Stručná história politiky EÚ v oblasti výskumu

18. 12. 2014

logo EK50. roky dvadsiateho storočia: Ustanovenia týkajúce sa výskumu boli zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO, 1951) a do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom, 1958).

1957: Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS alebo „spoločný trh“) viedla k radu výskumných programov v oblastiach, ktoré sa v tom čase pokladali za prioritné, napr. energetika, životné prostredie a biotechnológie.

1983: V rámci Európskeho strategického programu pre výskum v oblasti informačných technológií (Esprit) sa začal rad integrovaných programov v oblasti výskumu informačných technológií, ako aj vypracúvanie projektov a opatrení v oblasti prenosu priemyselných technológií.

1984: Začal sa prvý „rámcový program“ pre výskum. Tieto programy sa stali hlavným nástrojom EÚ na financovanie výskumu. Prvý rámcový program bol zameraný na výskum v oblasti biotechnológií, telekomunikácií a priemyselných technológií.

1986: Výskum sa stal formálnou politikou Spoločenstva, v Jednotnom európskom akte má samostatnú kapitolu. Cieľom bolo „posilniť vedeckú a technologickú základňu európskeho priemyslu a podporovať ju, aby sa stala konku­rencieschopnejšou na medzinárodnej úrovni“.

2000: EÚ súhlasila, že bude pracovať na vytvorení Európskeho výskumného priestoru (EVP): jednotného výskumného priestoru, ktorý je otvorený svetu a založený na vnútornom trhu a v ktorom môžu voľne cirkulovať výskumní pracovníci, vedecké poznatky a technológie.

2007: Bola vytvorená Európska rada pre výskum (ERC) ako súčasť siedmeho rámcového programu pre výskum. Jej poslaním je podpora hraničného výskumu vo všetkých oblastiach na základe vedeckej excelentnosti.

2008: Vytvoril sa Európsky inovačný a tech­nologický inštitút so sídlom v Budapešti, prvá iniciatíva EÚ plne integrovať všetky tri strany „vedomostného trojuholníka“ (vysokoškolské vzdelávanie, výskum a podniky) prostredníctvom podpory znalostných a inovačných spoločenstiev. Inštitút vykonáva svoju činnosť od roku 2010.

2010: EÚ začala iniciatívu Inovácia v Únii, zloženú z vyše 30 akčných bodov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky a prístup k financovaniu výskumu a inovácie v Európe. Iniciatíva Inovácia v Únii tvorí jadro stratégie Európa 2020 s cieľom zabezpečiť, aby sa inovatívne nápady mohli zmeniť na výrobky a služby vytvárajúce rast a pracovné miesta.

2014: Začal sa Horizont 2020, najväčší rámcový program EÚ pre výskum a inováciu, aký sa kedy usku­točnil. Tento hlavný finančný nástroj na vykonávanie programu Inovácia v Únii sa uplatňuje od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd EUR. Program Horizont 2020 je súčasťou úsilia o vytvo­renie nového rastu a zamestnanosti v Európe.

Zdroj:

Politiky Európskej únie. Výskum a inovácie

EU Bookshop

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
12 strán – 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-42400-7
Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač