O Slovenskom národnom korpuse v Békešskej Čabe

04. 12. 2014

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a študentským domovom v Békešskej Čabe zorganizovali 18. – 19. novembra prednášku o Slovenskom národnom korpuse v sérii vedecko-popularizač- ného programu VÚ CSSM s názvom Z pohľadu vedy.

Následne usporiadali aj praktické semináre pre záujemcov, ktorí sa chceli naučiť pracovať s písanými textami Slovenského národného korpusu. Prednášala a semináre viedla odborná pracovníčka z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Katarína Gajdošová. Prítomných pozdravila v mene hostiteľskej školy riaditeľka Edita Pečeňová, v mene VÚ CSSM hlavná vedecká pracovníčka Alžbeta Uhrinová Hornoková. Na podujatí sa zúčastnil aj generálny konzul Slovenskej republiky Štefan Daňo, pretože vďaka jeho pomoci a podpore sa začala spolupráca medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV a Výskumným ústavom CSSM. Výskumníci však sporadicky už aj skôr nadviazali kontakty.

V roku 2004 podpísali dohoda o spolupráci medzi dvoma vedeckými inštitúciami a odvtedy sa vzťahy stali oficiálnymi a postupne sa rozširujú. Spoločná práca zahŕňa účasť na konferenciách, výskumné pobyty, projekty, napríklad výskum súčasného slovenského jazyka v Maďarsku, výskum nárečí, terénnych názvov, priezvísk, živých mien a výmenu publikácií. S odbornou pomocou JÚĽŠ SAV zorganizovali konferencie Slovenčina v menšinovom prostredí a pripravili sa lingvistické knihy do tlače. Zmluva umožňuje Slovákom v Maďarsku používať služby tradičnej a elektronickej Jazykovej poradne pri JÚĽŠ SAV, úlohou ktorej je zabezpečiť odborné jazykové poradenstvo pre používateľov jazyka (bližšie jazykovaporadna.sme.sk).

Ďalším krokom našej spolupráce bolo predstavenie Slovenského národného korpusu v Békešskej Čabe, ktoré bolo pre účastníkov prednášky a seminárov   na prvé počutie síce trošku náročné,   ale veľmi zaujímavé a osožné. Získané poznatky a vedomosti určite využijeme vo vyučovacom procese a vo svojej výskumnej práci. Tešíme sa, že sa oddelenie rozhodlo zostaviť aj korpus slovenského jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenský národný korpus (SNK) je elektronická databáza, ktorá primárne obsahuje slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. v rozsahu poskytnutom autormi a majiteľmi autorských a/alebo distribučných práv na základe licenčnej zmluvy. Texty a slová v korpuse sú obohatené o jazykové informácie a predstavujú referenčný materiálový zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní, ktoré sa z korpusu získavajú pomocou špecializovaných vyhľadávacích nástrojov. Korpus nie je elektronická knižnica, ani nenahrádza kodifikačné príručky. V korpusových dátach sa dajú vyhľadávať jazykové informácie na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele. Korpus je voľne prístupný na výskumné a učebné ciele. Plný prístup do hlavného korpusu, podkorpusov a ďalších databáz sa získava bezplatne po zaregistrovaní, jednoduché vyhľadávanie v dvoch základných korpusoch je možné bez registrácie.

Slovenský národný korpus je zároveň vedeckovýskumný projekt tvorby celého komplexu slovenských elektronických jazykových zdrojov (paralelné korpusy, hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus, slovníkové databázy) a digitalizácie jazykovedného výskumu, ktorý sa realizuje v oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií o korpuse nájdete na webovej stránke http://korpus.sk, o Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV: http://www.juls.savba.sk/.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač