sa uchádzali traja kandidáti doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Zo 63 prítomných členov Akademického senátu UK odovzdalo 62 členov platný hlasovací lístok (1 hlasovací lístok bol neplatný). V prvom kole volieb získal doc. Čentéš 12 hlasov, prof. Labaš 10 a prof. Mičieta 40 hlasov. Na zvolenie v prvom kole boli potrebné 3/5 hlasov prítomných členov (t. j. 38 hlasov).

Profesor Karol Mičieta, ktorý je od roku 2011 na čele Univerzity Komenského, ju povedie – po vymenovaní prezidentom SR – aj v nasledujúcom funkčnom období. Rektor UK má zámer pokračovať v začatých projektoch, podporovať zabezpečenie podmienok pre excelentnú vedu, ako aj podporovať jedinečnosť univerzity. Jedným z jeho zámerov je dokončiť organizačnú reformu Rektorátu UK. „Dôležitým cieľom je udržať súdržnosť univerzity a vnútornú solidaritu,“ povedal prof. Mičieta, ktorý vo voľbách obhájil svoje postavenie aj pre nasledujúce funkčné obdobie.

O prof. RNDr. K. Mičietovi, PhD.:
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa narodil 19. novembra 1952 v Žiline. V roku 1976 absolvoval štúdium botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. V rokoch 1981 až 1990 sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1990 až 1995 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník na Ústave bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Od roku 1995 vedie Katedru botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 1998 sa habilitoval na docenta v odbore botanika. V roku 2007 získal titul profesor v odbore všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Je členom viacerých odborných slovenských i zahraničných spoločností, odborných komisií, vedeckých rád a i. Podieľa sa na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektoch. Od decembra 2002 do januára 2011 bol predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského. Od februára 2011 zastáva post rektora Univerzity Komenského v Bratislave.Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač