Príručka o genderovej rovnosti v programe Horizont 2020

24. 03. 2014

                

HORIZON 2020Európska komisia zverejnila príručku o genderovej rovnosti v programe HORIZONT 2020: Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020, ako praktický návod na uplatňovanie nových ustanovení rovností pohlaví pri realizácii programu HORIZONT 2020.

Cieľom je začlenenie problematiky  rovnosti žien a mužov v každej fáze výskumného cyklu: od programovania cez realizáciu, monitorovanie a hodnotenie programu.

CIELE


Na podporu činnosti Európskej komisie k genderovej problematike boli v Horizonte 2020 stanovené tri ciele v súlade so stratégiou výskumu a technologického rozvoja k genderovej politike:
1. Podpora rodovej rovnováhy v programe Horizont 2020 v rámci výskumných tímov, aby sa vyrovnali medzery v účasti žien v projektoch rámcového programu.
2. Zabezpečenie rovnováhy medzi pohlaviami v rozhodovacom procese.
3. Integrácia obsahu analýz o rodovej rovnosti do oblasti výskumu a inovácií (R & I).

Horizont 2020 sa snaží o to, aby sa zvýšilo povedomie o výskume, ktorý by zohľadňoval fenomén genderu ako takého. Európska únia zastrešila projekt, ktorý začala realizovať Stanfordská univerzita, a ten sa rozvinul do podoby Genderová inovácia Gendered Innovations.

Spracovala a preložila Mgr. Mária Izakovičová  

 

Zdroje:

Gendered Innovations 

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020

 

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Tlač