V Čechách ocenili popularizátorov vedy

31. 10. 2014

Cestovateľ do hlbín Zeme, lovec záhad a rozprávač bájneho eposu o Gilgamešovi  traja ľudia, traja špičkoví bádatelia a tiež traja  čerstvo ocenení popularizátori  vedy v Čechách. Tejto pocty sa im dostalo vo štvrtok 23. 10. 2014 a jej oficiálny názov znie „Cena predsedu AV ČR za propagáciu či popularizáciu výskumu, experimentálneho vývoja a inovácie za rok 2014".

Špičkoví bádatelia sú už svojim samotným vedeckým potenciálom veľkým prínosom pre odbor, ktorému sa venujú. Keď ale navyše dokážu tieto poznatky odovzdávať laickej verejnosti formou pútavého „detektívneho príbehu", rodí sa akási pridaná hodnota, ktorá dokáže v ľuďoch prebudiť záujem o témy, ktoré na prvý pohľad môžu nezasvätených skôr odrádzať svojou zložitosťou.

Cena predsedu AV ČR za propagáciu a popularizáciu vedy je spojená s finančnou odmenou a najvýznamnejšia česká výskumná inštitúcia ju udeľuje každoročne, a to maximálne trom bádateľom. Odborná komisia posudzuje v danom kontexte ich životné dielo, návrhy laureátov podávajú riaditelia pracovísk AV ČR po prerokovaní v radách pracovísk, ďalej Vedecká rada AV ČR a Rada pre popularizáciu vedy AV ČR.

Cena predsedu Akadémie vied ČR za propagáciu či popularizáciu výskumu, experimentálneho vývoja a inovácie udelená v roku 2014

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

vulkanológ z  Geofyzikálneho ústavu AV ČR

Dr. Michael Londesborough, B.Sc Hons Ph.D.

vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie AV ČR

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.

vedúci vedecký pracovník Orientálneho ústavu AV ČR

Viac na stránke Věda.cz

 

Zdroj:
Tisková zpráva AV ČR

Spracovala a preložila: Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Tlač