Vedec roka SR – vyhlasuje 17. ročník súťaže

20. 02. 2014

Vedec roka SRTradícia oceňovania významných slovenských vedcov a výskumníkov ocenením Vedec roka SR sa začala v roku 1997. Od roku 2013 sa stali vyhlasovateľmi súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v zastúpení ich štatutárov, ktorými sú prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident ZSVTS.  

Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.  

V poradí už 17. ročník súťaže pravidelného ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov zo všetkých oblastí vedy a výskumu, si podobne ako predchádzajúce, kladie za cieľ popularizovať prínosy vedeckého bádania, poukázať na úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a hlavne informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. 

Ocenenie sa bude udeľovať v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR 2013
• Technológ roka SR 2013
• Mladý výskumník roka SR 2013
• Uznanie za celoživotné dielo v SR 2013
• Za výsledky v programoch EÚ 2013

Nominácie zasielajte do 4. apríla 2014.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. mája 2014.

Dôležité dokumenty:

Štatút súťaže Vedec roka SR
Formulár návrhu na ocenenie v súťaži Vedec roka SR

Vyhlásenie súťaže Vedec roka SR 2013
Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku

Tlač