Vedecká cukráreň: Život vedca krajší od vysnívaného...s prírodou na hladine α...

28. 02. 2014

Doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.,v  prednáške žiakom priblíži výsledky svojej vedeckej a popularizačnej práce na príklade modelových druhov vtákov murárika červenokrídleho a hlucháňa hôrneho. Účastníci sa zoznámia nielen so zaujímavosťami zo života týchto dvoch pozoruhodných zástupcov stredoeurópskej vtáčej ríše, ale budú sa môcť dozvedieť čo-to aj zo zákulisia mimoriadne dobrodružného, avšak zároveň aj ťažkého vedeckého života terénneho výskumníka. Prednáška bude spestrená okrem iného aj imitáciou vtáčích hlasov a spevov... O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v marcovej Bratislavskej vedeckej cukrárni doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc., z  Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, kde pracuje ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev.

Podujatie sa uskutoční 18. marca 2014 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc., študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Po štúdiách pracoval v Národnom parku Malá Fatra. V roku 1993 prechádza pracovať na výskumnú stanicu Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, kde pracuje ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Srdcovou záležitosťou Miroslava Sanigu sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Publikoval 82 pôvodných vedeckých príspevkov, o živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. Miroslav Saniga je tiež zanieteným popularizátorom prírodovedy – doteraz vydal 48 populárno-vedeckých knižných titulov o prírode. V rozhlase odznelo vyše 3000 jeho popularizačných relácií a v tlačených médiách publikoval vyše 2000 príspevkov. Za výsledky najmä v populárno-vedeckej oblasti boli M. Sanigovi udelené viaceré ocenenia – Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998, 2010 a 2012), Cena BAYER – HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA (2011), Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti (2013).


Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z. Tel./Fax: 02/6428 7948 Mobil: 0907/314 352 E-mail: koordinator@eucontest

 

Téma vedeckej debaty: Život vedca krajší od vysnívaného...s prírodou na hladine α...Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym „naformátovalo“ môj profesijný i súkromný život...

Dátum a čas konania: 18. marca 2014 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj: Pozvánka

 Spracovala a publikovala Mgr. Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač