Výskumníci potvrdzujú zdravotné dopady vplyvu hluku

27. 11. 2014

Výskumníci financovaní z fondov EÚ priniesli svojimi výsledkami v projekte ENNAH  nové usmernenia na pomoc politikom,  riešiť problém súvisiaci s hlučným  životným  prostredím, ktoré má dopad na zdravie ľudí. Podľa ich výskumov  žiť alebo pracovať v hlučnom prostredí je nielen nepríjemné, ale mohlo by to mať aj závažný dopad na vaše zdravie, produktivitu a schopnosť učiť sa.
ENNAH projekt

Každý, kto žije nad nočným klubom či blízko letiska alebo rušnej cesty vie, ako môže byť škodlivý hluk. Dôsledkom toho sú nespavosť, ťažkosti so sústredením a stres. Toto sú ale len vedľajšie účinky závažnejších zdravotných problémov.

Stále viac je zrejmé spojenie medzi hlučnosťou a vysokým krvným tlakom, výskytom srdcovo-cievnych ochorení, mŕtvicou  a celým radom ďalších ochorení. Toto všetko skúma aj projekt financovaný zo zdrojov EÚ – ENNAH.
Vytvorením siete 33 európskych výskumných centier  v 16 krajinách včítane Slovenska, tímu  projektu ENNAH sa podarilo  vyhodnotiť veľké množstvo výskumu z celej Európy o vplyve znečistenia hlukom.  Vďaka sérii siedmich workshopov po celej Európe, vedci posunuli výskum v tejto oblasti a tiež  zvýšili povedomie o tejto problematike s cieľom ovplyvniť budúcu politiku.

„Hluk bol dlho považovaný za faktor porúch spánku a ako zdroj obťažovania. Zatiaľ čo niektoré opatrenia boli prijaté európskymi orgánmi a taktiež bol vytvorený limit  na obmedzenie vystavenia občanov hluku, problém zvyčajne nie je vnímaný  ako priorita v porovnaní s inými otázkami životného prostredia," vysvetľuje koordinátor projektu ENNAH,  Stephen A. Stansfeld na Queen Mary University of London.

Odhaduje sa, že  napríklad asi 20 % obyvateľov EÚ, alebo takmer 80 miliónov ľudí, sú v súčasnosti pravidelne vystavení neprijateľnej úrovni hluku, a to napriek implementácii právnych predpisov, ktorých cieľom je znížiť mieru znečistenia hlukom, medzi nimi aj smernice EÚ z roku 2002 o hluku vo vonkajšom prostredí  EU’s 2002 Environmental Noise Directive.

Podľa koordinátora projektu ENNAH, práca výskumného tímu zvýšila informovanosť nielen medzi výskumníkmi, ale aj medzi  tvorcami zákonov o vplyve hluku na zdravie a kvalitu života.
Širšia znalosť týchto účinkov môže pomôcť pri plánovaní nových budov, najmä tak chúlostivých, ako sú školy alebo nemocnice a zohľadniť dôležitý ľudský faktor, na ktorý treba určite prihliadať.

Mnohí partneri projektu aj naďalej spolupracujú na rôznych výskumných projektoch týkajúcich sa hluku a zdravia a členovia konzorcia sa v súčasnej dobe snažia vyvinúť nové výskumné výzvy v rámci programu EÚ Horizont 2020. Výsledky projektu sú už zhrnuté v publikácii Final Report: ENNAH – European Network on Noise and Health.

 

Preložila a spracovala: Mgr. Mária Izakovičová


Zdroj:

Európska komisia

Fotozdroj: Final Report

 

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač