J. Hromkovič: Podstata vedeckej práce spočíva v pojmotvorbe, formulovaní nových konceptov a metód...

26. 03. 2014

Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. – uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickúProf. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. informatiku, vysokoškolský pedagóg – profesor, pôsobí vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu vo Švajčiarsku.

Juraj Hromkovič (1958) pochádza z Bratislavy. V rokoch 1977 – 1982 absolvoval štúdium informatiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) v Bratislave. V roku 1982 získal titul RNDr., v roku 1986 CSc., v roku 1989 sa stal docentom, v roku 1990 dosiahol titul DrSc. a v roku 1995 bol vymenovaný za profesora.

Pôsobil na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK v Bratislave ako asistent a odborný asistent, v rokoch 1989 – 1994 bol hosťujúcim profesorom informatiky na Univerzite v Paderborne v Nemecku, v rokoch 1994 – 1997 na Inštitúte informatiky Univerzity v Kiele. V rokoch 1997 – 2003 bol profesorom na RWTH (technická univerzita) v Aachene, kde od roku 1999 pôsobil aj ako prodekan pre výučbu informatiky. Od roku 2004 je profesorom na ETH v Zürichu.

Od roku 2001 je aj bezplatným profesorom na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členom asi 15 programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. V rokoch 1991 – 1994 bol členom rady EATCS, od roku 2001 je členom Slovenskej akademickej spoločnosti a od roku 2004 členom Učenej spoločnosti SAV. Od roku 2010 je clenom Europskej Akademie (Academia Europaea).

Je autorom a spoluautorom odborných monografií a vysokoškolských učebníc, publikoval vedecké a odborné práce v medzinárodných časopisoch a zborníkoch. Učí základy informatiky na hodinách Open Class, otvorených pre všetkých a zameraných na deti v základnom školskom veku.

Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., bude dňa 27. 3. 2014 o 17.00 hod. hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré pod názvom Veda v CENTRE už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste v úvode stručne a populárnou formou priblížiť obsah Vášho vystúpenia na tému: Náhoda ako zdroj efektívnosti?

J. HROMKOVIČ: Cieľom je v prvom rade upozorniť verejnosť , že hlavné prínosy vedy sa zriedka odohrávajú na úrovni objavovania a prezentácie nových vedeckých poznatkov. Podstata vedeckej prace spočíva v pojmotvorbe, vo formulovaní nových konceptov a metód, hľadania významu kľúčových pojmov (slov). Tieto sa potom stávajú nástrojmi vedy a vedú k obrovskému množstvu nových poznatkov. Pojem náhody použijem len na ilustráciu procesov vedeckej práce.

M. B.: Čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium informatiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave?

J. HROMKOVIČ: Dobrá informatika na Gymnáziu Jura Hronca v sedemdesiatych rokoch.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

J. HROMKOVIČ: Ľahká, celý čas som si to a aj teraz si to užívam.

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

J. HROMKOVIČ: Tie, ktoré viedli k pojmotvorbe a otvorili nové vedecké nasmerovania.

M. B.: Na akom projekte pracujete v súčasnosti?

J. HROMKOVIČ: To sa radšej nepokúsim vymenovať, je toho príliš veľa.

M. B.: Čo si ceníte na skúsenostiach zo zahraničia?

J. HROMKOVIČ: Slovo zahraničie mi znie zvláštne. Som v tom zahraničí už od roku 1989 a som tam doma. Čo si okrem iného cením, že sa tu kvalifikovaní ľudia môžu naozaj venovať kvalifikovanej práci a nie sa hrať na vlastný support (sekretariát, zháňanie prístrojov a materiálov atď.)

M. B.: Popri práci vedca a pedagóga – profesora na univerzite – máte skúsenosti aj ako popularizátor vedy. Ako hodnotíte popularizáciu vedy a čo by jej podľa Vás prospelo?

J. HROMKOVIČ: Dôležité je, aby ju popularizovali vedci, ktorí vidia súvislosti v hlbokom kontexte a dokážu ich názorne a zrozumiteľne komunikovať širšej verejnosti. K tomu patrí ak chápanie genézy jednotlivých vedných disciplín a tým aj schopnosť zobrať mládež na cestu objavovania sveta okolo nás, namiesto učenia faktov ako hotových produktov vedy.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Fotozdroj: de.wikipedia

 

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Veda v CENTRE: Náhoda ako zdroj efektívnosti

Tlač