Udeľovanie Ceny Samuela Mikovíniho 2014

01. 12. 2014

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler na podujatí Cena Samuela Mikovíniho 2014

Dňa 27. 11. 2014 sa v Slovenskom banskom múzeu, v sieni Komorovských grófov v Banskej Štiavnici, konalo významné podujatie, na ktorom bolo udelené vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler udelil vyznamenania v nasledujúcich kategóriách:

  • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky
  • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí
  • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.

Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky bola udelená RNDr. Richardovi Kvetňanskému, DrSc. za zásluhy o rozvoj vedy v oblasti neuroendokrinných regulácií za stresu a za mimoriadnu publikačnú aktivitu a citovanosť jeho prác.


Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí bola udelená Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc. za úspešné riešenie projektov v 7. rámcovom programe, vrátane ERC Starting grantu v oblasti vývoja zariadení na diagnostiku rakoviny a v oblasti bionanotechnológií.

Minister zároveň udelil Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov. Toto ocenenie získala Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., za výskum konštrukčných materiálov pre novú generáciu jadrových reaktorov.

Viac informácií o priebehu podujatia nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.Spracovala a foto: Mgr. Patrícia Stanová


Uverejnila MI

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Tlač