Veda v CENTRE – Nitra: Matematika, príroda, kultúra

13. 11. 2014

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre pripravila na 20. novembra 2014 ďalšie posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy. Hosťom vo vedeckej kaviarni bude prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF.

Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.Profil autora
Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. je profesorom matematiky, špecializuje sa na geometriu a teóriu vyučovania matematiky. Je riešiteľom viacerých medzinárodných  a národných projektov orientovaných na teóriu vyučovania matematiky. Je školiteľom vedeckých ašpirantov a doktorandov. Bol dlhoročným predsedom Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Teória vyučovania matematiky. Záslužnú prácu vykonával ako predseda habilitačných komisií a komisií pri vymenovávaní profesorov, oponent dizertačných, habilitačných a inauguračných prác. Bol členom Vedeckých rád viacerých univerzít. V nadväznosti na vedecko-výskumnú činnosť má široké aktivity pri tvorbe študijnej literatúry. Ako vedúci autorského kolektívu sa podieľal na tvorbe vysokoškolských učebníc a učebných textov. S autorským kolektívom vytvoril celú sériu učebníc matematiky pre základné školy a stredné školy. Podieľa sa na organizovaní vedeckých seminárov a vedeckých konferencií.  Záslužná je jeho práca v rámci JSMF a organizovaní matematických súťaží.

Názov prednášky
Matematika, príroda, kultúra

Obsah prednášky
Príroda ako zdroj vzorov pre matematiku. Čo chceme získať od matematiky? Vysvetlenie javov a zákonitostí v prírode, predpovedanie určitých javov. O čom matematika je? Jej použitie, geometria a jazyk prírody a umenia.   .

Pozvánka

Kedy: 20. novembra 2014
Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Tlač