Predstavujeme projekt Euro-BioImaging

21. 02. 2014

Euro-BioImagingEuro-BioImaging sa zameriava na výskum v oblasti zobrazovania biologických objektov vo vysokom rozlíšení a na analýzu ich štruktúry, predovšetkým v oblasti biomedicíny a biotechnológií. Projekt je uvedený  v Cestovnej mape Európského strategického fóra pre výskumné infrastruktúry (ESFRI Roadmap).  

Cieľom projektu je poskytnúť vedcom v Európe otvorený prístup k najmodernejším zobrazovacím technológiám na všetkých úrovniach biologického a biomedicínského výskumu.


Európske laboratórium molekulárnej biológie (EMBL) a sedem európskych krajín (Belgicko, Fínsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Holandsko, Spojené kráľovstvo), podpísali  nedávno Euro-BioImaging memorandum o porozumení. V nasledujúcich mesiacoch budú signatári spolupracovať na realizácii a výstavbe tejto novej celoeurópskej infraštruktúry pre zobrazovacie technológie. Zároveň vyzývajú všetky európske krajiny na účasť v tomto projekte a niektoré krajiny sú už aj pripravené, aby ich nasledovali.

Zobrazovacie technológie  hrajú kľúčovú úlohu pre  budúce generácie, hlavne pre  výskum  v biomedicínskych  aplikáciách. Získanie kvalitných snímok  napríklad v oblasti medicíny vyžaduje moderné technológie a odborné znalosti, čo je veľmi nákladné. Práve budovaním otvorenej výskumnej infraštruktúry pre zobrazovacie technológie v  Európe, Euro-BioImaging, umožní vedcom z oblasti biológie a medicíny prístup k najmodernejším zobrazovacím zariadeniam a odborným znalostiam potrebným pre ich výskumné projekty.


Biomedicínske zobrazovacie technológie v skratke

BioImagingV medicínskom výskume medzi zobrazovacie technológie zaraďujeme magnetickú rezonanciu (MRI), RTG žiarenie, počítačovú tomografiu (CT), ale aj mnoho ďalších zobrazovacích technológií. Lekárske zobrazovacie technológie môžu nám poskytnúť pohľad do funkcie a metabolizmu orgánov, umožňujú nám vizualizáciu účinnosti nových cielených terapií, napr. u pacientov s rakovinou. Slúžia nám na zistenie upchatých ciev, na zlepšenie odhalenia infarktu, rýchlejšie odhalenie rastúcich nádorov, slúžia k zlepšeniu úspešnosti v boji proti rakovine, alebo pomôžu pri sledovaní normálneho vývoja plodu počas tehotenstva. V biológii napomohli tieto technológie viacerým objavom viac, než akékoľvek iné technológie. Poskytujú nám mimoriadny pohľad na molekulárnu podstatu ochorenia porovnávaním zdravých a chorých buniek. Zobrazovacie technológie tvoria ústrednú technologickú platformu, ktorá riadi základný výskum vo väčšine disciplín v biologických a biomedicínskych vedách.

Podpísanie memoranda je prvým formálnym, aj keď nezáväzným krokom smerom k realizácii a výstavbe tejto infraštruktúry. EMBL a krajiny, ktoré podpísali memorandum, budú zastúpené v dočasnej rade ako strategické body pre vyjednávanie konečnej štruktúry riadenia projektu Euro-Bioimaging, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a v súčasnosti konzorcium dokončuje spracovanie  základných  zásad na prevádzku budúcej Euro-BioImaging organizácie s obrovským  inovačným  potenciálom v Európskom výskumnom priestore. Tento projekt bude mať zástupcov rozmiestnených po celej Európe. V minulom roku už 71 zobrazovacích centier z 19 krajín vyjadrilo záujem stať sa zástupcami projektu  Euro-Bioimaging a vytvárať kontaktné body. Tieto kontaktné body by mohli slúžiť viac ako 2000 výskumným projektom. Ďalšie sa budujú po celej Európe  s celkovou investíciou viac ako 200 miliónov EUR. Euro-BioImaging sa má stať hnacím motorom, ktorý bude riadiť európske inovácie v oblasti výskumu zobrazovacích technológií.

Konzorcium Euro-BioImaging  sa skladá:

–  39 právnych subjektov partnerských organizácií (príjemcovia) z 15 členských štátov Európskej únie a asociovaných krajín zastúpených v riadiacom výbore Euro-BioImaging
–  viac ako 200 asociovaných partnerov z 26 členských štátov Európskej únie a asociovaných krajín
– cez 250 záujemcov z univerzít, výskumných rád, finančných inštitúcií, ministerstiev a priemyselných partnerov.

Euro-BioImaging bolo v prípravnej fáze  v rokoch 2010 – 2013, v stavebnej fáze v rokoch 2013 – 2017, fáza  prevádzky – rok 2017. Počas trojročnej prípravnej fázy, projekt Euro-BioImaging  malo za úlohu vypracovať plány výstavby a prevádzky siete vzájomne sa doplňujúcich a úzko prepojených infraštruktúr zobrazovacích zariadení.

Zdroje a fotozdroj:

Euro-BioImaging: European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences

Euro-BioImaging – project

Preložila a spracovala  Mgr. Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, biotechnológie v zdravotníctve

Tlač