Inovátori môžu rátať s podporou

24. 02. 2014

Revue priemyslu(REVUE PRIEMYSLU č. 2, 14. 2. 2014, s. 28; HUDEC Marián)

Horizont 2020 je s 77 miliardami eur najsilnejším programom na podporu vedy a vývoja v histórii únie a jeden z najlepšie dotovaných verejných programov v celosvetovom meradle. Oproti končiacemu sa 7. rámcovému programu došlo k významnému navýšeniu dostupných peňazí.

Program chce byť prístupnejší najmä malým výskumným organizáciám a malým podnikom. Do programu Horizont 2020 sa zapájajú i riešitelia zo Slovenska. Ako, o tom hovoríme s riaditeľom Centra vedecko-technických informácií v Bratislave profesorom Jánom Turňom.

Podporujete Horizont 2020 na Slovensku. Čo to pre vás znamená?

Ján Turňa: Horizont 2020 sa člení na tri základné piliere, tieto ďalej zasa na jednotlivé konkrétne témy. Pre každú boli v každej účastníckej krajine vymenované konkrétne osoby tzv. Národné kontaktné body (National Contact Points – NCP) podľa tém a oblastí. Ich poslaním je pomáhať potenciálnym riešiteľom pri identifikácii vhodnej výzvy na predkladanie projektu, pri hľadaní vhodných zahraničných partnerov, ako aj pri príprave, riešení a ukončovaní projektu z programu Horizont 2020. Tieto konzultačné a informačné aktivity sú práve našou úlohou. Budete sa s nimi stretávať aj na informačných akciách v rôznych miestach Slovenska. Kontakty na nich už čoskoro nájdete na webovej stránke, ktorú intenzívne pripravujeme.

EK prvýkrát určila priority financovania na dva roky, čím výskumným pracovníkom a podnikom zabezpečila viac istoty, než kedykoľvek predtým. Len na samotné výzvy financované z rozpočtu v tomto roku je vyčlenených približne 7,8 miliardy eur a zameriava sa na tri kľúčové piliere programu. Ktoré sú to?

Turňa: Horizont 2020 je pripravený tak, aby boli všetky témy prierezové a nadväzovali navzájom na seba. Vytvorila tri základné piliere, konkrétne Excelentná veda, Vedúce postavenie priemyslu a Spoločenské výzvy. Pre dvojročné obdobia boli zverejnené prvé výzvy, v rámci ktorých sa môžu záujemcovia už teraz zapojiť do aktivít programu.

Odkedy možno prihlásiť projekty a kde?

Turňa: Výzvy sú zverejnené od 11. decembra 2013 na oficiálnej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/research/participants/portal). Existujú rôzne spôsoby vyhľadávania, kde sa záujemcovia môžu prehľadne zorientovať. Každá výzva má osobitný dátum otvorenia a osobitný dátum pre podanie žiadosti alebo návrhu projektu. Novinkou Horizontu 2020 je uľahčenie podávania návrhov priamo elektronicky cez stránku Európskej komisie. Základné informácie už teraz nájdete aj na internetovej stránke www.cvtisr.sk a centrálneho portálu www.vedatechnika.sk.

Jedným z pilierov programu Horizont 2020 je Vedúca úloha priemyslu, kam pôjde vyše 17 miliárd eur. Má podporovať investície do priemyselných technológií a pomáhať inovatívnym malým a stredným podnikom dostať sa do svetovej špičky. Myslíte si, že sa nám to na Slovensku podarí?

Turňa: Urobíme všetko, aby sme informácie o programe šírili čo najviac a pomohli úspešnému čerpaniu peňazí určených na inovácie v malých a stredných podnikoch. Pre ne je určený osobitný nástroj vo všetkých pilieroch zameraný na všetky fázy už od inovatívnej myšlienky až po komerčné uvedenie na trh.

Slovensko nemá žiadnu kvótu, naši podnikatelia a vedci musia obstáť v medzinárodnej konkurencii. Ako im v tom pomôžete?

Turňa: Národné kontaktné body boli zriadené vo všetkých členských štátoch únie, pridružených krajinách programu a tzv. tretích krajinách. Ich úlohou je pomáhať žiadateľom, podporovať a šíriť informácie o Horizonte 2020, ako aj podporovať vytváranie sietí medzi odborníkmi a žiadateľmi v príslušných oblastiach. Našou ambíciou je, aby Slovensko z programu získalo viac peňazí, než tvorí náš príspevok, aby sme sa z čistého prispievateľa stali čistým využívateľom programu. Vzhľadom na skromnú úspešnosť Slovenska v predchádzajúcom 7. rámcovom programe je to skutočne neľahká úloha, ale urobíme pre to všetko, čo bude v našich silách.

Zdroj: REVUE PRIEMYSLU   

(MB)

Tlač