Daniel Straka: Slovenskú vedu treba zastupovať aj v Bruseli

10. 02. 2014

(5. 2. 2014, EurActiv.sk)

Novovzniknutá Styčná kancelária pre vedu a inovácie v "hlavnom meste EÚ" má pomôcť zvýšiť účasť Slovenska v európskych programoch na podporu vedy a výskumu. Rozprávali sme sa s vedúcim kancelárie Danielom Strakom.

Aké podporné štruktúry k novému rámcovému programu pre vedu a výskum EÚ Horizont 2020 sú na Slovensku momentálne k dispozícii?

Od začiatku nového programového obdobia 2014 – 2020 dochádza k zmene. Podporné štruktúry, ktoré sú na Slovensku – národné kontaktné body (NCP) – sa profesionalizovali. Každý z nich bude mať pod sebou tri až štyri tematické oblasti. Národné kontaktné body prechádzajú pod Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií. Okrem toho sú tu tzv. národní delegáti, ktorí sú odborníci v danej tematickej oblasti. Ich úlohou je zastupovať záujmy Slovenska v programových výboroch, ktoré sú zodpovedné za prípravu pracovného programu, čo sú vlastne výzvy, ako aj za schvaľovanie projektov. Títo ľudia sú špičkoví odborníci z praxe (vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a priemyslu). Národní delegáti podliehajú priamo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Potom je tu nový element, ktorý zatiaľ na Slovensku nebol, ale existoval asi v 20 členských krajinách EÚ a to je národná Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli.

Čo znamená, že sa národné kontaktné body profesionalizovali?

Doteraz to fungovalo tak, že každý národný kontaktný bod mal svoje zamestnanie. Buď pôsobil na univerzite, vo firme, neziskovej organizácii alebo Slovenskej akadémii vied a popri tom pracoval na dohody o pracovnej činnosti ako národný kontaktný bod, čo znamená, že sa tomu mohol venovať len 10 hodín týždenne.

Čo bude úlohou slovenskej Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli? Aká bude jej pridaná hodnota oproti NCP?

Hlavnou úlohou bude zlepšiť informačné toky z dvoch strán. Z Bruselu na Slovensko a naopak. Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. V Bruseli sídli mnoho inštitúcií, od Európskej komisie, Parlamentu, Rady a rôznych záujmových združení. Každý týždeň sa tam koná veľa seminárov, workshopov a konferencií, na ktorých sa Slováci nezúčastňujú buď preto, že o tom vôbec nevedia, alebo je to pre nich finančne náročné, aby na ne vycestovali.

My budeme môcť posielať domov informácie, o ktorých si myslíme, že budú pre subjekty na Slovensku dôležité a prospešné.

Na druhej strane sa budeme snažiť zlepšiť informovanosť o slovenskej vede v Bruseli. Slovenská veda je tak trochu neznáma. Budeme to robiť formou seminárov, workshopov či konferencií prípadne rôznych brožúr. Budem sa snažiť, aby sme pre slovenských vedcov našli partnerov v iných krajinách alebo ich nakontaktovať na úradníkov povedzme v Komisii, ktorí môžu byť dôležití pre ich výskum a vedia im poradiť na čo sa pri príprave projektu sústrediť.

Česká republika vstúpila do EÚ spolu so Slovenskom v máji 2004. Česká republika a Slovensko majú dlhú históriu spolužitia v jednom štáte má takúto kanceláriu od roku 2005. Prečo Slovensko až teraz?

Čiastočne je to aj otázka finančných prostriedkov. Dôležité je to, že sa na ministerstve školstva zišli ľudia, ktorí sa snažia podporiť aj slovenskú účasť v rámcových programoch EÚ a zriadenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj  vyhodnotili ako jedno z vhodných opatrení, popri podpore v príprave projektov a spomínanej profesionalizácii kontaktných bodov. Myslím si tiež, že je vhodné, že sa kancelária spúšťa spolu so začiatkom Horizontu 2020.

Bude financovaná zo štátneho rozpočtu?

Áno. V prvom období zo štátneho rozpočtu v neskoršom štádiu možno aj z iných zdrojov.

Eurokomisárka pre vedu a výskum opisovala na minulotýždňovej konferencii Horizon 2020 Connection v Bratislave príklad Írska, ktoré má dlhodobo vysokú účasť v rámcových programoch. Tvrdila, že tamojšie národné kontaktné body pri každej výzve priamo kontaktujú všetky výskumné inštitúcie, či firmy, ktoré by o účasť teoreticky mohli mať záujem. Máme u nás kapacitu na niečo také?

Toto je jedna z vízií, ktoré sa plánujú na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, posielať cielené informácie. Na Slovensku to však fungovalo podobne aj doteraz. Každý z NCP mal vlastnú databázu kontaktov, ktorých vždy kontaktoval priamo, keď boli vyhlásené výzvy. Takýto prístup je dôležitý z viacerých dôvodov. Vedci sú, žiaľ, zaneprázdnení inými vecami. V prvom rade je to ich vlastný výskum, ale napríklad čoraz častejšie aj administrácia projektov a niekedy veľká byrokracia. Mnohokrát teda nemajú kapacitu, aby si hľadali výzvy, do ktorých by sa mohli prihlásiť.

To by mala byť jedna z úloh národných kontaktných bodov, posielať selektívne informácie o výzvach. Národný kontaktný bod môže informovať, že istá konkrétna možnosť tu je, ale nemôže za neho urobiť projekt.

Stále ale veľmi veľa záleží na samotných vedcoch. Treba si uvedomiť, že veda je čoraz viac o projektoch a nie o priamych dotáciách.

Ako bude fungovať spolupráca medzi Styčnou kanceláriou a národnými podpornými štruktúrami?

Tak ako majú národné kontaktné body podelené oblasti, plánujeme niečo podobné urobiť aj v Bruseli. Ľudia zodpovední za konkrétnu oblasť budú komunikovať so zodpovedajúcimi národnými kontaktnými bodmi, ale aj národnými delegátmi.

Zároveň by sme chceli, aby sa z kancelárie stal priestor, kde sa národný delegát, NCP alebo vedec – ak príde do Bruselu – môže zastaviť a bude mať priestor sadnúť si a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú tam a získať ďalšie informácie.

Celý rozhovor si môžete prečítať na: EurActiv.sk

Zdroj:

http://www.euractiv.sk/horizon-2020-a-slovensko/interview/slovensku-vedu-treba-zastupovat-aj-v-bruseli-022022

(mb) 

Tlač