Vyhlásenie výsledkov vo Výtvarnej súťaži a Fotografickej súťaži TVT 2014

10. 11. 2014

Ján TurňaV rámci Týždňa vedy a techniky 2014 dňa 10. 11. 2013 boli v Centre vedecko-technických informácií SR slávnostne odovzdané ceny víťazom výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Obe súťaže sú na tému Ako veda a technika zmenila môj život? Slávnostné vyhodnotenie obidvoch súťaží sa uskutočnilo  v popoludňajších hodinách v deň slávnostného otvorenia TVT 2014.

V úvodnom príhovore  vystúpili: zástupca MŠ VVaŠ SR Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu; zástupcovia CVTI SR, generálny riaditeľ CVTI SR,  prof. Ján Turňa; riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR, Mgr. Andrea Putalová a zástupca Slovenských  elektrární a. s., člen skupiny Enel a zároveň aj hlavný partner TVT 2014  Miroslav Šarišský. Slovenské elektrárne a. s.,  okrem toho, že sú  hlavným partnerom TVT 2014,  poskytli aj zaujímavé ceny pre víťazov.

 

Výtvarná súťaž

zábery z výtvarnej súťaže

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 prebehol už deviaty ročník výtvarnej súťaže. Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov príslušných ročníkov osemročných gymnázií o vedecké bádanie, upriamiť pozornosť na prírodovedné predmety a zvýšiť orientáciu na vedeckú kariéru. Prostredníctvom podpory tvorivosti žiakov bola snaha aj tohtoročnej súťaže prispieť k zvýšeniu záujmu spoločnosti o vedu a techniku.
Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli žiaci  vo veku od 11 do 16 rokov, ktorí mali možnosť zapojiť sa do súťaže a nápaditou formou prezentovať ich pohľad na to, čo si pod vedou a technikou predstavujú, a tým prispievať aj k prezentácií samotnej vedy a techniky. Celkovo do súťaže bolo prihlásených 328 výtvarných prác.

Kategórie výtvarnej súťaže

Súťažiaci prihlásili do výtvarnej súťaže výtvarné práce v nasledovných kategóriách:

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov
Kategória II: žiaci vo veku od 14 do 16 rokov

Výsledné poradie výherných prác v 1. kategórii:

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

Bez lekárov a modernej techniky by som tu už možno nebola  –  a nielen ja

Soňa Haňová

ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany

2.

Z webu môže vyletieť všetko

Daniela Zemianeková

ZŠ s MŠ Vagonárska1600/4, Poprad – Spišská Sobota

3.

Ľudské myšlienky menia svet

Martina Husárová

ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

 

Výsledné poradie výherných prác v 2. kategórii:

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

Oko

Dagmar  Budd

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

2.

Železná krajina

Viktória Krajňáková

ZŠ Teodora Jozefa Moussona

3.

Veda v technika mení môj pohľad na svet

Ema Lavríková

ZŠ s MŠ Vagonárska1600/4, Poprad – Spišská Sobota

 

 
Fotografická súťaž

Fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa po druhýkrát konala fotografická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.

Cieľom aj tohtoročnej súťaže bolo aktivizovať mladých ľudí a poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku, ako i na samotné podujatie ─ Týždeň vedy a techniky na Slovensku originálnou formou (fotografiou na danú tému), a tak  prispieť k popularizácii vedy a techniky zaujímavým a jedinečným spôsobom. Do tejto kategórie bolo prihlásených 171 prác.

 

Kategórie fotografickej súťaže

Fotografická súťaž je určená žiakom základných škôl, študentom stredných škôl, študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania a mladým ľudom.

Každý záujemca sa do fotografickej súťaže sa prihlásil v nasledujúcich kategóriách:

Kategória I:  žiaci základných škôl
Kategória II:  študenti stredných škôl
Kategória III:  študenti vysokých škôl vrátane doktorandov
Kategória IV:  mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí neštudujú  na SŠ a VŠ

Výsledné poradie výherných prác v 1. kategórii:

Názov príspevku

Meno  a priezvisko autora

Názov školy

Čím ide technológia ďalej, zovňajšok je na pohľad pekný, ale nemení sa naše vnútro?

Alžbeta Timková

ZŠ s MŠ Sedlice

 

Výsledné poradie výherných prác v 2. kategórii:

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

Pokora

Dávid Kidala

Stredná odborná škola,  Vranov nad Topľou

 

 Výsledné poradie výherných prác v 3. kategórii:

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

Späť do života

Lukáš Procházka

SSUS, Vyššie odborné štúdium, odbor Fotografia

 

Výsledné poradie výherných prác v 4. kategórii:

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

Technika v čase

Kristína Krištofíková

-Všetky informácie nájdete aj na stránke TVT 2014

logo pre TVT


Zo zdrojov NCP VAT spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
CVTI SR, výstavy, popularizácia vedy a techniky, súťaže

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač