Staronovým rektorom STU je Robert Redhammer

03. 12. 2014

Robert RedhammerRektorom Slovenskej technickej univerzity pre funkčné obdobie 2015 – 2019 bude prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., ktorý tak pokračuje vo svojom druhom funkčnom období. 

Nového rektora STU zvolil akademický senát univerzity.

Členovia Akademického senátu STU volili rektora zo štyroch kandidátov:

     prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

    prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

    prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

R. Redhmmer postavil svoj program na pokračujúcej podpore výnimočných talentov na škole, a to vedcov, pedagógov a študentov. Rektor už vo svojom poslednom období zaviedol programy podpory mladých vedcov a študentov poskytovaním špeciálnych grantov pre doktorandov na ich vedecké projekty, ako aj program podpory postdoktorandov tiež prostredníctvom univerzitných štipendií. Tiež rozbehol program podpory kľúčových vedeckých poznatkov a publikácií v najdôležitejších vedeckých časopisoch.

Práve z iniciatívy R. Redhammera vznikol na univerzite  aj technologický inkubátor, ktorý podporil vznik už viac ako 40 študentských a absolventských startupov a firiem. Rektor stojí tiež za aktuálnym projektom budovania Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava, v rámci ktorého sa obnovujú vedecké laboratória na fakultách so zameraním na oblasti ako biotechnológie, IT, potravinárstvo, zelená chémia či ekologické stavby.

V ďalšom období chce rektor pokračovať v budovaní značky STU ako modernej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, zlepšovať podmienky študentov na vzdelávanie a výskum, ako aj podmienky na ubytovanie, pokračovaním prebiehajúcej renovácie internátov, fakúlt a vedeckých pracovísk. 

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Po jej ukončení pôsobil na fakulte ako výskumný pracovník a učiteľ. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil ako prodekan fakulty pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. V rokoch 2003 – 2011 pôsobil ako prorektor, a potom ako rektor Slovenskej technickej univerzity. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku. Ako prorektor STU vybudoval prvý Univerzitný technologický inkubátor na STU, ktorý pomohol v rozbehu doteraz už viac ako 40 novým podnikom. Je tiež iniciátorom aktuálneho projektu vybudovania Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

V rokoch 2005 až 2009 bol členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a autorom troch programov agentúry zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch a podporu spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.

V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v USA.

Podieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov.

 

 Celý program rektora a životopis nájdete na stránke

http://www.stuba.sk/new/docs//stu/informacie_o/diani_na_stu/aktuality/Predstavovanie_kandidatov_na_rektora/3_redhammer.pdf.

 

 

Andrea Settey Hajdúchová

Slovenská technická univerzita

email: andrea.hajduchova@stuba.sk

web: www.stuba.sk

FB: www.facebook.com/univerzita

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač