Univerzita J. Selyeho v Komárne

04. 12. 2014

(02.12.2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová/‑)

Simona Frantová, moderátorka: Univerzita Selyeho v Komárne je najmladšou univerzitou v našej relácii. V tomto období oslavuje desiate výročie od zahájenia vyučovania na troch fakultách. Ako prvá na Slovensku zaviedla trojstupňové vzdelávanie a v súčasnosti je alma mater pre viac ako 2 400 študentov. O projektoch podporených z operačného programu Výskum a vývoj sa dnes budem rozprávať s rektorom univerzity pánom Jánosom Tóthom a pozvanie do štúdia prijal aj pán Marián Kostolányi z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Pekne vás vítam. Ako som už v úvode spomenula, Univerzita Selyeho v Komárne je pomerne mladou univerzitou, prečo by sa mali študenti rozhodnúť študovať práve u vás?"

János Tóth, rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne: Univerzita Selyeho je najmladšou verejnou vysokou školou Slovenskej republiky. Bola založená, počuli sme pred desiatimi rokmi v roku 2004 v Komárne. V podstate na zelenej lúke. Prvé roky získala nejaké staršie budovy a priznám sa, že toho času infraštruktúra školy bola veľmi zastaralá. Chýbali nám nielen laboratória a ich zariadenia, ale aj napríklad telefóny, počítače, tlačiarne, kopírky a výučbové softvéry, optické siete a tak ďalej, teda skoro všetko chýbalo, čo bolo základné, bez čoho nemôže fungovať moderná vysoká škola. Preto sa formovala vo vedení univerzity primárna potreba vylepšenia prvotných podmienok pre vzdelávací proces, podmienok pre štúdium a vylepšenie infraštruktúry školy. Myslím tu aj na rekonštrukciu budov, čo je veľmi dôležité aj z hľadiska úspor energií. Musím povedať, že vďaka eurofondom, Agentúre ministerstva školstva pre štrukturálne fondy sa na našej univerzite nakoniec podarilo zmodernizovať mnohé priestory, tu myslím na učebne, prednáškové miestnosti, laboratória, aj celé budovy a vybaviť ich špičkovou IKT sieťou alebo sieťami, ktoré sú využívané vo vzdelávacom procese. Ja si myslím, že toto všetko môže byť bonusom pre študentov pri voľbe univerzity, ak majú záujem o štúdium, o štúdium v kvalitných priestoroch a možnostiach využívania moderných IKT sietí."

Simona Frantová: Univerzita zrealizovala dva projekty za viac ako šesť miliónov eur. Pán rektor, predstavte nám najskôr ten prvý, ktorý ste už zaviedli do praxe?"

János Tóth: Tak ten prvý projekt podporený z operačného programu Výskum a vývoj mal názov Podpora infraštruktúry Univerzity Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a pri tomto projekte celkové oprávnené výdavky projektu činili skoro 4,6 milióna eur. Termín realizácie bolo rok 2009 a rok 2010 a čo bolo pre nás veľmi prospešné, veru nám pomohlo, že tento projekt sa realizoval na celej univerzite, v podstate na všetkých troch fakultách: pedagogickej fakulty, ekonomickej fakulty a fakulty reformovanej teológie. Ďalej bol uplatnený tento projekt na rektoráte na študentských domovoch, na konferenčnom centre, na centre informačných služieb a ešte podporoval tento projekt vedenie a dokončenie optickej siete Sanet. Čo bolo hlavným cieľom tohto projektu? Boli dve také hlavné ciele: modernizácia a rekonštrukcia objektov, rekonštrukcie sa týkali ekonomickej fakulty, budovy ekonomickej fakulty a Dôstojníckeho pavilónu, čo je historická budova v Komárne. Dôstojnícky pavilón je 200‑ročná budova a v tejto budove sídli rektorát univerzity, centrum kariérneho poradenstva a fakulta reformovanej teológie. Bolo veľmi podstatné, že v tejto prvej časti projekt zahŕňal, viac úloh tam bolo vypísaných. Bola tam výmena okien v týchto budovách, rekonštrukcia fasády, výmena podláh, elektroinštalačné práve tam boli, rekonštrukcia učební, rekonštrukcia sociálnych a spoločenských priestorov, vybudovanie chemicko‑biologických laboratórií. Tu bolo pre nás skutočne veľmi dôležité, aby sme mohli získať akreditačné komisie, aké študijné programy, ktoré budeme schopní aj podložiť a tým pádom aj získať právo na tieto študijné programy. V ďalšom cieli bolo vybudovanie modernej komunikačnej infraštruktúry univerzity. Do tejto časti zapadalo vybudovanie telefónnych sietí, bezpečné siete, terminálové kiosky pre študentov, počítače a notebooky pre študentov, pre zamestnancov univerzity, prístupové systémy, tlačiarne, kopírky, výučbové softvéry, laboratórne zariadenia a vybavenia a vybudovala sa aj bezdrôtová dátová komunikačná sieť univerzity v rámci celého areálu pre študentov aj pedagógov. Ja si myslím a som presvedčený, že tento projekt prispel významným spôsobom k rozvoju a modernizácii našej univerzity ako takej, k zvýšeniu nášho renomé doma aj v zahraničí a výraznému rozšíreniu možnosti elektronickej komunikácie nielen v rámci univerzity ale aj mimo a s našimi partnermi aj v zahraničí."

Simona Frantová: Nielen vaša univerzita mohla svoje projekty realizovať v oblasti infraštruktúry. Pán Kostolányi, akou celkovou sumou ste tieto projekty podporili?"

Marián Kostolányi, Agentúry MŠ pre štrukturálne fondy EÚ: Ako už pán rektor povedal, tie oblasti, čo sa týka exteriérov a interiérov budov vysokých škôl, tak tá oblasť infraštruktúry vysokých škôl v tomto programovom období 2007 až 2013 bola finančne podporená prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom operačného programu výskum a vývoj. Bola podporená najštedrejšie zo všetkých prioritných osí. A finančná podpora dosiahla viac ako 288 miliónov eur. Čiže keby sme si to prepočítali na slovenské koruny, ktoré boli pred zavedením eura, tak je to viac ako 8,6 miliardy slovenských korún. Čiže vidíme, že ten objem peňazí, ktorí bol poskytnutý vysokým školám na vybavenie tejto infraštruktúry a predpoklad ďalšieho výskumu a lepšieho vzdelávacieho procesu si myslím, že bol dostatočný. Spomenuli sa tu už všetky tie exteriérové a interiérové veci, ktoré v rámci tejto infraštruktúry sa dali realizovať. Vidíme, že tento vzdelávací proces ide ruka v ruke s modernou technikou a to, čo bolo voľakedy nepredstaviteľné a finančne nedostupné, je teraz bežné pre všetkých študentov a pre bežných ľudí, ktorí môžu využívať túto infraštruktúru na tých vysokých školách. Ak by sme niektoré hodnoty a ukazovatele chceli riešiť alebo povedať číslami, tak vlastne 3 007 učební, z bolo zmodernizovaných všetkými tými IKT systémami a vlastne táto moderná, kvalitná vzdelávacia infraštruktúra bola prístupná až 272‑tisícom študentov."

Simona Frantová: Vrátim sa ešte k druhému projektu vaše univerzity za takmer 2 milióny eur. Projekt síce ešte nie je dokončený, ale zaujíma ma, aké ciele ste si stanovili, čo by ste chceli dosiahnuť?"

János Tóth: Hlavný projekt je zameraný na budovanie infraštruktúry a modernizáciu vybavenia Univerzity Selyeho v Komárne. V súčasnosti je projekt v procese výberu dodávateľov, to by som mohol povedať, ale vieme, že plánovaný projekt má skoro 1,8 milióna eur plánovaných. Ja si myslím, že najväčšiu časť projektu predstavuje vybudovanie dátového centra a zmodernizovanie sieťovej infraštruktúry školy. Vybudovanie dátového centra je pre univerzitu nesmierne dôležité, pretože doteraz univerzita nemá vybudované dátové centrum na zálohovanie dát, poskytovanie služieb a zabezpečenie prevádzky ako aj rýchlej obnovy do pôvodného stavu v prípade zlyhania. Ďalšou aktivitou projektu je zmodernizovanie knižnice a vybavenie knižnice. V knižnici sa vymenia počítače a pribudnú nové čítačky kníh, nakoľko v súčasnosti je technika používaná v knižnici zastaralá a nie je možné ju plnohodnotne využívať. Veľmi dôležitou časťou projektu je zmodernizovanie učební. Ide hlavne o učebne aplikovanej informatiky a ide o vybavenie nábytkom, didaktickou technikou, ktorá zlepší podmienky pri výučbe na našej univerzite."

Simona Frantová: Pán rektor, a ako vnímajú študenti a pedagógovia tieto skvalitnené podmienky na vašej škole?"

János Tóth: Pedagógovia a študenti už teraz po skončení prvého projektu, realizácie prvého projektu, už teraz cítia skvalitnené podmienky pri vyučovaní, pri učení a prednášaní prostredníctvom vyspelých technológií a zariadení. Veď tieto technológie uľahčujú život, šetria náš čas a tieto moderné nástroje edukatívneho procesu výučbu nielen skvalitnia, ale zrýchlia a tým pádom aj rozšíria sa možnosti vzdelávania. Myslím si, že takto sa môže zatraktívniť učebný proces na našej univerzite súčasným a budúcim našim študentom. Mnohokrát moji kolegovia pedagógovia mi referujú, akým spôsobom využívajú tieto technológie aj pri odborných vedeckých komunikáciách, či pri vedeckých workshopoch či konferenciách, a to nielen s kolegami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ja si myslím, že si myslím, že väčšia šanca je takto prosperovať, rozvíjať sa a tým pádom do budúcna vystupovať smerom k tomu, že skutočne aj Univerzita Selyeho bude rovnocenný cieľ vysokého školstva na Slovensku."

Simona Frantová: Pán Kostolányi, aké možnosti budú mať vysoké školy v ďalšom programovom období v rámci operačného programu Výskum a inovácie?"

Marián Kostolányi: Ja sa krátko vrátim a som rád, že operačný program Výskum a vývoj prostredníctvom týchto projektov mohol podporiť a zlepšiť vzdelávací proces na vašej univerzite a aj práve nové operačné programy v novom programovom období 2014 ‑ 2020 bude zamerané na podporu práve výskumnej infraštruktúry a prípravu mladých vedeckých pracovníkov pre prax a podporovať sa budú aj niektoré študijné odbory, ktoré budú práve orientované na výskum a prepojenie výskumu a praxe. Akcent bude práve na projekty ERA (?) a Horizont 2020 a ďalším zámerom bude aj návrat špičkových vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraniční. Projektov v novom programovom období by malo byť menej. Mali by byť prehľadnejšie a s dôrazom na obsah výstupu a orientované na priority spojené so štátnou vednou a technickou politikou. Čo sa týka všeobecne infraštruktúry vysokých škôl, táto sa bude podporovať iba nevyhnutne ako konsolidácia alebo upgrade už existujúcich zariadení. Mal by byť k dispozícii takzvaný národný katalóg infraštruktúry, aby nedošlo v budúcnosti k nejakým duplicitám. Takže verím, že aj to nové programové obdobie bude vedeckým ustanovizniam ako sú univerzity, ako je Slovenská akadémia vied, iné rezortné výskumné ústavy a samozrejme aj ústavy zaoberajúce sa vedou a výskumom veľmi osožné a budú prispievať k zlepšeniu ekonomiky a sociálneho postavenia občanov Slovenskej republiky."

Simona Frantová: Páni, v tejto chvíli mi nezostáva už nič iné, len vám poďakovať za návštevu v štúdiu. Dovidenia."

Marián Kostolányi: Dovidenia."

János Tóth: Ďakujeme, dovidenia."

Simona Frantová: Pätnásť minút našej relácie uplynulo a stretneme sa opäť o týždeň. V štúdiu privítame riaditeľa Ústavu experimentálnej fyzicky SAV. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 

(AO)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy

Tlač