NCP VaT: 1. okrúhly stôl stakeholderov

14. 02. 2014

Vpredu riaditeĺka NCP VaT Mgr. A. PutalováDňa 14. februára sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) po prvýkrát podujatie pre expertov národných a nadnárodných projektov z oblasti vedy a techniky pod názvom 1. okrúhly stôl stakeholderov NCP VaT.

Organizátorom podujatia bolo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VAT) pri CVTI SR v rámci svojich dvoch projektov. Cieľom podujatia bolo nájsť vzájomné prieniky národných a nadnárodných projektov a tým podporiť ich rozvoj vo vzťahoch k ďalším projektom a zvyšovať tak ich kvalitu a efektivitu pre adresátov.
Okrúhly stôl v rámci svojho naplnenia nastolil otázky z oblasti popularizácie vedy a techniky týkajúci sa  rozvoja efektívnych profesií a efektívnej praxe pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rozvoj.  Témy, ktoré odzneli: zlepšovanie operačného prostredia a služieb centier vedy, rozvoj inovácií na lokálnej a nadnárodnej úrovni; vzájomná kooperácia, koordinácia rôznych projektov s využitím služieb NCP VaT. Na programe podujatia bolo  privítanie a predstavenie cieľa okrúhleho stola,  predstavenie účastníkov, ich projektov a potrieb smerom k popularizácii vedy a techniky, samotná realizácia okrúhleho stola a formulovanie záverov, ktoré  bolo  zadane prítomným ako úloha do konca februára.

RNDr. K. Teplanová, PhD.

Svoje projekty predstavili pozvaní zástupcovia jednotlivých inštitúcií.

Organizátor podujatia NCP VaT pri CVTI SR predstavil hneď dva projekty: Nadnárodný projekt: Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy – SEE Science (Boosting innovation through capacity building and networking of science centres in the SEE region). Doba trvania projektu: apríl 2009 – marec 2014. Projektová manžérka a expertka pre centrá vedy a neformálne vzdelávanie: RNDr. Katarína Teplanová, PhD. (foto)

Projekt je zameraný na efektívne prepájanie vedy, vzdelávania a ekonomiky, k tvorbe inovácií na lokálnej a nadnárodnej úrovni. Centrum vedy je moderná otvorená inštitúcia, ktorá plní funkciu katalyzátora inovácií, prispieva k zmene spoločenskej klímy voči vede a technike, zvyšuje motiváciu mladých ľudí k výberu vedeckej alebo technickej kariéry. Inováciou sa chápe zmena na úrovni základných operácií s výrazným pozitívnym dosahom na pracovníkov organizácie, partnerov aj užívateľov. Doteraz sa realizovali lokálne SWOT analýzy i štúdie dobrej praxe európskych centier vedy, vlastné pilotné programy i festivaly vedy. Pripravuje sa nadnárodný okrúhly stôl pre stakeholderov a spoločné odporúčania pre ďalšie smerovanie a rozvoj centier vedy.

Národný projekt: Popularizácia vedy a techniky na Slovensku Doba trvania projektu: marec 2013 – október 2015 Odborný garant projektu: Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCPVaT

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane mládeže o význame vedy a techniky a vedeckej komunity o význame popularizácie vedy. Jeho cieľom je popularizácia vedy a techniky smerom k trom cieľovým skupinám. Oslovovaná bude široká verejnosť, mládež a vedecká komunita. Každá z cieľových skupín bude oslovovaná špecifickou – pre ňu najvhodnejšou formou popularizácie, s ohľadom na želaný efekt. Súčasťou aktivít projektu je okrem iného aj vybudovanie kamenného centra vedy v Bratislave, široká propagácia vedy, vytvorenie platformy pre informácie o vedecko-popularizačných podujatiach, zabezpečenie a rozvoj virtuálneho centra vedy a sprievodné vedecko-popularizačné programy a súťaže.

 Ing. J. Jagnešáková a Mgr. A. Putalová

Vybrané  projekty a ich charakteristika

CVTI SR – ÚIPŠ Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ projektu: Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby a zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce. Námety do diskusie:Stáže vysokoškolákov v podnikovej praxi  v oblasti riešenia úloh aplikovaného výskumu a inovácií v rámci spolupráce VŠ a podnikov. Odborný garant pre spoluprácu VŠ s podnikovou sférou: Andrej Bederka

Metodicko-pedagogické centrum ako partner v projekte s MŠ VVaŠ DWC Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva
Projekt v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti dáva možnosť vyše 6000 školám zvýšiť svoju technickú vyspelosť a atraktívnym  spôsobom realizovať samotnú výučbu a vytvárať nové vzdelávacie programy v spolupráci s MPC. Do materských, základných a stredných škôl, ktoré prejavia záujem participovať na tomto projekte, budú distribuované interaktívne tabule, tablety, notebooky, iné technické zariadenia spolu s atraktívnym digitálnym obsahom.
Námety do diskusie: Možná spolupráca NCPVaT a MPC pri vytváraní námetov z oblasti vedy a techniky, ktoré by sa implementovali do vzdelávacích programov na školy. Koordinátorom projektu je JUDr. PhDr. Peter Martinek.

Štátny inštitút odborného vzdelávania Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami Zastupca: Lenka Horáková

CVTI SR Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt počas troch rokov realizácie priamo zasiahne minimálne 543 560 žiakov a 42 100 učiteľov z 2659 základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Do tvorby digitálnych vzdelávacích objektov sa môžu zapojiť všetci učitelia aktívne vykonávajúci pedagogickú činnosť. Minimálne 800 aktívnych učiteľov bude  pracovať na tvorbe minimálne 12 800 digitálnych vzdelávacích objektov. Prioritne sa budú digitalizovať také témy zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktoré nie sú pokryté digitálnymi objektmi. Každý vytvorený digitálny objekt bude posudzovaný odbornou komisiou z hľadiska súladu so Štátnym vzdelávacím programom.
Zástupca: Andrej Stančík

Štátny pedagogický ústav Bratislava Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

NÚCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania Cieľom projektu je vytvorenie elektronickej databázy úloh a testov, z ktorej bude možné učiteľmi na školách zapojených do projektu zostavovať kvalitné testovacie nástroje. Databáza bude využívaná aj na zostavovanie testov pre národné merania. Pre tvorbu testových úloh je vytváraný nový program, v ktorom budú priamo úlohy vytvárané, overované a prostredníctvom ktorého budú následne vytvárané testové nástroje. Úlohy budú tvorené učiteľmi z praxe. Zastupca: Zuzana Hirschnerová

Sprievodným programom podujatia bola Výstava vedeckých obrázkových vtipov z 8. ročníka súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2013 a vyhodnotenie súťaže.

 

Fotogaléria na portáli NCP VaT

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Bc. Monika Marcinčinová

Kľúčové slová:
projekty

Tlač