Hodnotenie vysokých škôl 2014

10. 12. 2014

logo ARRAAkademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013.

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.

V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupi­nách FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde vďaka rozšíreniu lokálnych databáz sa hodnotí dlhšie obdobie ako počas pred­chádzajúceho roka.

V prípade fakúlt skupiny UMEL boli naviac do hodnotenia namiesto citácií započítané závažné umelecké diela z CREUČ (Centrálny register evidencie umeleckej činnosti), ktoré lepšie odrážajú zameranie týchto fakúlt.

Menšia zmena nastala aj pri výpočte nezamestnanosti absolventov, kde sa už do úvahy berú len študenti denného štúdia.

Poslednou a pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou, je roz­šírenie časového obdobia pri výpočte grantovej úspešnosti z jedného na tri roky. Táto zmena odstránila niektoré výrazné medziročné pohyby, ktoré boli spôsobené najmä nárazovým čerpaním niektorých grantov.

Napriek menším zmenám metodiky možno konštatovať, že výrazné relatívne zmeny oproti minuloroč­nému rankingu boli zaznamenané len výnimočne. Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého lídra ako v predchádzajúcom roku a aj pri pohľade na výsledky z viacerých rokov je mož­né pri väčšine hodnotených fakúlt sledovať určitú mieru diferenciácie. Niektoré fakulty, ako napríklad Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ekonomická fakulta TUKE, či Právnická a Pedagogická fakul­ta z Trnavy, sú nepretržite vo vedení svojich skupín už minimálne štyri roky, čo by nebolo možné bez dlhodobého a kvalitného plnenia viacerých sledovaných kritérií. A práve na dlhodobý vývoj vysokého školstva bude zameraná hlavná tohtoročná analýza.

Nakoľko ide už o naše desiate hodnotenie vysokých škôl, môžeme si dovoliť niekoľko sumárnych pohľadov na minulý vývoj – aká bola pozícia slovenských vysokých škôl pred desiatimi rokmi, kde sa nachádzajú teraz a môžeme aj naznačiť, kam sa v najbližších rokoch ako celok asi budú uberať. V nasle­dujúcich riadkoch si rozoberieme niekoľko ukazovateľov, ktoré nám postupne vyskladajú celkový obraz o slovenskom vysokom školstve z pohľadu niektorých základných indikátorov ARRA.

Viac informácií získate prečítaním si nižšie zverejnenej správy.

*Na základe žiadosti Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene bola táto fakulta preradená zo skupiny AGRO do skupiny TECH, zároveň sa týmto ospravedlňujeme za vzniknuté nedorozumenie vzhľadom na to, že táto zmena nebola zapracovaná v prvej verzii Správy.

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014

Príloha k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2014Zdroj:

ARRA


Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač