TUUL – prvých 500 materiálov je na svete

06. 03. 2014

Možno ste si všimli, že slovenskí učitelia majú k dispozícii ďalší nástroj na digitálne vyučovanie. Nedávno sme Vám ho predstavili – je to TUUL, internetová aplikácia, ktorá umožňuje spájať digitálne objekty obsahu Planéta vedomostí so vzdelávacími obsahmi z iných zdrojov. S TUULom spojíte digitálne materiály z vlastných, alebo internetových zdrojov a vytvoríte prezentáciu, ktorú môžete použiť na hodine. Dobrou správou je, že na stránke tuul.sk už pribudlo prvých 500 materiálov vytvorených učiteľmi pre učiteľov.

Na základe skúseností z praxe máme pre Vás dve inšpirácie, ako TUUL použiť. Otázka využitia tabletov je čoraz aktuálnejšia a práve TUUL dáva učiteľovi výbornú príležitosť na ich overenie vo výučbe. Učiteľ si môže svoju digitálnu prípravu vytvoriť cez TUUL v podobe prezentácie. Nemusí ju na hodine prezentovať frontálne na interaktívnej tabuli. Ak má k dispozícii tablety, môže žiakov inštruovať, aby si otvorili ním vytvorenú prezentáciu a získali tak podklady len pre seba. Môžu si ich prezerať svojím vlastným tempom a plniť učiteľom zadané úlohy. Táto metóda je ideálna na samostatnú prácu, alebo prácu v skupinách.

Druhou zaujímavou možnosťou je realizácia tzv. „prevrátenej hodiny“ (z anglického Flipped Lesson). Hlavnou ideou je samostatné štúdium žiakov doma, kde si pozerajú učiteľom vybraté materiály a plnia rôzne zadania. Na hodine v škole potom diskutujú o tom, čo sa naučili, doučujú sa to, čomu najviac nerozumeli alebo robia nadstavbové kreatívne aktivity. Tento spôsob mení tradičný model hodiny, kde sa žiaci učia, zvyčajne z frontálneho výkladu učivo a doma robia domáce úlohy. Prevrátená hodina je postavená na samostatnom učení sa doma, čo umožní väčšiu aktivitu v škole. TUUL učiteľovi poslúži práve na prípravu materiálov, ktoré si majú žiaci preštudovať doma. Pripraví prezentáciu zloženú z materiálov z digitálneho obsahu Planéta vedomostí, internetových stránok, videí a žiaci si ju doma samostatne naštudujú.

TUUL je nástroj, ktorý sa dá použiť v rôznych didaktických situáciách a tie spomenuté sú len dve z nich. Každý učiteľ si svoju metódu využitia určite nájde sám.

Pozývame Vás, aby ste si TUUL skúsili sami – je bezplatne prístupný na adrese tuul.sk.

Zdroj: MŠVVaŠ SR, sekcia informatiky
(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač