Veda v centre – Nitra: Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí

08. 12. 2014

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre pripravila na 18. decembra 2014 ďalšie posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy. Hosťom vo vedeckej kaviarni bude doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., pracovník Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Profil autora
Doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.Doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.,
je pracovníkom FPV UKF v Nitre, kde pôsobí na Katedre informatiky. Vedecky sa angažuje v oblasti modelovania a simulácie procesov v Petriho sieťach, a to hlavne v operačných systémoch a počítačových sieťach. Výsledky jeho výskumnej práce boli publikované v monografii pod názvom Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí (Nitra: FPV UKF, 2012. 203 s. ISBN 978-80-558-0044-8), jej parciality boli publikované ako samostatné štúdie v zborníkoch, časopisoch a ako kapitoly v učebných textoch.
Ďalšie výsledky publikoval v habilitačnom spise Modelovanie a simulácia procesov pomocou Petriho sietí následne úspešne obhájenom v roku 2012 na Fakulte informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v odbore habilitácie Systémové inžinierstvo a informatika.

Dominantnou oblasťou výskumu menovaného je modelovanie paralelných procesov. Vo výskumnej oblasti sa zaoberá analýzou možností modelovania pomocou Petriho sietí, hlavným cieľom autora je vytvárať, modelovať a vizualizovať procesy v operačných systémoch.
Ďalej sa venuje vytváraniu vhodných modelov, ktoré optimalizujú postupy pri edukačných procesoch a zaoberá sa implementáciou IF – THEN pravidiel a fuzzy logiky do Petriho sietí. Výsledky popísané v publikačnej činnosti autora boli prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikované v renomovaných časopisoch a indexované v databázach WoK/Scopus.

Názov prednášky
Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí

Obsah prednášky
Prednáška bude zameraná na definovanie základnej terminológie z oblasti modelovania, princípov modelovania a simulácie, ako aj základných vlastností Petriho sietí. Snahou bude priblížiť návrh a realizáciu modelu edukačných procesov pomocou Petriho sietí v manažérskom vzdelávacom prostredí. Na základe vytvorených edukačných modelov v Petriho sieťach vieme overiť a odsimulovať jednotlivé procesy, ktoré sa vykonávajú pri prechode študenta e-kurzom v LMS. Realizovaný model nám môže slúžiť ako predloha k vytvoreniu ďalších elektronických kurzov vo virtuálnom vzdelávacom prostredí.

Pozvánka

Kedy: 18. decembra 2014
Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
semináre, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač